e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -19%


Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków

Karolina Zmitrowicz, Adam Roman
promocja -19%
cena: 58.271604938272 z 47.20 z
Data wydania: 2018-06-22
stron: 226, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Niniejsza ksi±¿ka jest wyj±tkow± pozycj± na rynku literaturytesterskiej. Autorzy - praktycy testowania - przedstawiaj± rzeczywisteproblemy, z jakimi przysz³o siê im zmierzyæ w pracy zawodowej oraz wjaki sposób starali siê je rozwi±zaæ. Opisuj± sukcesy, jednocze¶nie nieukrywaj±c swoich pora¿ek. To wielka warto¶æ tej publikacji, poniewa¿Czytelnik mo¿e bezbole¶nie uczyæ siê na b³êdach autorów.Teksty wchodz±ce w sk³ad ksi±¿ki dotycz± bardzo zró¿nicowanych obszarówtestowania, takich jak:* automatyzacja,* testowanie urz±dzeñ mobilnych,* testowanie u¿yteczno¶ci,* testowanie wydajno¶ciowe,* testy w firmie start-upowej,* zarz±dzanie testowaniem,* aspekty miêkkie pracy testera,* wykorzystanie sztucznej inteligencji w testowaniu.

Cena: 47.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (49.28z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (82.56z)
W poszukiwaniu zwinno¶ci w architekturze systemów IT (47.20z)
Z³o¿ono¶æ obliczeniowa (79.00z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (34.50z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (24.50z)
Podstawy programowania wspó³bie¿nego i rozproszonego. Klasyka informatyki (44.82z)
Learning DevOps (109.00z)
Budowanie mikrous³ug (69.00z)
Algorytmy (69.00z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (48.95z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (40.20z)
Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania (32.45z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (32.45z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (54.29z)
Master Apache JMeter - From Load Testing to DevOps (109.00z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (43.45z)
Budowanie mikrous³ug (37.95z)
Software Engineering at Google. Lessons Learned from Programming Over Time (220.15z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (103.20z)

Pozostae z serii: Inne

Hands-On RESTful Web Services with Go - Second Edition (129.00z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. ePub (27.90z)
Prowad¼ blog! Przewodnik dla ma³ych firm (34.00z)
Microsoft Excel 2019 Przetwarzanie danych za pomoc± tabel przestawnych (88.83z)
AJAX i PHP. Praktyczny kurs (44.00z)
Security Power Tools (203.15z)
Excel 2021 i Microsoft 365. Przetwarzanie danych za pomoc± tabel przestawnych (88.83z)
Upoluj cyberprzestêpcê. Przewodnik dla hakerów prowadz±cych ¶ledztwa online (97.00z)
DevOps with Windows Server 2016 (229.00z)
Programming Amazon Web Services. S3, EC2, SQS, FPS, and SimpleDB (169.15z)
Technologiada. M³odzi kompetentni (ebook) (29.90z)
PHP. Almanach (49.00z)
iOS Swift Game Development Cookbook. Simple Solutions for Game Development Problems. 3rd Edition (220.15z)
Exam Ref AZ-104 Microsoft Azure Administrator Certification and Beyond - Second Edition (179.00z)
Mistrzowskie prezentacje. Slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. Wydanie 2 (24.34z)
M±drzej, szybciej, lepiej. Sekret efektywno¶ci (39.20z)
Made in Japan (34.90z)
Webmasterstwo w 7 dni (22.78z)
jQuery 1.3. Wprowadzenie (32.45z)
Rozpoznawanie biometryczne (35.64z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | Sala na wynajem sale szkoleniowe kraków krowodrza Kraków | gazowanie domu