e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -20%


Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone

Marek Smyczek
promocja -20%
cena: 33 z 26.40 z
Data wydania: 2015-10-30
stron: 198, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO dedykowana jest wszystkim osobom chc±cym nauczyæ siê tworzyæ sieci, zarz±dzaæ nimi, diagnozowaæ uszkodzenia, a nawet je projektowaæ. TOM 1 po¶wiêcony jest podstawowym zagadnieniom spotykanym w sieciach LAN, dlatego idealnie nadaje siê dla osób, które dopiero rozpoczynaj± przygodê z sieciami.

W ksi±¿ce znale¼æ mo¿na wiele przyk³adów oraz æwiczeñ z rozwi±zaniami, które mo¿na wykorzystaæ jako narzêdzie do sprawdzenia swoich dotychczasowych umiejêtno¶ci sieciowych oraz do usystematyzowania swojej wiedzy, na temat urz±dzeñ, rodzajów przewodów i przede wszystkim konfiguracji i diagnostyki sieciowej. Przygotowane przez autora pliki przyk³adów i æwiczeñ dostêpne s± do pobrania z witryny naszego wydawnictwa pod adresem http://pt1.itstart.pl. Wiêcej na temat pobierania plików opisano we wstêpie do ksi±¿ki.

Ksi±¿ka nadaje siê równie¿ jako idealny podrêcznik uzupe³niaj±cy wiedzê praktyczn± podczas wszystkich pocz±tkowych semestrów kursów Akademii CISCO.

Autorem ksi±¿ki jest Marek Smyczek, d³ugoletni i do¶wiadczony pedagog, instruktor Akademii Cisco, który z programem Cisco Networking Academy, mia³ styczno¶æ od pocz±tku jego istnienia w Polsce. Na co dzieñ pracuje w charakterze nauczyciela przedmiotów informatycznych w Technikum Nr1 imienia Jacka Karpiñskiego w Piekarach ¦l±skich oraz pe³ni funkcjê rzecznika prasowego szko³y. Ponadto jest autorem i redaktorem wielu publikacji z dziedzin elektroniki i informatyki.


Cena: 26.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 - ACL, routing statyczny oraz zaawansowane technologie sieciowe (32.25z)
802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe (82.98z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)
Podstawy sieci komputerowych (47.52z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (129.00z)
VMware dla administratorów sieci komputerowych (36.85z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA (49.00z)
Building Wireless Sensor Networks. with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing (118.15z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (37.95z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (70.95z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
Packet Guide to Core Network Protocols (63.74z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)

Pozostae z serii: Inne

Korsyka. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Zarz±dzanie urz±dzeniami Apple. Zunifikowana teoria zarz±dzania urz±dzeniami Mac, iPad, iPhone oraz AppleTV (134.10z)
Hands-On Machine Learning with ML.NET (139.00z)
Akademia sieci Cisco CCNA Exploration Semestr 2 + CD (110.00z)
Python Data Analysis - Second Edition (189.00z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) (11.93z)
Elektryczno¶æ dla m³odych majsterkowiczów. Ciekawe projekty DIY (16.45z)
Fluent Python. 2nd Edition (254.15z)
Duch w sieci. Moje przygody jako najbardziej poszukiwanego hakera wszech czasów (24.70z)
MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera (39.00z)
Computer Science & Perl Programming. Best of The Perl Journal (169.15z)
The Smashing Book #2 (69.00z)
Azure PowerShell Quick Start Guide (109.00z)
Funkcje okna w jêzyku T-SQL dla SQL Server 2019 (71.82z)
Hands-On Computer Vision with Julia (139.00z)
Metoda Pose. Bieganie technik± dr. Romanova (24.70z)
Microsoft SharePoint 2010. Poradnik administratora z p³yt± CD tom I i II (144.99z)
Laravel 4. Podstawy tworzenia aplikacji w PHP (34.00z)
Spatial Analytics with ArcGIS (189.00z)
AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych. Wydanie II (47.00z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | warsztaty tantry Poznań | certyfikowany test prędkości internetu w Polsce speed test internetu rekomendowany test rzeczywistej szybkości