e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -19%


Python na powa¿nie

Julien Danjou
promocja -19%
cena: 78.024691358025 z 63.20 z
Data wydania: 2019-06-28
stron: 238, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Rozwijaj swoje umiejêtno¶ci programowania w Pythonie, zag³êbiaj±c siê w tajniki jêzyka przy pomocy ksi±¿ki Python na powa¿nie. Napisana z my¶l± o developerach i do¶wiadczonych programistach ksi±¿ka Python na powa¿nie bazuje na ponad 15-letnim do¶wiadczeniu w pracy z Pythonem, uczy czytelników, jak unikaæ typowych b³êdów, jak pisaæ kod w bardziej produktywny sposób i jak szybciej budowaæ lepsze programy. Omówimy szereg zaawansowanych zagadnieñ, takich jak wielow±tkowo¶æ i memoizacja, przedstawimy porady ekspertów m.in. w zakresie projektowania interfejsów API i obs³ugi baz danych, a tak¿e wyt³umaczymy pewne wewnêtrzne mechanizmy, aby pomóc w lepszym zrozumieniu jêzyka Python.Na pocz±tku dowiesz siê, jak rozpocz±æ projekt i rozwi±zaæ takie kwestie jak numerowanie wersji i automatyczne sprawdzanie kodu. Pó¼niej zobaczysz, jak efektywnie definiowaæ funkcje, wybieraæ odpowiednie struktury danych i biblioteki, budowaæ przysz³o¶ciowe programy, przygotowywaæ oprogramowanie do dystrybucji oraz optymalizowaæ swoje programy, tak¿e na poziomie kodu bajtowego.Ponadto dowiesz siê jak:Tworzyæ i wykorzystywaæ efektywne dekoratory i metody, z uwzglêdnieniem metod abstrakcyjnych, statycznych i klas U¿ywaæ Pythona do programowania funkcyjnego przy pomocy generatorów oraz funkcji czystych i funkcyjnych Rozszerzaæ narzêdzie flake8 o analizê drzewa sk³adniowego AST, wprowadzaj±c bardziej zaawansowan± technikê automatycznego sprawdzania kodu Przeprowadzaæ dynamiczn± analizê wydajno¶ci w celu wykrywania s³abych punktów w kodzie Korzystaæ z relacyjnych baz danych, a tak¿e efektywnie zarz±dzaæ danymi i przesy³aæ je strumieniowo przy u¿yciu PostgreSQL Wznie¶ swoje umiejêtno¶ci na wy¿szy poziom. Ucz siê od ekspertów i zostañ powa¿nym programist± Pythona dziêki ksi±¿ce Python na powa¿nie!

Cena: 63.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

OpenCV 3 Computer Vision with Python Cookbook (159.00z)
Hands-On One-shot Learning with Python (129.00z)
Python. Wprowadzenie. Wydanie IV (81.95z)
Learn Apache Mesos (119.00z)
Machine learning, Python i data science. Wprowadzenie (44.16z)
Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. Wydanie II (36.85z)
Python dla profesjonalistów. Debugowanie, testowanie i utrzymywanie kodu (49.00z)
ArcGIS Pro 2.x Cookbook (189.00z)
Hands-On Deep Learning Algorithms with Python (109.00z)
Nauka robotyki z jêzykiem Python (26.95z)
Practical Deep Learning for Cloud, Mobile, and Edge. Real-World AI & Computer-Vision Projects Using Python, Keras & TensorFlow (288.15z)
Artificial Intelligence with Python - Second Edition (159.00z)
Python. Zadania z programowania. Przyk³adowe imperatywne rozwi±zania (21.95z)
Applying Math with Python (109.00z)
Python w zadaniach. Programowanie dla m³odzie¿y. Poziom podstawowy (25.93z)
Practical MLOps (288.15z)
Real World Instrumentation with Python. Automated Data Acquisition and Control Systems (186.15z)
Python w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomoc± pakietów Pandas i NumPy oraz ¶rodowiska IPython. Wydanie II (48.95z)
Hands-On Q-Learning with Python (109.00z)
Python. Instrukcje dla programisty (89.00z)

Pozostae z serii: Inne

Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. Pdf (39.00z)
Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu. Wydanie 7 (16.45z)
Zarz±dzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 (23.52z)
Blender. Od planowania, modelowania oraz teksturowania do animacji i renderingu. Praktyczne projekty (26.95z)
Programowanie Microsoft SQL Server 2012 (111.20z)
React: Up & Running. Building Web Applications (143.65z)
TensorFlow Machine Learning Cookbook. Second Edition (119.00z)
Mac OS X for Unix Geeks (84.92z)
Android. Programowanie aplikacji na urz±dzenia przeno¶ne. Wydanie II (149.00z)
PHP. Czarna ksiêga (85.00z)
Zarz±dzanie projektami ze Scrum. Twórz produkty, które pokochaj± klienci (39.00z)
Pokémon GO. Ukryte oblicze Twojego miasta (17.90z)
Prawdopodobieñstwo i statystyka. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Cloud Native Java. Designing Resilient Systems with Spring Boot, Spring Cloud, and Cloud Foundry (254.15z)
PHP5. Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (39.90z)
JavaScript. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (19.20z)
Active Server Pages 2.0 dla ka¿dego (66.00z)
CSS3. Zaawansowane projekty (49.00z)
Matematyka konkretna (66.21z)
Blender. Od planowania, modelowania oraz teksturowania do animacji i renderingu. Praktyczne projekty. eBook. Pdf (39.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio