e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Jak z³o¿yæ statyczn± oraz interaktywn± ksi±¿kê. Sk³ad tekstu ci±g³ego w jêzyku polskim

Krzysztof Wo³k
cena: 26.90 z
Data wydania: 2019-02-01
stron: 137, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Niniejsza ksi±¿ka jest po¶wiêcona podstawowym zasadom sk³adu tekstu ci±g³ego w programie InDesign oraz iBooks Author. Nauczymy siê jak poprawnie sk³adaæ ksi±¿kê w jêzyku polskim.

Czytelnik dowie siê tak¿e jak tworzyæ interaktywne cyfrowe publikacje i tworzyæ interaktywne komponenty w programach takich jak Adobe Animate oraz iBooks Author. Czytelnik nauczy siê przy tym przygotowywaæ ksi±¿ki do publikacji cyfrowej, jak i do druku klasycznego.

Minimalne wymagania, jakie s± potrzebne, aby poradziæ sobie z t± publikacj±, to podstawowa znajomo¶æ poruszania siê w programach firmy Adobe. Je¿eli pañstwo nie pracowali w ¿adnym z programów Adobe, to nie bêdzie ³atwo poradziæ sobie z tym zadaniem. Staram siê zawsze w najprostszy sposób pokazywaæ, co jak nale¿y zrobiæ. Nie zmienia to faktu, ¿e niezbêdne s± pewne podstawy. W razie potrzeby zachêcam do zapoznania siê z inna moja ksi±¿ka o Grafice 2D – bez w±tpienia bêdzie to dobry wstêp do ¶wiata aplikacji Adobe, jak równie¿ niezbêdna cegie³ka do tworzenia ilustracji do ksi±¿ki, jak i komponentów interaktywnych. Poza znajomo¶ci± podstawow± programów Adobe wymagana jest równie¿ podstawowa wiedza z zakresu zasad interpunkcji i gramatyki jêzyka polskiego. Jest to wiedza z zakresu szko³y podstawowej.

W dzisiejszych czasach w erze Internetu bardzo czêsto bagatelizuje siê poprawne u¿ycie odpowiednich znaków typograficznych w jêzyku polskim. Te zasady obowi±zuj± w sk³adzie ci±g³ym i s± niezbêdne, aby poprawnie (profesjonalnie) zajmowaæ siê dziedzin± sk³adu tekstu. Wszystkie te zasady maj± na celu u³atwiæ czytelnikowi przygodê, jak± jest czytanie ksi±¿ki. Po wielu latach niekonsekwencji w ich stosowaniu wraca siê do nich. Najlepsze studia projektowe w Polsce wracaj± do starych zasad sk³adu tekstu w jêzyku polskim. Je¿eli planuj± Pañstwo robiæ to trybie pracy „jako¶ to bêdzie”, to lepiej, ¿eby¶cie nie zajmowali siê tym zagadnieniem w przysz³o¶ci.

Spis tre¶ci:

WSTÊP
1. Sk³ad ksi±¿ki w Adobe InDesign
1.1. Konfiguracja programu InDesign
1.1.1. Podgl±d Siatki
1.1.2. Przelewane ramki tekstu
1.1.3. Composition
1.1.4. Wy¶wietlanie ukrytych znaków
1.2. Style
1.2.1. Ustawienia stylu pod jêzyk polski
1.2.1.1. General
1.2.1.2. Basic Character Formats
1.2.1.3. Advanced Character Format
1.2.1.4. Indent and spacing
1.2.1.5. Hyphenation
1.3. Tworzenie nowego dokumentu
1.3.1. Paginacja
1.4. Przelewanie tekstu
1.5. Formatowanie tekstu
1.5.1. Dodawanie nowych styli
1.5.2. Inicja³
1.6. Czyszczenie tekstu
1.6.1. B³êdy
1.6.2. Wisz±ce spójniki
1.6.3. Instalacja skryptów
1.6.4. Wyrównanie a Justowanie do lewej
1.6.5. Sprawy kosmetyczne
1.7. Eksport do pliku i przygotowywanie do druku
2. iBooks Author
2.1. Przygotowanie do pracy
2.2. Szablony
2.3. Widgety
2.4. Tekst przewijany
2.5. Eksportowanie
3. Adobe Animate – interaktywne komponenty oraz e-Booki
3.1. Wprowadzenie
3.2. Pierwsza aplikacja
3.3. Gest Swipe
3.4. Gest Rotate
3.5. Gest Pan
3.6. Gest ZOOM
3.7. Obs³uga GPS – Turysta w Warszawie – eBook w Animate
3.7.1. Obs³uga GPS
3.7.2. Wygodne prze³±czanie miêdzy planszami


Cena: 26.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

USB dla niewtajemniczonych w przyk³adach na mikrokontrolery STM32 (84.76z)
Programi¶ci i t³umacze. Wprowadzenie do lokalizacji oprogramowania (37.95z)
Learn Robotics Programming - Second Edition (129.00z)
Kubernetes Operators. Automating the Container Orchestration Platform (186.15z)
Projektowanie g³osowych interfejsów u¿ytkownika. Zasady do¶wiadczeñ konwersacyjnych (42.88z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej (39.20z)
Amazon Connect: Up and Running (109.00z)
F#. Zadania z funkcyjnego i imperatywnego programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (39.20z)
Google Apps Script. Web Application Development Essentials. 2nd Edition (109.65z)
Uczenie maszynowe dla programistów (69.00z)
Clojure. Nowy Lisp (31.20z)
Brakuj±cy plik README. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych in¿ynierów oprogramowania (59.00z)
Data Science i uczenie maszynowe (71.20z)
Build Your Own Programming Language (139.00z)
Praktyczne systemy rekomendacji (95.20z)
Deep Learning for the Life Sciences. Applying Deep Learning to Genomics, Microscopy, Drug Discovery, and More (288.15z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (19.95z)
Raspberry Pi. Niesamowite projekty. Szalony Geniusz (21.95z)
Learn ARCore - Fundamentals of Google ARCore (139.00z)

Pozostae z serii: Inne

PHP5. Bezpieczne programowanie. Leksykon kieszonkowy (9.85z)
C# 7 and .NET: Designing Modern Cross-platform Applications (179.00z)
Podrêcznik pentestera. Bezpieczeñstwo systemów informatycznych (59.00z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego. eBook. Mobi (27.90z)
Photoshop CS2/CS2 PL. Prosto do celu (47.00z)
AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki (15.95z)
Fotowoltaika. Projektowanie i instalacja dla bystrzaków (50.56z)
JavaScript. Aplikacje WWW. eBook. Pdf (31.99z)
DTP od podstaw. Projekty z klas±. Wydanie IV (49.00z)
jQuery, jQuery UI oraz jQuery Mobile. Receptury (59.00z)
SQL. Kurs video. Od zera do bohatera. Odczytywanie danych (79.00z)
Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona (32.45z)
Excel 2007 PL. 100 najlepszych sztuczek i trików (39.90z)
WordPress i Bootstrap. Bezp³atnie i elastycznie (39.20z)
Java, to takie proste. Praktyczne wprowadzenie do programowania (63.20z)
Real-World Hadoop (92.65z)
Mobile Web Development. Smashing Magazine (26.95z)
Mobile Development with .NET - Second Edition (129.00z)
Wojownik SEO. Sztuka osi±gania najwy¿szych pozycji w wyszukiwarkach (59.00z)
Mobile App Reverse Engineering (119.00z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | warsztaty tantry Poznań | certyfikowany test prędkości internetu w Polsce speed test internetu rekomendowany test rzeczywistej szybkości