e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -20%


FISZKI audio j. niemiecki Czasowniki dla pocz±tkuj±cych

Kinga Perczyñska
promocja -20%
cena: 18.9875 z 15.19 z
Data wydania: 2018-06-22
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
FISZKI audio jêzyk niemiecki Czasowniki dla pocz±tkuj±cych Poziom: A1/A2, Grundstufe (podstawowy) Czasowniki s± podstaw± p³ynnej komunikacji warto je zatem znaæ. FISZKI audio to proste zasady i wyra¼ne nagrania, czyli klucz do szybkiej i skutecznej nauki. - 60 minut nagrañ native speakerów z du¿ym naciskiem na poprawn± niemieck± wymowê (niemiecka lektorka Hanna Skrobol czyta has³a starannie, dbaj±c o ich w³a¶ciw± artykulacjê i intonacjê; dziêki temu zyskuj± Pañstwo pewno¶æ, ¿e u¿ywaj±c opanowanych dziêki FISZKOM s³ówek i zwrotów zostan± Pañstwo prawid³owo zrozumiani) - tytu³ obejmuje nastêpuj±ce zagadnienia: - odmiana czasowników w czasie tera¼niejszym (66) - formy podstawowe czasowników - Infinitiv, Imperfekt, Perfekt (138) - rekcja czasownika (67) - zwroty (29) - tekst nagrano w systemie: has³o polskie has³o niemieckie przerwa na g³o¶ne powtórzenie; to zdecydowanie najskuteczniejszy sposób na zapamiêtywanie i naukê poprawnej wymowy Je¶li zale¿y Pañstwu na szybkim i skutecznym opanowaniu najwa¿niejszych czasowników i poprawieniu zdolno¶ci komunikacyjnych, to jest to kurs w³a¶nie dla Pañstwa!


Cena: 15.19 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Java i XML. Wydanie III. eBook. Mobi (44.90z)
UML 2.0. Almanach. eBook. ePub (27.00z)
100 sposobów na SQL . eBook. Pdf (39.00z)
The Discipline of Organizing: Professional Edition. 4th Edition (152.15z)
Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (21.99z)
Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze. eBook. Pdf (31.99z)
Ksi±¿ê (21.99z)
Sztuka przywództwa. Rozwijanie umiejêtno¶ci kierowniczych (26.95z)
Moodle. Stwórz w³asny serwis e-learningowy. eBook. ePub (23.90z)
PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV. eBook. ePub (47.00z)
PHP. Obiekty, wzorce, narzêdzia. Wydanie III. eBook. Pdf (62.90z)
PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW. eBook. Pdf (31.99z)
JavaScript. Wzorce. eBook. Pdf (31.99z)
Instant Apache Camel Message Routing (69.90z)
Drupal 7 w praktyce. W³asna strona WWW w jeden dzieñ. eBook. Mobi (27.90z)
Perl Best Practices (135.15z)
Fitness for Geeks. Real Science, Great Nutrition, and Good Health (126.65z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (79.00z)
Backup i zarz±dzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podrêcznik. eBook. ePub (35.90z)
Gra na gitarze. Patrz i ucz siê! (26.95z)

Pozostae z serii: Inne

Running Lean. 3rd Edition (143.65z)
Infrastruktura jako kod. Dynamiczne systemy w epoce chmury (88.83z)
Sam wypalam CD (16.18z)
Smart Home Hacks. Tips & Tools for Automating Your House (101.15z)
Proste projekty dla m³odych majsterkowiczów (16.45z)
Ruby. Rozmówki (29.00z)
Java Server Pages (35.00z)
Microsoft Excel 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (39.00z)
Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 (47.20z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (69.00z)
AutoCAD 2000 PL. Pierwsze kroki (16.00z)
Mobile Design Pattern Gallery. UI Patterns for Smartphone Apps. 2nd Edition (186.15z)
Enterprise DevOps for Architects (159.00z)
Francuski dla bystrzaków. Poziom ¶rednio zaawansowany (39.90z)
Node.js Web Development (159.00z)
Sage Symfonia 50cloud Finanse i Ksiêgowo¶æ (55.20z)
Tablice informatyczne. Delphi (12.90z)
TCP/IP dla ka¿dego (66.00z)
UML i wzorce projektowe. Analiza i projektowanie obiektowe oraz iteracyjny model wytwarzania aplikacji. Wydanie III (109.00z)
Ruby. Tao programowania w 400 przyk³adach (117.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html