e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Windows Server
Seria: Inne


Biblia Windows Server 2016. Podrêcznik Administratora

Krzysztof Wo³k
cena: 49.00 z
Data wydania: 2019-02-22
stron: 658, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Niniejsza ksi±¿ka stanowi praktyczny przewodnik po Windows Serwer 2016. Stanowi ona propozycjê nie tylko dla pocz±tkuj±cych administratorów, lecz tak¿e dla tych do¶wiadczonych, pragn±cych szybko i w przyjazny sposób poznaæ nowo¶ci nowego systemu serwerowego firmy Microsoft.
 
Prezentuje najwa¿niejsze jego funkcje i mo¿liwo¶ci. Poza niezbêdn± teori± zawiera szczegó³owe instrukcje i æwiczenia, w których ka¿dy element, nawet najdrobniejszy, jest przedstawiony na zrzucie ekranowym, obja¶nionym tak, by osoba, która pierwszy raz pracuje z Windows Serwer, poradzi³a sobie z jego konfiguracj± i administracj±.
 
Ksi±¿ka zosta³a napisana tak, aby po zapoznaniu siê z jej tre¶ci± od pocz±tku do koñca, u¿ytkownikowi uda³o siê w pe³ni skonfigurowaæ w³asny serwer, a nastêpnie nadzorowaæ jego dzia³anie i nim administrowaæ. Jest kompatybilna zarówno z anglojêzyczn±, jak i polskojêzyczn± wersj± systemu, która dopiero bêdzie mia³a swoj± premierê. Wszelkie ewentualne poprawki zostan± opublikowane na blogu autora: http://www.wolk.pl. Z tej publikacji czytelnik nauczy siê tak¿e wspó³pracowaæ z maszynami i sieciami opartymi na systemach z rodziny Mac OS X oraz Linux. Wspó³dzielenie siê zasobami oraz wspólna praca w domenie czy grupie roboczej nie bêdzie stanowiæ dla niego ¿adnego problemu. 
 
Przy okazji czytelnik zapozna siê tak¿e z zaawansowanymi mo¿liwo¶ciami nowego serwera. Ksi±¿ka jest idealn± propozycj± dla osób maj±cych ju¿ do¶æ pozycji encyklopedycznych, a pragn±cych lektury ukierunkowanej na praktykê i æwiczenia.
 


Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Windows Server

Egzamin 70-410: Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2, wyd. II (71.60z)
Windows Server 2019 Administration Fundamentals (109.00z)
Egzamin 70-740: Windows Server 2016 - Instalacja, funkcje magazynowe i obliczeniowe (71.60z)
Mastering Active Directory - Second Edition (209.00z)
Microsoft Exchange Server 2016 PowerShell Ksiêga przepisów. Niezawodne przepisy automatyzowania czasoch³onnych zadañ administracyjnych (95.76z)
Egzamin 70-744 Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 (71.60z)
Tajniki Windows Server 2016 (111.92z)
Egzamin 70-412 Konfigurowanie zaawansowanych us³ug Windows Server 2012 R2 (63.84z)
Microsoft Windows Server 2019. Kurs video. Nowoczesne administrowanie sieci± (49.00z)
Microsoft Exchange Server 2010 Vademecum Administratora (73.71z)
Egzamin MCTS 70-640 Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 R2 Training Kit Tom 1 i 2 (133.56z)
Egzamin MCTS 70-642. Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2. Training Kit z p³yt± CD (143.20z)
MCTS Egzamin 70-652 Konfigurowanie wirtualizacji systemów Windows Server (150.26z)
Egzamin MCITP 70-646: Administrowanie Windows Server 2008 R2 Training Kit (169.16z)
Vademecum administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja (62.37z)
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 t.1/2 z p³yt± CD (128.79z)
Windows Server 2008: The Definitive Guide (186.15z)
Vademecum administratora Windows Server 2012 R2 Przechowywanie danych, bezpieczeñstwo i sieci (47.04z)
Microsoft Windows Server 2008 R2 Vademecum administratora (73.71z)
Active Directory Windows Server 2008 Resource Kit (121.91z)

Pozostae z serii: Inne

C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III (32.90z)
Advanced MySQL 8 (129.00z)
Droid X2: The Missing Manual. 2nd Edition (67.92z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi (79.00z)
Deep Reinforcement Learning Hands-On (139.00z)
Excel. Funkcje w przyk³adach. Wydanie II (37.95z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. Mobi (15.90z)
Universal Design for Web Applications. Web Applications That Reach Everyone (135.15z)
Fascynuj±cy ¶wiat robotów. Przewodnik dla konstruktorów (67.00z)
Fotografia portretowa w naturalnym ¶wietle. Jak to robi± najlepsi (39.90z)
Python. Szybko i prosto. Wydanie III (43.45z)
Zawód marzeñ. Zostañ programist± bran¿y IT (39.00z)
Wspomnienie o przesz³o¶ci Ziemi (#1). Problem trzech cia³ (26.44z)
Visual Basic .NET w praktyce. B³yskawiczne tworzenie aplikacji. eBook. ePub (54.99z)
Praktyczny kurs SQL. Wydanie II. eBook. Pdf (37.00z)
Google Maps Hacks. Foreword by Jens & Lars Rasmussen, Google Maps Tech Leads (101.15z)
Java for Data Science (179.00z)
MCSE Core 4 zestaw (199.00z)
Teoria liczb z programem Mathematica (39.20z)
Kotlin Blueprints (179.00z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem