e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -20%


Algebra liniowa z elementami geometrii. Teoria, przyk³ady, zadania

Joanna Piasecka
promocja -20%
cena: 18.9875 z 15.19 z
Data wydania: 2019-09-12
stron: 259, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka przeznaczona jest dla studentów wszystkich niematematycznych kierunków studiów technicznych i ekonomicznych. Zawiera informacje teoretyczne, przyk³ady i zadania z rozwi±zaniami z zakresu: podstawowych struktur algebraicznych, teorii liczb zespolonych, macierzy i wyznaczników, teorii uk³adów równañ liniowych, przestrzeni wektorowych, geometrii analitycznej w R3 .Zamieszczono w niej 96 rozwi±zanych przyk³adów oraz ponad 400 zadañ - z odpowiedziami do samodzielnego rozwi±zania. Rozwi±zane przyk³ady s± wzbogacone o szczegó³owy komentarz pozwalaj±cy zrozumieæ zwi±zki miêdzy wcze¶niejszymi definicjami i twierdzeniami a zagadnieniami praktycznymi. Zadania s± ró¿norodne, a ich trudno¶æ odpowiednio stopniowana. Dziêki temu przedstawiony materia³ staje siê ³atwy do przyswojenia.

Cena: 15.19 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Matematyka Europejczyka

Wstêp do algebry z elementami teorii liczb (24.00z)
Elementy teorii operatorów na przestrzeni Hilberta (9.60z)
Igrzyska matematyczne (39.20z)
Spotkania. Tom 3 (11.76z)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla szko³y podstawowej. Klasa 5 (14.90z)
Obliczanie Wszech¶wiata. O tym jak matematyka odkrywa Wszech¶wiat (27.95z)
Prezentacja grupy - od definicji grupy wolnej do programu wyznaczajacego (7.84z)
Uczê siê liczyæ. 8-10 lat. £amig³ówki Mno¿enie i dzielenie do 100 (5.20z)
Kosmos (38.71z)
Фрукти проти овочів. Чому кав&#x (11.75z)
Matematyka finansowa (40.18z)
Wstêp do statystyki. Metody opisu statystycznego (9.60z)
Algebra i jej zastosowania (25.90z)
Matematyka-Arkusz maturalny. MegaMatma nr 1. Poziom podstawowy. Zadania z rozwi±zaniami (7.99z)
Matematyka-Arkusz maturalny. MegaMatma nr 1. Poziom rozszerzony. Zadania z rozwi±zaniami (7.99z)
Samoucz±ce siê sztuczne sieci neuronowe w grupowaniu i klasyfikacji danych. Teoria i zastosowania w ekonomii (46.00z)
Matematyka czyli Everest w zasiêgu Twojej d³oni - poziom podstawowy i rozszerzony (25.00z)
Wprowadzenie do metod wariacyjnych (19.00z)
Moje ulubione zagadki matematyczne i logiczne (19.25z)
Analiza, cz. 1 (47.20z)

Pozostae z serii: Inne

Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (21.95z)
PHP 8. Kurs video. Piszemy pierwsze skrypty! Poziom podstawowy (49.00z)
Analyzing Business Data with Excel (135.15z)
The Architecture of Privacy. On Engineering Technologies that Can Deliver Trustworthy Safeguards (109.65z)
Spring 5.0 Microservices - Second Edition (189.00z)
Python Digital Forensics Cookbook (179.00z)
Professional Azure SQL Database Administration - Second Edition (139.00z)
Wstêp do programowania sterowników PLC (40.39z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac (8.18z)
The Practitioner's Guide to Graph Data. Applying Graph Thinking and Graph Technologies to Solve Complex Problems (254.15z)
Machine Learning with R Quick Start Guide (94.99z)
Azure Serverless Computing Cookbook - Third Edition (159.00z)
Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne (10.95z)
Grecja. Sztuka, bogowie i ludzie. Wydanie 1 (43.90z)
Drupal 7 w praktyce. W³asna strona WWW w jeden dzieñ. eBook. Mobi (27.90z)
Deep Learning Cookbook. Practical Recipes to Get Started Quickly (220.15z)
Ostatni. Prawdziwa historia ¿o³nierza warszawskiej mafii (21.29z)
Microsoft SharePoint 2010 Poradnik Administratora - Tom 1 i 2 (127.20z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe spojrzenie Scotta Kelby'ego (39.00z)
Applied Supervised Learning with Python (109.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | domy knurów