e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -19%


Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej

Katarzyna St±por
promocja -19%
cena: 48.395061728395 z 39.20 z
Data wydania: 2019-02-25
stron: 224, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Komputerowe systemy wizyjne znajduj± liczne zastosowania w zakresie: rozpoznawania zdjêæ lotniczych i satelitarnych terenu dla celów rejestracji zmian w kartografii i meteorologii, badañ przesiewowych zdjêæ rentgenowskich i innych w medycynie, analizy obrazów mikroskopowych dla wykrycia obecno¶ci pewnych faz, systemy bioidentyfikacji na podstawie obrazu odcisków palców, têczówki oka i innych cech biometrycznych, kontroli jako¶ci produktów w przemy¶le na podstawie obrazu ta¶my technologicznej, bezpieczeñstwa, na przyk³ad w prze¶wietleniach baga¿u, sterowania ruchem miejskim. Podrêcznik przedstawia uniwersalne metody klasyfikacji obiektów stosowane w wizyjnych komputerowych systemach rozpoznawania na ró¿nych etapach przetwarzania obrazu. W ksi±¿ce omówiono metody klasyfikacji nadzorowanej i nienadzorowanej, problem wyboru zmiennych oraz metody oceny b³êdu klasyfikatora. Istotnym walorem dydaktycznym ksi±¿ki jest przedstawione krok po kroku konstruowanie komputerowego systemu wizyjnego dla celów rozpoznawania pacjentów chorych na jaskrê.

Cena: 39.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Gulp. Kurs video. Automatyzacja pracy na froncie (79.00z)
Artificial Intelligence for IoT Cookbook (129.00z)
Microsoft Dynamics NAV Development Quick Start Guide (109.00z)
Jako¶æ oprogramowania. Podrêcznik dla profesjonalistów (30.87z)
Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze (39.00z)
Asterisk: The Definitive Guide. Open Source Telephony for the Enterprise. 5th Edition (237.15z)
OpenStack for Architects (159.00z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Tom I (24.31z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie V (37.17z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Programowanie obiektowe i programowanie pod Windows. Tom II (24.31z)
Looking for a challenge? (95.20z)
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe dla programistów. Praktyczny przewodnik po sztucznej inteligencji (43.45z)
Learn Amazon SageMaker (139.00z)
Modernizing Your Windows Applications with the Windows App SDK and WinUI (159.00z)
Understanding Context. Environment, Language, and Information Architecture (186.15z)
Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów wspó³bie¿nych (43.99z)
Rapid Application Development with OutSystems (159.00z)
Hadoop: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy u¿yciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel (87.92z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (19.95z)

Pozostae z serii: Inne

PowerPoint 2010. Praktyczny kurs (23.20z)
Szefologika, czyli logika szefowania. Wydanie 2 rozszerzone (37.95z)
Mastering Xamarin.Forms (79.90z)
Programowanie w Linuksie. Æwiczenia (39.00z)
Microsoft Windows Server 2003/2008. Bezpieczeñstwo ¶rodowiska z wykorzystaniem Forefront Security (81.95z)
jQuery 1.3. Wprowadzenie (59.00z)
CorelDRAW X7. Kurs video. Poziom pierwszy. Techniki i narzêdzia pracy grafika komputerowego (29.00z)
Sound Blaster Live! Przewodnik po karcie d¼wiêkowej (69.00z)
Data Science at the Command Line. 2nd Edition (220.15z)
3D Studio MAX 3. Vademecum profesjonalisty (120.00z)
Head First Ajax. A Brain-Friendly Guide (152.15z)
Jêzyk C++. Standard ISO w praktyce (19.66z)
Budowa i obs³uga domowych sieci komputerowych. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (27.90z)
Excel w praktyce, wydanie kwiecieñ 2015 r (37.09z)
¦wiat³o i ekspozycja. Warsztaty artystyczne dla fotografów. eBook. Pdf (31.99z)
Excel. Tabele i wykresy przestawne. Przewodnik po tworzeniu dynamicznych arkuszy kalkulacyjnych (39.00z)
PHP i jQuery. Receptury (57.00z)
Jak naprawiæ sprzêt elektroniczny. Poradnik dla nieelektronika (59.00z)
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++ (48.95z)
Rune. Podró¿ pierwszej tajemnicy (19.20z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | warsztaty tantry Poznań | weekend w spa Ciechocinek