e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -20%


FISZKI audio j. francuski Starter

Patrycja Wojsyk
promocja -20%
cena: 18.9875 z 15.19 z
Data wydania: 2018-10-31
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
FISZKI audio jêzyk francuski Starter Poziom: dla absolutnie pocz±tkuj±cych Doskona³y sposób na rozpoczêcie przygody z jêzykiem francuskim. Proste zasady, wyra¼ne nagrania oraz mo¿liwo¶æ podgl±du tekstu na ekranie odtwarzacza to klucz do szybkiej i skutecznej nauki. - 55 minut nagrañ native speakerów z du¿ym naciskiem na poprawn± francusk± wymowê (francuski lektor Artur Po³oczañski czyta has³a starannie, dbaj±c o ich w³a¶ciw± artykulacjê i intonacjê; dziêki temu zyskuj± Pañstwo pewno¶æ, ¿e u¿ywaj±c opanowanych dziêki FISZKOM s³ówek i zwrotów zostan± Pañstwo prawid³owo zrozumiani) - ponad 500 s³ów z przyk³adami u¿ycia umo¿liwiaj±cymi naukê w kontek¶cie - starannie dobrane s³ownictwo zosta³o usystematyzowane w 14 jednostkach lekcyjnych, które zagwarantuj± Pañstwu p³ynne wprowadzenie w ¶wiat jêzyka obcego (w obrêbie ka¿dej jednostki nagrania u³o¿one s± tak, by has³a tworzy³y logiczny ci±g skojarzeñ; dziêki tym zabiegom przyswajanie s³ówek i podstawowych regu³ gramatycznych staje siê ³atwiejsze) - tekst nagrano w systemie: has³o polskie has³o francuskie przerwa na g³o¶ne powtórzenie; to zdecydowanie najskuteczniejszy sposób na zapamiêtywanie i naukê poprawnej wymowy - rewelacyjna funkcja SPELL wy¶wietla has³a g³ówne na ekranie odtwarzacza lub telefonu, co umo¿liwia bezb³êdne opanowanie pisowni Je¶li zale¿y Pañstwu na szybkim i skutecznym opanowaniu podstaw jêzyka francuskiego, to jest to tytu³ w³a¶nie dla Pañstwa! Gwarantujemy ¿e po tym kursie wzro¶nie Pañstwa apetyt na dalsz± naukê.


Cena: 15.19 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Si³a uwodzenia. Gesty, które wabi± (34.90z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Mobi (27.90z)
Co Twój kot próbuje Ci powiedzieæ? Poznaj tajemnice kociej psychologii (23.92z)
Android 3. Tworzenie aplikacji. eBook. ePub (119.00z)
Apache 2. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (19.90z)
Excel Hacks. Tips & Tools for Streamlining Your Spreadsheets. 2nd Edition (101.15z)
Przetwarzanie i analiza danych w jêzyku Python (49.45z)
SQL. Sztuka programowania. eBook. Mobi (47.00z)
PHP Oracle Web Development: Data processing, Security, Caching, XML, Web Services, and Ajax (139.00z)
Projektowanie architektoniczne. Wprowadzenie do zawodu architekta. eBook. ePub (29.90z)
Backup i zarz±dzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podrêcznik. eBook. ePub (35.90z)
FISZKI audio w³oski S³ownictwo 2 (23.20z)
WordPress. Praktyczne projekty. eBook. Mobi (31.99z)
W 80 zadañ dooko³a Excela. Arkusz kalkulacyjny w æwiczeniach. eBook. Pdf (54.99z)
Wa³kowanie Ameryki (twarda oprawa) (44.90z)
Visual Studio 2010 dla programistów C#. eBook. PDF (99.00z)
MySQL High Availability. Tools for Building Robust Data Centers. 2nd Edition (186.15z)
Understanding MySQL Internals (169.15z)
Instant Play Framework Starter (64.99z)
FISZKI audio w³oski Starter (15.19z)

Pozostae z serii: Inne

Scrum 97 rzeczy, które powiniene¶ wiedzieæ (47.20z)
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie IV rozszerzone (13.70z)
Logo Design Love. Tworzenie genialnych logotypów. Nowa ods³ona (57.00z)
Hands-On Python Deep Learning for the Web (129.00z)
Linux. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Python. Wprowadzenie. Wydanie IV. eBook. Pdf (119.00z)
Sztuczna inteligencja. B³yskawiczne wprowadzenie do uczenia maszynowego, uczenia ze wzmocnieniem i uczenia g³êbokiego (50.56z)
Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie (57.00z)
Sposoby na PeCeta (29.90z)
Photoshop CS4 PL. Retusz i restauracja fotografii. Biblia (54.45z)
15 niezwyk³ych konstrukcji od mechaniki do elektroniki. Szalony Geniusz (39.90z)
Upoluj cyberprzestêpcê. Przewodnik dla hakerów prowadz±cych ¶ledztwa online (97.00z)
Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (31.99z)
Prolog. Programowanie (49.00z)
ABC nagrywania p³yt DVD (25.00z)
Git dla profesjonalistów. Wydanie II (109.00z)
CSS wed³ug Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW (69.00z)
AutoCAD 2005 PL (144.99z)
Apache. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III (75.00z)
Learning the Unix Operating System. A Concise Guide for the New User. 5th Edition (118.15z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem