e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -19%


Przygody Bajtazara 25 lat Olimpiady Informatycznej - wybór zadañ

Krzysztof Diks, Tomasz Idziaszek, Jakub Radoszewski
promocja -19%
cena: 78.024691358025 z 63.20 z
Data wydania: 2019-09-12
stron: 350, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Olimpiada Informatyczna ma 25 lat. Pierwsza edycja Olimpiady odby³a siê w roku szkolnym 1993/1994 i od tego czasu uczniowie polskich szkó³ mog± intelektualnie rywalizowaæ na wiedzê i umiejêtno¶ci, które s± kluczowe w pracy ka¿dego informatyka. Nale¿± do nich przede wszystkim: uk³adanie wydajnych algorytmów i programowanie.Przez 25 lat Olimpiady Informatycznej wystartowa³o w niej ³±cznie 21989 uczniów (niektórzy wielokrotnie), do drugich etapów awansowa³o 7259 uczniów, a w fina³ach znalaz³o siê 1590 uczniów. Przez te wszystkie lata uczniowie zmagali siê z 387 oryginalnymi zadaniami, które s± znakomitym materia³em dydaktycznym dla przysz³ych olimpijczyków, a tak¿e dla ka¿dego, kto chce podj±æ siê ciekawych i oryginalnych wyzwañ algorytmicznych.Ksi±¿ka prezentuje najwa¿niejsze zagadnienia, które pojawi³y siê na Olimpiadzie Informatycznej. Znalaz³ siê w niej reprezentatywny wybór 50 zadañ ze wszystkich 25 edycji Olimpiady. Dla ka¿dego zadania podano szczegó³owy opis jego rozwi±zania. Zadania s± pogrupowane tematycznie i uporz±dkowane od najprostszych do najtrudniejszych. Przy ka¿dym zadaniu zamieszczono odno¶niki do podobnych zadañ olimpijskich. Dla zrozumienia wiêkszo¶ci materia³u zawartego w ksi±¿ce wystarczy znajomo¶æ elementarnych zasad projektowania i programowania algorytmów opisanych np. w ksi±¿ce Jacka Tomasiewicza zatytu³owanej Zaprzyja¼nij siê z algorytmami i wydanej przez PWN. Dla zrozumienia fragmentów bardziej zaawansowanych do³±czono opisy wybranych zagadnieñ takich jak: drzewa przedzia³owe, haszowanie napisów, kolejka minimów, drzewo palindromów.Materia³ prezentowany w ksi±¿ce zosta³ opracowany na podstawie sprawozdañ z zawodów Olimpiady Informatycznej, tzw. Niebieskich ksi±¿eczek, ukazuj±cych siê co roku po ka¿dej edycji Olimpiady. Wyboru zadañ i ich redakcji dokonali wytrawni algorytmicy, popularyzatorzy informatyki, od wielu lat zaanga¿owani w informatyczny ruch olimpijski: Tomasz Idziaszek, Jakub £±cki oraz Jakub Radoszewski, we wspó³pracy z profesorem Krzysztofem Diksem. Ca³a czwórka zredagowa³a ju¿ dwie, ciesz±ce siê ogromnym powodzeniem ksi±¿ki z zadaniami algorytmiczno-programistycznymi: W poszukiwaniu wyzwañ oraz W poszukiwaniu wyzwañ II.

Cena: 63.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 1 (33.67z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Wstêp do informatyki kwantowej (41.07z)
Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX (33.43z)
Rachunek prawdopodobieñstwa dla studentów studiów ekonomicznych (33.43z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 1. Doskonalimy kaligrafiê, syntezê i analizê wzrokowo-s³uchow± oraz uczymy siê o emocjach, uczuciach i zachowaniach (18.67z)
Funkcja wyk³adnicza, logarytmy i ci±gi. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Obliczenia in¿ynierskie i naukowe (41.07z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (44.10z)
Jak tego dowie¶æ - krótka opowie¶æ. Dowody matematyczne dla ka¿dego (29.00z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i za (18.67z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (54.45z)
Zagadki logiczne (9.95z)
Gry i zabawy z zapa³kami (16.45z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (69.00z)
Prawdopodobieñstwo i statystyka. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Domowe lekcje matematyki (16.45z)
Planimetria i geometria analityczna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Gry i zabawy z zapa³kami (29.90z)
Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego (28.46z)

Pozostae z serii: Inne

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework (70.95z)
ASP 3.0 dla ka¿dego (69.00z)
SolidWorks 2020. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przyk³ady (70.95z)
Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ do zajêæ komputerowych dla szko³y podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) (12.71z)
Java. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (18.85z)
Data Forecasting and Segmentation Using Microsoft Excel (139.00z)
Learning C++ by Building Games with Unreal Engine 4 (159.00z)
SQL. Analiza danych za pomoc± zapytañ. Warsztaty praktyczne. Wydanie II (56.96z)
iGen. Dlaczego dzieciaki dorastaj±ce w sieci s± mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczê¶liwe i zupe³nie nieprzygotowane do doros³o¶ci - i co to oznacza dla nas wszystkich (38.42z)
101 UX Principles - Second Edition (119.00z)
AutoCAD. Automatyzacja zadañ grafiki za pomoc± Delphi (39.00z)
Android w praktyce. eBook. Pdf (79.00z)
Blueprints Visual Scripting for Unreal Engine 5 - Third Edition (169.00z)
C# 8.0 in a Nutshell. The Definitive Reference (279.65z)
Blockchain. Fundament nowej gospodarki (49.90z)
MP3. Przewodnik encyklopedyczny (39.00z)
CodeIgniter. Zaawansowane tworzenie stron w PHP (25.85z)
Rozbudowa i naprawa komputera. Kompendium. Wydanie drugie (33.00z)
C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. ePub (19.90z)
Petersburg. Miasto bia³ych nocy. Wydanie 4 (29.90z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów