e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -22%


Liczby. Ich dzieje,rodzaje,w³asno¶ci

Alfred S. Posamentier, Bernd Thaller
promocja -22%
cena: 35.038461538462 z 27.33 z
Data wydania: 2020-02-24
stron: 392, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Liczby otaczaj± nas, s± wszêdzie, stanowi± wa¿ny element naszej rzeczywisto¶ci. Ka¿dego dnia pos³ugujemy siê nimi, nie mo¿emy siê bez nich obej¶æ. Dla wielu ludzi s± równie¿ przedmiotem fascynacji, tajemniczym ¶wiatem pe³nym piêknych idei.
W tej ksi±¿ce znajdziesz wszystko, co chcesz wiedzieæ o liczbach. Wêdruj±c z autorami po rozleg³ych obszarach ludzkiej wiedzy, poznasz je z ró¿nych stron, a dwaj do¶wiadczeni matematycy udziel± odpowiedzi na ka¿de pytanie w sposób zrozumia³y nawet dla tych, którzy nie darz± królowej nauk gor±cym uczuciem.
Niezale¿nie od tego, czy matematyka jest dla ciebie fascynuj±ca czy trudna, ta podró¿ wzbogaci ciê i zmieni. Ju¿ nigdy nie bêdziesz patrzeæ na liczby tak jak przedtem.
Alfred S. Posamentier jest dziekanem School of Education i profesorem w Mercy College w Dobbs Ferry w stanie Nowy Jork. Wcze¶niej przez czterdzie¶ci lat zajmowa³ takie samo stanowisko w City College of New York. Jest autorem ponad piêædziesiêciu ksi±¿ek po¶wiêconych matematyce i popularyzacji matematyki, miêdzy innymi "Pi. Biografia najbardziej tajemniczej liczby na ¶wiecie", "Niezwyk³e liczby Fibonacciego. Piêkno natury i potêga matematyki", "Ciekawostki matematyczne. Skarbnica zadziwiaj±cych rozrywek" oraz "Matematyka, jakiej nie znacie. Ciekawostki i pere³ki, o których nie ucz± w szkole".
Bernd Thaller jest profesorem matematyki stosowanej w Instytucie Matematyki i Obliczeñ Naukowych na Uniwersytecie w Grazu. Jest autorem i wspó³autorem czterech ksi±¿ek po¶wiêconych matematyce.


Cena: 27.33 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Matematyka Europejczyka

Matematyka dla informatyków Tom 2 (24.00z)
Matematyka finansowa (47.20z)
Perfekcyjny zak³ad. Jak nauka i matematyka pozbawiaj± hazard ¶lepego szczê¶cia (32.71z)
Matemagik Zbiór ciekawych zadañ dla uczniów pocz±tkowych klas szko³y podstawowej (5.60z)
Matematyka Daj siê uwie¶æ! (31.20z)
Matematyka-Arkusz egzaminu gimnazjalnego MegaMatma nr 3. Zadania z rozwi±zaniami (7.99z)
Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia (43.35z)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla szko³y podstawowej. Klasa 5 (14.90z)
Prognozowanie Teoria przyk³ady zadania (31.20z)
Ryszard Kilvington. Nieskoñczono¶æ i geometria (16.35z)
Alex po drugiej stronie lustra. Jak liczby odzierciedlaj± ¿ycie,a ¿ycie odzwierciedla liczby (25.87z)
Algebra i jej zastosowania (25.90z)
Matematyka. Zadania z tre¶ci±. Klasa 1 (4.80z)
Filozofia matematyki i informatyki (38.61z)
Miejsko¶æ i duch innowacyjno¶ci (16.80z)
Algebra (49.45z)
Krótka podró¿ w g³±b matematyki (31.20z)
Zarys matematyki wy¿szej dla studentów. Czê¶æ 1 (55.20z)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla szko³y podstawowej. Klasa 6 (14.90z)
Zanurzeni w liczbach. Jak matematyka kszta³tuje nasze ¿ycie (35.93z)

Pozostae z serii: Inne

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik do zajêæ komputerowych dla szko³y podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie III) (19.90z)
W drodze do CCNA. Zadania przygotowuj±ce do egzaminu. eBook. Pdf (54.99z)
Przetwarzanie i analiza danych w jêzyku Python (47.20z)
Matematyka dla programistów JavaScript (43.45z)
PHP5. Zaawansowane tworzenie stron WWW. Szybki start (77.00z)
Exam Ref AZ-304 Microsoft Azure Architect Design Certification and Beyond (139.00z)
Chaos Engineering. System Resiliency in Practice (254.15z)
Metody numeryczne dla informatyków (23.31z)
C# 10 in a Nutshell (288.15z)
Unit Test Frameworks. Tools for High-Quality Software Development (101.15z)
E-biznes. Poradnik praktyka. eBook. Mobi (29.90z)
Programowanie aplikacji na iPhone 4. Poznaj platformê iOS SDK3 od podstaw. eBook Pdf (69.90z)
Java. Efektywne programowanie. Wydanie II (59.00z)
Podkrêcanie procesorów. Æwiczenia (17.90z)
APIs: A Strategy Guide. Creating Channels with Application Programming Interfaces (84.92z)
Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server 2012 Training Kit (150.26z)
Zrozumieæ programowanie (57.82z)
Flash i Wallaby. Projektowanie animacji zgodnych z HTML5 (13.70z)
Po prostu DHTML (22.50z)
Designing Professional Websites with Odoo Website Builder (129.00z)