e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -20%


FISZKI audio j. angielski Matura rozszerzona

Patrycja Wojsyk, Magdalena Roda
promocja -20%
cena: 29 z 23.20 z
Data wydania: 2018-05-23
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
FISZKI audio jêzyk angielski Matura rozszerzona Poziom: B2, upper-intermediate (wy¿szy ¶rednio zaawansowany) Doskona³y sposób na rozpoczêcie przygotowañ do matury rozszerzonej z jêzyka angielskiego. Proste zasady, wyra¼ne nagrania oraz mo¿liwo¶æ podgl±du tekstu na ekranie odtwarzacza to klucz do szybkiej i skutecznej nauki. - 240 minut nagrañ native speakerów z du¿ym naciskiem na poprawn± brytyjsk± wymowê (angielska lektorka Caroline Lebek czyta has³a starannie, dbaj±c o ich w³a¶ciw± artykulacjê i intonacjê; dziêki temu zyskuj± Pañstwo pewno¶æ, ¿e u¿ywaj±c opanowanych dziêki FISZKOM s³ówek i zwrotów zostan± Pañstwo prawid³owo zrozumiani) - blisko 2200 s³ów z przyk³adami u¿ycia umo¿liwiaj±cymi naukê w kontek¶cie - starannie dobrane s³ownictwo zosta³o usystematyzowane w 15 wymaganych na egzaminie maturalnym kategoriach tematycznych, co zagwarantuje optymalne przygotowanie (w obrêbie ka¿dej kategorii nagrania u³o¿one s± tak, by has³a tworzy³y logiczny ci±g skojarzeñ; dziêki tym zabiegom przyswajanie s³ówek i wa¿nych konstrukcji gramatycznych staje siê ³atwiejsze) - tekst nagrano w systemie: has³o polskie has³o angielskie przerwa na g³o¶ne powtórzenie; to zdecydowanie najskuteczniejszy sposób na zapamiêtywanie i naukê poprawnej wymowy - rewelacyjna funkcja SPELL wy¶wietla has³a g³ówne na ekranie odtwarzacza lub telefonu, co umo¿liwia bezb³êdne opanowanie pisowni Je¶li zale¿y Pañstwu na solidnym i skutecznym przygotowaniu do egzaminu dojrza³o¶ci, to jest to kurs w³a¶nie dla Pañstwa! Tytu³ dodaje pewno¶ci siebie i gwarantuje lepszy wynik.


Cena: 23.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Archiwizacja i odzyskiwanie danych. eBook. ePub (79.00z)
Developing Enterprise iOS Applications. iPhone and iPad Apps for Companies and Organizations (63.74z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami. eBook. ePub (47.00z)
Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe. eBook. ePub (69.90z)
Kap³an diab³a. Opowie¶ci o nadziei, k³amstwie, nauce i mi³o¶ci (31.99z)
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla ka¿dego. eBook. Pdf (59.90z)
Apache 2. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (19.90z)
Getting Started with Arduino (42.42z)
FISZKI audio j. w³oski Czasowniki dla pocz±tkuj±cych (15.19z)
Command-Line Rust (220.15z)
Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II. eBook. ePub (77.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. Mobi (15.90z)
Metoda Pose. Bieganie technik± dr. Romanova (44.90z)
Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych. eBook. Mobi (31.99z)
Instant Apache Camel Message Routing (69.90z)
Adobe AIR 1.5 Cookbook. Solutions and Examples for Rich Internet Application Developers (135.15z)
Grafika w Internecie. eBook. Pdf (62.90z)
CorelDRAW X6 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90z)
In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom. eBook. Mobi (21.99z)
Google+ dla biznesu. eBook. Pdf (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

iOS Forensics for Investigators (139.00z)
Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
Turbo Pascal. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (10.95z)
Struktury danych i algorytmy w jêzyku Java. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (24.74z)
Narzêdzia Google dla e-commerce. Wydanie II poszerzone (25.93z)
Tailwind CSS. Projektowanie stron WWW i podej¶cie utility-first (38.35z)
Matematyka Europejczyka. Podrêcznik dla szko³y podstawowej. Klasa 5 (23.90z)
Microsoft Project 2016 Krok po kroku (63.84z)
Matematyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3 (29.90z)
PHP i MySQL. Dla ka¿dego. Wydanie III (54.45z)
WordPress. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie, administracja i modyfikacja w³asnej witryny i bloga (29.00z)
Go Web Scraping Quick Start Guide (79.90z)
VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (19.90z)
Tablice informatyczne. Delphi (12.90z)
Jako¶æ oprogramowania. Podrêcznik dla profesjonalistów (26.95z)
GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie III (79.00z)
Unity. Kurs video. 10 gotowych rozwi±zañ, które przydadz± siê w ka¿dej grze (19.00z)
Komputery PC dla bystrzaków (34.90z)
Office 2010 PL. Nieoficjalny podrêcznik (54.45z)
Data Analysis with Open Source Tools. A Hands-On Guide for Programmers and Data Scientists (135.15z)