e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -19%


Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny

Edvaldo Alessandro Cardoso
promocja -19%
cena: 47.703703703704 z 38.64 z
Data wydania: 2015-09-21
stron: 378, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Microsoft System Center 2012 jest wszechstronn± platform± wirtualizacji, chmury i zarz±dzania infrastruktur± IT. Poprzez System Center 2012 mo¿esz du¿o ³atwiej i wydajniej zarz±dzaæ swoimi aplikacjami i us³ugami w obrêbie kilku ró¿nych hiperwizorów oraz infrastruktur chmur publicznych i prywatnych w celu dostarczenia elastycznych i oszczêdnych us³ug IT dla Twojego biznesu.
Tre¶æ niniejszej ksi±¿ki obejmuje projekt architektury i planowanie, a przy tym zawiera wiele ró¿nych porad, technik i rozwi±zañ wdro¿eniowych, które poka¿± Ci, w jaki sposób mo¿esz usprawniæ VMM 2012 w praktycznych scenariuszach.
Poprowadzi Ciê ona przez etapy tworzenia, wdra¿ania i zarz±dzania Twoj± chmur± prywatn±, zbudowan± w oparciu o ró¿ne hiperwizory: Hyper-V, VMware ESXi oraz Citrix XenServer. Uwzglêdnia ona tak¿e funkcje zawarte w VMM 2012 SP1.
Dla kogo jest ta ksi±¿ka?
Ksi±¿ka ta przeznaczona jest dla projektantów rozwi±zañ, konsultantów technicznych, administratorów, a tak¿e dla ka¿dego innego mi³o¶nika wirtualizacji, który musi korzystaæ na co dzieñ z Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012.
Dziêki tej ksi±¿ce nauczysz siê
- Korzystaæ z architektury VMM oraz planowaæ praktyczne wdro¿enia
- Wykorzystywaæ wirtualizacjê sieci, bramy czy magazynu, d³awienie zasobów oraz opcje dostêpno¶ci
- Wdra¿aæ system Operations Manager i integrowaæ z VMM
- Integrowaæ z VMM kontroler SC App Controller w celu zarz±dzania chmurami prywatnymi i publicznymi (Azure)
- Wdra¿aæ klastry poprzez VMM Bare Metal
- Tworzyæ i wdra¿aæ z szablonów maszyny wirtualne
- Wdra¿aæ wysoko dostêpny serwer zarz±dzania VMM
- Zarz±dzaæ Hyper-V, VMware oraz Citrix z poziomu VMM
- Aktualizowaæ SCVMM 2008 R2 do SCVMM 2012 SP1


Cena: 38.64 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Sieci komputerowe. Kurs (19.20z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO - Tom I (23.20z)
Building Wireless Sensor Networks. with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing (118.15z)
Packet Tracer dla m³odych adminów - wiadomo¶ci zaawansowane (41.85z)
High Performance Browser Networking. What every web developer should know about networking and web performance (169.15z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP (71.43z)
Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe (82.98z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 - ACL, routing statyczny oraz zaawansowane technologie sieciowe (32.25z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (49.77z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (37.95z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)
Sieci komputerowe Cisco. Zostañ administratorem. Materia³ CCNA 200-120 (99.00z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)

Pozostae z serii: Inne

AutoCAD 2010. Pierwsze kroki (49.00z)
Galaxy S II: The Missing Manual (67.92z)
Frontend developer. Kurs video. JavaScript. Poziom podstawowy (29.00z)
Alex po drugiej stronie lustra. Jak liczby odzierciedlaj± ¿ycie,a ¿ycie odzwierciedla liczby (25.87z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek (29.89z)
Oracle9i i XML (59.00z)
Microsoft 365 Security Administration: MS-500 Exam Guide (129.00z)
AI dla ludzi i firmy. Potencja³ sztucznej inteligencji w biznesie (17.90z)
Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelby'ego. Edycja i obróbka zdjêæ w programie Adobe Photoshop Lightroom Classic CC (48.95z)
Excel 2007. Najlepsze sztuczki i chwyty (59.00z)
Learning Virtual Reality. Developing Immersive Experiences and Applications for Desktop, Web, and Mobile (109.65z)
Excel w praktyce, wydanie listopad 2015 r (37.09z)
Bezpieczeñstwo systemu Linux w praktyce. Receptury. Wydanie II (42.35z)
Projektowanie analogowych uk³adów scalonych (78.10z)
3ds Max. Leksykon. eBook. Pdf (27.90z)
Photoshop 5.5. Zastosowania w Internecie (49.00z)
Odliczaj±c do dnia zero. Stuxnet, czyli prawdziwa historia cyfrowej broni (21.95z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 4. Administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi. Podrêcznik do nauki zawodu technik informat (29.92z)
Adobe Premiere Pro CC. Oficjalny podrêcznik. Wydanie II (54.29z)
Cyber Minds (94.99z)