e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -19%


Informatyka kwantowa

Marek Sawerwain, Joanna Wi¶niewska
promocja -19%
cena: 68.148148148148 z 55.20 z
Data wydania: 2019-12-17
stron: 372, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka ma na celu przedstawienie g³ównych pojêæ wprowadzaj±cych czytelnika w nie³atwe arkany IK (wszak¿e mowa o fizyce kwantowej), a tak¿e przybli¿enie dzia³añ podstawowych - ju¿ dobrze poznanych - obwodów kwantowych realizuj±cych znane algorytmy i protoko³y informatyki kwantowej.

Cena: 55.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Hands-On Kubernetes on Windows (129.00z)
Animacja komputerowa. Algorytmy i techniki (108.12z)
Django. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w Pythonie (70.95z)
Layout in Pages '09: The Mini Missing Manual (21.17z)
Z korzy¶ci± dla wszystkich. Historia firmy RE/MAX i p³yn±ca z niej lekcja (59.00z)
Bezpiecznie ju¿ by³o. Jak ¿yæ w ¶wiecie sieci, terrorystów i ci±g³ej niepewno¶ci (24.34z)
Application Security for the Android Platform. Processes, Permissions, and Other Safeguards (59.42z)
NOOK Tablet: Out of the Box (12.67z)
Ghidra Software Reverse Engineering for Beginners (109.00z)
Shopify Theme Customization with Liquid (129.00z)
Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II (37.95z)
Free as in Freedom [Paperback]. Richard Stallman's Crusade for Free Software (84.92z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone (21.95z)
¦wiat druku 3D. Przewodnik (49.00z)
Designing Interfaces. Patterns for Effective Interaction Design. 3rd Edition (220.15z)
CYBERPRZEMOC szczególnym zagro¿eniem spo³eczeñstwa informacyjnego (25.00z)
Modelowanie systemów informatycznych w jêzyku UML 2.1 (20.86z)
Ponadczasowe logo. Projektowanie znaków odpornych na dzia³anie czasu (49.00z)
Learn MongoDB 4.x (129.00z)
Cassandra: The Definitive Guide, (Revised) Third Edition. 3rd Edition (254.15z)

Pozostae z serii: Inne

Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. Wydanie II (22.45z)
Visual Studio 2010 dla programistów C# (129.00z)
Budowa serwerów Minecraft. Poradnik na dobry pocz±tek (22.20z)
Jak zarabiaæ na aplikacjach i grach mobilnych (37.00z)
Learn Microsoft Azure (159.00z)
ECDL Modu³ 2 U¿ytkowanie komputerów (32.68z)
Head First WordPress. A Brain-Friendly Guide to Creating Your Own Custom WordPress Blog (63.74z)
Building Industrial Digital Twins (189.00z)
Programming Amazon Web Services. S3, EC2, SQS, FPS, and SimpleDB (169.15z)
Data Wrangling with Python (129.00z)
Vademecum administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja (47.04z)
Web Workers. Multithreaded Programs in JavaScript (72.24z)
The Art of Readable Code. Simple and Practical Techniques for Writing Better Code (118.15z)
Accumulo. Application Development, Table Design, and Best Practices (186.15z)
Git. Kurs video. Pracuj wygodnie z najpopularniejszym systemem kontroli wersji (29.00z)
Vim. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT (79.00z)
Analiza i projektowanie strukturalne. Wydanie II (35.00z)
Odoo 11 Development Cookbook - Second Edition (169.00z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Mobi (79.00z)
COACHING, KREATYWNO¦Æ, ZABAWA. Narzêdzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów (39.90z)