e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -19%


Programowanie strukturalne

Witold Malina, Piotr Mironowicz
promocja -19%
cena: 48.395061728395 z 39.20 z
Data wydania: 2019-03-06
stron: 120, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
W po³owie lat sze¶ædziesi±tych rozwój sprzêtu komputerowego oraz jêzyków programowania umo¿liwi³ tworzenie bardziej z³o¿onych programów. Ró¿ne podej¶cia do ich wytwarzania oraz szeroka dyskusja programistów doprowadzi³y do opracowania i sformu³owania regu³ programowania strukturalnego. S± one uniwersalne i aktualne do dzi¶ oraz stanowi± podstawow± wiedzê dla wszystkich programistów.Celem niniejszej ksi±¿ki jest przedstawienie wybranych metod programowania strukturalnego, tzn. takich, które prowadz± do poprawnej struktury, poprawy jako¶ci oprogramowania oraz zwiêkszenia efektywno¶ci programistów. W pracy zwrócono uwagê na wp³yw wielko¶ci zadania na techniki programowania oraz czynniki wp³ywaj±ce na jako¶æ programu. Problemy te s± wa¿ne z punktu ogólnego spojrzenia na programowanie.W publikacji opisano regu³y dobrego stylu, instrukcje strukturalne oraz wybrane metody programowania strukturalnego i kodowania. Przedyskutowano przyczyny niestrukturalno¶ci oraz sposoby ich eliminowania. Naszkicowano tak¿e pewne mo¿liwo¶ci dalszego rozwoju metod wytwarzania programowania. Praca zawiera wiele przyk³adów (w j. Pascal, C++, Python), które ilustruj± i obja¶niaj± poruszane tematy.Ksi±¿ka mo¿e byæ wykorzystywana jako podrêcznik akademicki w podstawowych kursach in¿ynierii oprogramowania. Zainteresuje równie¿ wszystkich tych, którzy zajmuj± siê programowaniem amatorskim i chc± poszerzyæ swoj± wiedzê na ten temat. Od czytelnika wymaga siê niewielkiego do¶wiadczenia w zakresie podstaw programowania.

Cena: 39.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Metodologia i techniki programowania (12.58z)
Programowanie funkcyjne (63.20z)
Projektowanie oprogramowania dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV (99.00z)
Learning DevOps (109.00z)
Z³o¿ono¶æ obliczeniowa (79.00z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (32.45z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (17.90z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (29.40z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (103.20z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (34.50z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (59.95z)
Podstawy programowania. Kurs video. Projektowanie i modelowanie obiektowe (29.00z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (21.95z)
DevOps Adoption Strategies: Principles, Processes, Tools, and Trends (109.00z)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego (37.95z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (34.50z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (25.93z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (70.95z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (62.91z)
Programming Pig. Dataflow Scripting with Hadoop. 2nd Edition (143.65z)

Pozostae z serii: Inne

Ponadczasowy hit. O sztuce tworzenia i marketingu dzie³, które przetrwaj± próbê czasu (13.90z)
REST. Najlepsze praktyki i wzorce w jêzyku Java (19.20z)
React Native Cookbook. Bringing the Web to Native Platforms (143.65z)
Komputerowe wspomaganie rachunkowo¶ci zarz±dczej (24.00z)
Adobe AIR 1.5 Cookbook. Solutions and Examples for Rich Internet Application Developers (135.15z)
Modern PHP. New Features and Good Practices (109.65z)
Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aplikacji (69.00z)
Po prostu Director 6 (27.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (19.50z)
Heroku: Up and Running. Effortless Application Deployment and Scaling (38.17z)
OpenCV 4 for Secret Agents (109.00z)
Zarz±dzanie projektami dla pocz±tkuj±cych. Jak zmieniæ wyzwanie w proste zadanie (21.95z)
Minecraft. Kompendium gracza (29.90z)
Objective-C. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Windows 8.1 Krok po kroku (88.83z)
Building Data Streaming Applications with Apache Kafka (179.00z)
Swift Functional Programming - Second Edition (179.00z)
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja (20.35z)
Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
PostgreSQL. Wydanie II (21.45z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio