e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -19%


Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla in¿ynierii biomedycznej

Ryszard Tadeusiewicz
promocja -19%
cena: 58.271604938272 z 47.20 z
Data wydania: 2015-07-06
stron: 236, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Interdyscyplinarny podrêcznik dla studentów i wyk³adowców kierunku in¿ynieria medyczna, przedstawiaj±cy osi±gniêcia i metodologiê biocybernetyki - technologii w s³u¿bie nauk przyrodniczych i medycyny.

Dziêki nowoczesnej technice biologia pozyskuje nowe narzêdzia badawcze (np. mikroskop elektronowy lub tomograf) i terapeutyczne. Technika z kolei wykorzystuje rozwi±zania podpatrzone w organizmach ¿ywych do rozwi±zywania zadañ in¿ynierskich. In¿ynieria medyczna to ju¿ codzienno¶æ, a lekarz, aby skutecznie wykonywaæ swoj± pracê, potrzebuje zaplecza w postaci nowej generacji sprzêtu oraz kadry specjalistów umiej±cych go zaprojektowaæ, obs³u¿yæ i serwisowaæ.

W podrêczniku ujêto m.in. nastêpuj±ce zagadnienia:

- modele cybernetyczne i ich zastosowania,
- metody tworzenia modeli biocybernetycznych,
- biocybernetyczne modele prostych systemów biologicznych,
- modelowanie systemów dynamicznych,
- modelowanie systemu nerwowego i narz±dów zmys³ów.

Ponadto czytelnik znajdzie w niej praktyczne wskazówki i odniesienia do programów symulacyjnych zanurzonych w ¶rodowisku MATLAB i pozwalaj±cych na empiryczn± eksploracjê przedstawionych modeli na w³asnym komputerze.

Ksi±¿ka oparta jest na bogatym do¶wiadczeniu naukowym i dydaktycznym autora. W obszarze mniej lub bardziej zwi±zanym z problematyk± proponowanej ksi±¿ki autor opublikowa³ ³±cznie ponad 50 ksi±¿ek i blisko 1000 publikacji naukowych. W zwi±zku z tym prace autora s± szeroko znane i czêsto wykorzystywane we wszystkich o¶rodkach naukowych w Polsce.

<i>Ka¿dy, kto chce tê dziedzinê [in¿ynieriê medyczn±] powa¿nie studiowaæ i przyczyniaæ siê do jej przysz³ych sukcesów - powinien poznaæ przynajmniej podstawy biocybernetyki. Temu celowi s³u¿y w³a¶nie ta ksi±¿ka.</i>

(Ze <i>Wstêpu </i>autora)


Cena: 47.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Architecting Data-Intensive Applications (139.00z)
Platforma Xamarin. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie pierwszej aplikacji cross-platform (39.00z)
Building Serverless Microservices in Python (109.00z)
Looking for a challenge? (95.20z)
Terraform. Krótkie wprowadzenie. Tworzenie infrastruktury za pomoc± kodu. Wydanie II (37.95z)
Podstawy architektury oprogramowania dla in¿ynierów (43.45z)
Wprowadzenie do obliczeñ równoleg³ych (49.45z)
Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania (19.95z)
Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego u¿ytku (35.40z)
Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania (32.45z)
Designing for Behavior Change. Applying Psychology and Behavioral Economics. 2nd Edition (186.15z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie V (32.45z)
Crystal Programming (119.00z)
Specyfikacja oprogramowania. In¿ynieria wymagañ. Wydanie III (54.45z)
Programowanie w jêzyku Rust (99.73z)
Clojure Cookbook. Recipes for Functional Programming (152.15z)
Learn Amazon SageMaker (139.00z)
Kod. Ukryty jêzyk komputerów (48.95z)
Wzorce SOA (30.19z)
Regular Expressions Cookbook. Detailed Solutions in Eight Programming Languages. 2nd Edition (220.15z)

Pozostae z serii: Inne

Cybersecurity Threats, Malware Trends, and Strategies (94.99z)
Delphi 6. Vademecum profesjonalisty. Tom II (65.00z)
Wzorce projektowe. Leksykon kieszonkowy (13.70z)
Linux. Przewodnik administratora (107.90z)
Rust Web Programming (129.00z)
Android 2. Tworzenie aplikacji (99.00z)
Natural Language Processing with TensorFlow - Second Edition (119.00z)
Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja. eBook. Mobi (31.99z)
Perl Pocket Reference. 4th Edition (33.92z)
Sterowniki SIMATIC S7-1200 i S7-1500 w zaawansowanych systemach sterowania (84.76z)
Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor (41.07z)
Almanach fotografii. Wydanie X (119.00z)
Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno klikniêcie! (39.90z)
Head First PHP & MySQL. Edycja polska (54.45z)
Mindshift. Zmieñ sposób my¶lenia i odkryj swój prawdziwy potencja³ (21.95z)
Learn Apache Mesos (119.00z)
Hands-On Cloud Solutions with Azure (109.00z)
Mastering Adobe Photoshop Elements 2021 - Third Edition (159.00z)
MATLAB. Leksykon kieszonkowy (19.90z)
Kotlin bez tajemnic! Kurs video. Programuj aplikacje w Android Studio (39.00z)