e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne
Promocja: -20%


Access 2010. Praktyczny kurs

Waldemar Wêglarz, Alicja ¯arowska-Mazur
promocja -20%
cena: 29 z 23.20 z
Data wydania: 2015-07-06
stron: 138, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Podstawowym celem bazy danych jest przechowywanie informacji dotycz±cych obiektów oraz mo¿liwo¶ci szybkiego wyszukiwania tych informacji. Dziêki tej ksi±¿ce dowiesz siê, jak u¿ywaæ formularzy Accessa 2010 do skutecznego gromadzenia informacji, nauczysz siê, jak budowaæ oraz przetwarzaæ bazy danych, odkryjesz tak¿e zaskakuj±ce mo¿liwo¶ci tej aplikacji.

Liczne æwiczenia u³atwi± Ci opanowanie w krótkim czasie:

- otwieranie, przegl±danie i zamykanie obiektów baz danych,

- tworzenie i modyfikowanie tabel,

-ustanawianie relacji miêdzy tabelami,

-tworzenie kwerend wybieraj±cych i krzy¿owych,

-definiowanie z³o¿onych kryteriów wyboru rekordów,

-definiowanie pól obliczeniowych,

-tworzenie i modyfikowanie formularzy,

-kreatory raportów.

Wybierz tê ksi±¿kê, by podnie¶æ swoje umiejêtno¶ci w zakresie pos³ugiwania siê najnowszym oprogramowaniem biurowym!

Cena: 23.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

ABC Access 2007 PL (29.00z)
Access 2010 PL. Kurs. eBook. Pdf (27.90z)
Access 2003 PL. Biblia (149.00z)
Access 2016 PL. Kurs (25.93z)
100 sposobów na Access (39.90z)
Access 2016 PL. Kurs (21.95z)
Access w biurze i nie tylko (47.00z)
Microsoft Identity and Access Administrator Exam Guide (139.00z)
Access. Programowanie w VBA (99.00z)
Access Data Analysis Cookbook (169.15z)
Access 2003 for Starters: The Missing Manual. Exactly What You Need to Get Started (67.92z)
Access 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (29.90z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (18.99z)
Access. Analiza danych. Receptury (29.70z)
Access 2003 PL. Kurs (34.90z)
Access 2007 PL w biurze i nie tylko (32.45z)
Access 2019 PL. Biblia (81.95z)
ABC Access 2016 PL (39.90z)
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik (54.45z)
Access 2002/XP PL dla ka¿dego (65.00z)

Pozostae z serii: Inne

Mastering Concurrency in Python (159.00z)
Sprawdziany. Matematyka. Klasa I (6.00z)
Budowanie zespo³u. M³otek Scrum Mastera (30.87z)
PowerPoint 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (22.90z)
Joomla! Zabezpieczanie witryn (21.45z)
Drupal 7. Zaawansowane programowanie. eBook. Mobi (62.90z)
Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów. eBook. ePub (22.90z)
Excel 2007 PL dla bystrzaków (34.90z)
Fotografia cyfrowa w podró¿y. Przewodnik (47.00z)
Big Book of Apple Hacks. Tips & Tools for unlocking the power of your Apple devices (118.15z)
WordPress. 50 genialnych wtyczek. Kurs video (39.00z)
Enterprise Service Bus. Theory in Practice (135.15z)
Angular 2. Programowanie z u¿yciem jêzyka TypeScript (43.45z)
Linux. Jak dostroiæ bestiê do swoich potrzeb? (17.05z)
Microsoft Project 2016 Krok po kroku (63.84z)
Wzorce Cloud Native (71.20z)
Building Business Websites with Squarespace 7 - Second Edition (179.00z)
Podstawy programowania. Kurs video. Bazy danych (29.00z)
Reproducible Data Science with Pachyderm (139.00z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (67.00z)