e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -20%


Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2

Marek Smyczek, Robert Wszelaki
promocja -20%
cena: 39 z 31.20 z
Data wydania: 2015-10-30
stron: 196, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 – Podstawy konfiguracji IOS dedykowana jest wszystkim osobom chc±cym nauczyæ siê projektowaæ i tworzyæ nie tylko sieci lokalne, ale równie¿ zarz±dzaæ sprzêtem spotykanym w sieciach rozleg³ych. Nasza ksi±¿ka to idealny podrêcznik uzupe³niaj±cy wiedzê praktyczn± podczas nauki w Akademiach CISCO oraz podczas przygotowañ do egzaminów CCNA.

Tom 2 po¶wiêcony jest routerom i prze³±cznikom CISCO wyposa¿onym w system IOS, ale równie¿ pokazuje mo¿liwo¶ci programu, pozwalaj±ce na ich podstawow± konfiguracjê bez konieczno¶ci zag³êbiania siê w arkana IOS. Autorzy szczegó³owo omawiaj± nie tylko sam sprzêt, ale równie¿ mo¿liwo¶ci jego modyfikacji poprzez instalacjê opcjonalnych komponentów.

Autorzy poruszaj±c w ksi±¿ce zagadnienia routingu i prze³±czania w sieciach LAN, pos³uguj± siê wieloma przyk³adami i æwiczeniami, dlatego podrêcznik idealnie nadaje siê dla osób, które dopiero rozpoczynaj± przygodê ze sprzêtem sieciowym CISCO. Korzy¶ci z zakupu ksi±¿ki odczuj± równie¿ nauczyciele i instruktorzy, którzy na co dzieñ przekazuj± wiedzê o sieciach, poniewa¿ materia³ zosta³ w taki sposób opracowany, by kolejnymi etapami mo¿na by³o zapoznawaæ uczniów lub kursantów z dot±d dla nich niezrozumia³ymi zagadnieniami.

Wszystkie przygotowane przez autorów przyk³ady i æwiczenia dostêpne s± w postaci plików do pobrania z witryny naszego wydawnictwa pod adresem http://pt2.itstart.pl. Wiêcej na temat pobierania plików opisano we wstêpie do ksi±¿ki.

Autorami ksi±¿ki s± Marek Smyczek i Robert Wszelaki. Marek to d³ugoletni i do¶wiadczony pedagog, instruktor, który z programem Cisco Networking Academy, mia³ styczno¶æ od pocz±tku jego istnienia w Polsce. Na co dzieñ pracuje w charakterze nauczyciela przedmiotów informatycznych. Ponadto jest autorem i redaktorem wielu publikacji z dziedzin elektroniki i informatyki.

Robert jest zdoln±, utalentowan± m³od± osob±, która niebawem uzyska uprawnienia informatyka. Na chwilê obecn± jest absolwentem kursu IT Essentials i uczestnikiem IV semestru kursu Cisco CCNA.


Cena: 31.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (69.00z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (43.45z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (37.95z)
Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (70.95z)
Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Building Wireless Sensor Networks. with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing (118.15z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (49.77z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera (39.00z)
Zbiór zadañ z sieci komputerowych (41.85z)

Pozostae z serii: Inne

AmigaOS 4 na weekend (20.00z)
AutoCAD 2007 (147.00z)
Connecting the Data: Data Integration Techniques for Building an Operational Data Store (ODS) (149.00z)
Raspberry Pi. Receptury. Wydanie III (54.45z)
Dotknij, przesuñ, potrz±¶nij. Od pomys³u do gry na iPhone'a i iPada. eBook. Mobi (31.99z)
JavaScript: The Definitive Guide. Master the World's Most-Used Programming Language. 7th Edition (254.15z)
Drupal 7. Od podstaw. eBook. ePub (35.90z)
STL w praktyce. 50 sposobów efektywnego wykorzystania (34.90z)
Autodesk Inventor 2022 PL / 2022+ / Fusion 360. Podstawy metodyki projektowania (37.95z)
Adobe Acrobat 3D Version 8. Oficjalny podrêcznik (29.40z)
C# 6.0 - Ksiêga przepisów (113.40z)
Vue.js 2.x by Example (189.00z)
Dzia³aj teraz! (39.90z)
Applied Deep Learning and Computer Vision for Self-Driving Cars (139.00z)
Po prostu Paj±czek 5 NxG (35.00z)
iOS 5 Programming Cookbook. Solutions & Examples for iPhone, iPad, and iPod touch Apps (186.15z)
PowerPoint 2013. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie profesjonalnej prezentacji (19.00z)
Wprowadzenie do algorytmów (124.87z)
Git. Rozproszony system kontroli wersji (37.95z)
Beautiful Visualization. Looking at Data through the Eyes of Experts (203.15z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | co to jest fumigacja | NAJLEPSZE - strony internetowe Piła