e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -20%


Packet Tracer 6 dla kursów CISCO - Tom I

Marek Smyczek
promocja -20%
cena: 29 z 23.20 z
Data wydania: 2015-10-30
stron: 180, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka Paket Tracer 6 dla kursów CISCO dedykowana jest wszystkim osobom chc±cym nauczyæ siê tworzyæ sieci, zarz±dzaæ nimi, diagnozowaæ uszkodzenia, a nawet je projektowaæ.  Tom I po¶wiêcony jest podstawowym zagadnieniem, szczególnie po¶wiêconym sieciom LAN, dlatego idealnie nadaje siê dla osób, które dopiero rozpoczynaj± przygodê z sieciami.

W ksi±¿ce znale¼æ mo¿na równie¿ wiele przyk³adów oraz æwiczeñ z rozwi±zaniami, które mo¿na wykorzystaæ jako narzêdzie do sprawdzenia swoich dotychczasowych umiejêtno¶ci sieciowych oraz do usystematyzowania swojej wiedzy, na temat urz±dzeñ, rodzajów przewodów i przede wszystkim konfiguracji i diagnostyki sieciowej. Przygotowane przez autora pliki przyk³adów i æwiczeñ dostêpne s± do pobrania z witryny naszego wydawnictwa pod adresem http://ksiazka.itstart.pl. Wiêcej na temat pobierania plików opisano we wstêpie do ksi±¿ki.

Ksi±¿ka nadaje siê równie¿ jako idealny podrêcznik uzupe³niaj±cy wiedzê praktyczn± podczas wszystkich pocz±tkowych semestrów kursów Akademii CISCO.

Autorem ksi±¿ki jest Marek Smyczek, d³ugoletni i do¶wiadczony pedagog, instruktor Akademii Cisco, który z programem Cisco Networking Academy, mia³ styczno¶æ od pocz±tku jego istnienia w Polsce. Na co dzieñ pracuje w charakterze nauczyciela przedmiotów informatycznych w Technikum Nr1 imienia Jacka Karpiñskiego w Piekarach ¦l±skich oraz pe³ni funkcjê rzecznika prasowego szko³y. Ponadto jest autorem i redaktorem wielu publikacji z dziedzin elektroniki i informatyki.


Cena: 23.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (129.00z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)
Packet Tracer dla m³odych adminów - wiadomo¶ci zaawansowane (41.85z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (70.95z)
High Performance Browser Networking. What every web developer should know about networking and web performance (169.15z)
Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Sieci komputerowe. Kurs (19.20z)

Pozostae z serii: Inne

CSS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV (29.00z)
Po prostu Excel 97 (27.00z)
Tworzenie serwisów WWW. Pierwsza pomoc (8.20z)
Machine Learning Algorithms (189.00z)
Hands-On Game Development without Coding (129.00z)
Architektura systemów zarz±dzania przedsiêbiorstwem. Wzorce projektowe (119.00z)
Excel 2016 VBA i makra (71.60z)
Akademia sieci Cisco CCNA Exploration. Semestr 1. Podstawy sieci z p³yt± CD (95.54z)
Kurs Kadry i P³ace. System Symfonia. Edycja 2013 z p³yt± CD (41.82z)
Java. Kompendium programisty. Wydanie X (98.45z)
AutoCAD 2017 PL. Pierwsze kroki (24.34z)
AWS Certified DevOps Engineer - Professional Certification and Beyond (159.00z)
Full Stack Web Development with Backbone.js (101.15z)
React Native w akcji (71.20z)
Azure for Architects (179.00z)
Hands-On Blockchain with Hyperledger (179.00z)
Delphi 2005. 303 gotowe rozwi±zania (69.00z)
VMware vSphere 6.7 od podstaw (81.95z)
C++Builder 6 i bazy danych (99.00z)
Mistrzowskie stosowanie czcionek. Jak to zrobiæ? (29.00z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła