e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne


Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora

Krzysztof Wo³k
cena: 37.91 z
Data wydania: 2013-03-14
stron: 423, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl


Niniejsza ksi±¿ka stanowi praktyczny przewodnik po Windows Serwer 2012. Stanowi ona propozycjê nie tylko dla pocz±tkuj±cych administratorów, lecz tak¿e dla tych do¶wiadczonych, pragn±cych szybko i w przyjazny sposób poznaæ nowo¶ci nowego systemu serwerowego firmy Microsoft. Prezentuje ona w sposób praktyczny najwa¿niejsze funkcje i mo¿liwo¶ci nowego systemu serwerowego. Poza niezbêdn± teori± zawiera tak¿e szczegó³owe instrukcje i æwiczenia, w których ka¿dy, nawet najdrobniejszy element jest zawarty na zrzucie ekranowym obja¶nionym tak, aby nawet osoba, która pierwszy raz pracuje z Windows Serwer spokojnie poradzi³a sobie z konfiguracj± i administracj± tym¿e systemem. Ksi±¿ka zosta³a tak napisana, aby przechodz±c przez ni± od pocz±tku do koñca, u¿ytkownikowi uda³o siê w pe³ni skonfigurowaæ w³asny serwer, a nastêpnie nadzorowaæ jego dzia³anie i nim administrowaæ. Zosta³a ona oparta na wersji RC systemu Windows Server 2012 w wersji angielskiej, dlatego te¿ finalne nazwy funkcji w jêzyku polskim mog± nieznacznie odbiegaæ od tych, które uka¿± siê wraz polsk± edycj± systemu. Nie mniej jednak ksi±¿ka jest kompatybilna zarówno z anglojêzyczn± jak i polskojêzyczn± wersj± systemu, która dopiero bêdzie mia³a swoj± premierê. Wszelkie ewentualne poprawki zostan± opublikowane na blogu autora http://www.wolk.pl. Z tej lektury czytelnik nauczy siê tak¿e wspó³pracowaæ z maszynami i sieciami opartymi o systemy z rodziny Mac OS X oraz Linux. Wspó³dzielenie siê zasobami oraz wspólna praca w domenie czy grupie roboczej nie bêdzie stanowiæ dla czytelnika ¿adnego problemu. Czytelnik tak¿e zapozna siê z innymi zaawansowanymi mo¿liwo¶ciami nowego serwera. Jest to idealna pozycja dla czytelników maj±cych ju¿ do¶æ encyklopedycznych pozycji i pragn±cych lektury ukierunkowanej na praktykê i æwiczenia.

Krzysztof Wo³k jest magistrem in¿ynierem informatyki, absolwentem Polsko-Japoñskiej Wy¿szej Szko³y Technik Komputerowych. Obecnie doktorant i æwiczeniowca na powy¿szej uczelni, a zawodowo trener IT. Jego specjalno¶ci± s± produkty serwerowe firm Apple oraz Microsoft, a tak¿e aplikacje graficzne firmy Adobe. Od 2009 roku redaktor portalu informatycznego in4.pl oraz w³asnego bloga www.wolk.pl, na ³amach których opublikowa³ kilkadziesi±t artyku³ów oraz poradników w dziedzinie informatyki. Tworzy tak¿e autorskie materia³y szkoleniowe, udziela siê na portalu e-biotechnologia.pl, a tak¿e autor niektórych artyku³ów dla magazynu iCoder Magazine. Posiada tak¿e liczne certyfikaty firm Apple i Microsoft, miêdzy innymi Apple Certified System Administrator (ACSA), Microsoft Certified System Administrator (MCSA) oraz Microsoft Certified IT Professional (MCITP).


Cena: 37.91 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (43.45z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Packet Tracer dla m³odych adminów - wiadomo¶ci zaawansowane (41.85z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (129.00z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)
Zbiór zadañ z sieci komputerowych (41.85z)
High Performance Browser Networking. What every web developer should know about networking and web performance (169.15z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (49.77z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO - Tom I (23.20z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Funkcje okna w jêzyku T-SQL dla SQL Server 2019 (71.82z)
Teoria liczb w zadaniach (41.07z)
Struktura magii. Kszta³towanie ludzkiej psychiki, czyli wiêcej ni¿ NLP. Czê¶æ 1 (49.00z)
CentOS Quick Start Guide (139.00z)
Excel z elementami VBA w firmie (54.00z)
Database Design and Relational Theory. Normal Forms and All That Jazz (169.15z)
Adobe Illustrator CC/CC PL. Oficjalny podrêcznik (43.45z)
Programowanie w Linuksie. Æwiczenia (39.00z)
The Complete Coding Interview Guide in Java (139.00z)
Hands-On Functional Programming in Rust (159.00z)
Adobe PageMaker 7.0. Oficjalny podrêcznik (49.90z)
Microsoft PowerPoint 2016. Krok po kroku. Pliki æwiczeñ (44.80z)
Python. Zwiêz³e kompendium dla programisty (69.00z)
Zarz±dzanie projektami dla bystrzaków. Wydanie V (32.95z)
MongoDB. Kurs video. Podstawy pracy z dokumentow± baz± danych (59.00z)
UX Design. Projektowanie aplikacji dla urz±dzeñ mobilnych (32.45z)
The Reinforcement Learning Workshop (139.00z)
Hands-On Dependency Injection in Go (129.00z)
Power Query i Power Pivot. Kurs video. Poznaj narzêdzia Excel BI (129.00z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie. eBook. Mobi (35.90z)