e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: corel
Seria: Inne
Promocja: -19%


Wektory, czyli jeszcze wiêcej Corela. Grafika komputerowa dla dzieci

Alicja ¯arowska-Mazur, Dawid Mazur
promocja -19%
cena: 58.271604938272 z 47.20 z
Data wydania: 2018-06-19
stron: 216, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Z grafik± wektorow± nie wi±¿± siê wy³±cznie proste rysunki z³o¿one z figur geometrycznych, ale te¿ ca³kiem zaawansowane projekty, nierzadko trójwymiarowe.Wektory, czyli jeszcze wiêcej Corela. Grafika komputerowa dla dzieci to propozycja dla osób, które posiadaj± ju¿ podstawow± wiedzê z zakresu obs³ugi Corela.Dziêki tej ksi±¿ce zobaczysz, na czym polega dzia³anie mened¿era obiektów, zmiana ich kolejno¶ci, a tak¿e blokowanie i ukrywanie. Dowiesz siê, jak dzieliæ obiekty na mniejsze czê¶ci lub usuwaæ ich fragmenty. Poka¿emy Ci równie¿, na czym polega kadrowanie i jakie s± jego rodzaje.Znajomo¶æ narzêdzi to wa¿na rzecz, ale jeszcze istotniejsza jest umiejêtno¶æ zastosowania ich w wiêkszym projekcie. Poka¿emy Ci krok po kroku, jak taki projekt powinien wygl±daæ oraz jakie elementy musi zawieraæ. Dowiesz siê, w jaki sposób tworzyæ obiekty trójwymiarowe. Poznasz dostêpne metody i nauczysz siê nich korzystaæ projektuj±c ciekawe logo.Corel umo¿liwia dostosowanie wype³nieñ i pêdzli do w³asnych potrzeb. Je¶li wiêc nie znajdziesz takiego pêdzla, jaki akurat jest Ci potrzebny lub wype³nienia, które w stu procentach spe³ni Twoje oczekiwania, utwórz w³asne.Spróbujemy te¿ zainspirowaæ Ciê do wykonania do¶æ zaawansowanych projektów, w których u¿yjemy nie tylko prostych, wype³nionych jednolicie kszta³tów, lecz tak¿e skorzystamy z takich efektów jak obwiednia, zniekszta³cenie, przezroczysto¶æ, metamorfoza czy perspektywa.Wszystkie przyk³ady zosta³y zilustrowane, aby¶ na ka¿dym etapie móg³ porównaæ swoj± pracê z omawianym æwiczeniem. Pamiêtaj, ¿e wskazujemy Ci tylko dostêpne ¶rodki, a sposoby, z jakich korzystamy nie s± jedynie s³uszne. Maj± wytyczyæ Ci drogê, pokazaæ mo¿liwo¶ci programu, a w przysz³o¶ci mo¿e zechcesz u¿ywaæ ich zupe³nie inaczej.A teraz do dzie³a. Ju¿ dzi¶ rusz szare komórki i stwórz co¶ fajnego!

Cena: 47.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: corel

CorelDRAW 2018 PL. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
CorelDRAW X5 PL. Æwiczenia praktyczne (22.90z)
CorelDRAW X7 PL. Æwiczenia praktyczne (14.85z)
Po prostu CorelDRAW 11 (29.00z)
Piksele, wektory i inne stwory. Grafika komputerowa dla dzieci (49.45z)
CorelDraw X3 PL. Kurs (34.90z)
CorelDRAW X7. Kurs video. Sztuczki i gotowe rozwi±zania (19.00z)
CorelDRAW X6 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
CorelDRAW X5 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (17.90z)
ABC CorelDRAW X7 PL (21.95z)
CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 2 (45.00z)
ABC CorelDRAW X6 PL (39.90z)
CorelDRAW 11. Æwiczenia zaawansowane (14.90z)
CorelDRAW X7. Kurs video. Projektowanie identyfikacji wizualnej firmy (29.00z)
CorelDRAW X3. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
CorelDRAW Graphics Suite X6 PL (37.95z)
Corel PHOTO-PAINT 12. Æwiczenia (19.90z)
CorelDRAW Graphics Suite X5 PL (57.00z)
CorelDRAW X4 PL. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
Wektory, czyli jeszcze wiêcej Corela. Grafika komputerowa dla dzieci (49.45z)

Pozostae z serii: Inne

Delphi. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie III (32.45z)
¦wiat³o w fotografii. Poznaj i wykorzystaj jego potencja³ (59.00z)
iOS 7 Programming Fundamentals. Objective-C, Xcode, and Cocoa Basics (169.15z)
In¿ynieria wymagañ w praktyce (47.20z)
Rails. Zaawansowane programowanie . eBook. Mobi (39.00z)
Windows 7 PL. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90z)
Jak dzia³a oprogramowanie? Tajemnice komputerowych mechanizmów szyfrowania, obrazowania, wyszukiwania i innych powszechnie u¿ywanych technologii (26.95z)
Wenecja. Udany Weekend Michelin. Wydanie 4 (19.90z)
Implementing and Administering Cisco Solutions: 200-301 CCNA Exam Guide (94.99z)
DTP od podstaw. Projekty z klas± (39.00z)
Java Security. 2nd Edition (186.15z)
Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (Wydanie ekskluzywne + Audiobook mp3) (32.45z)
Smarty. Szablony w aplikacjach PHP. eBook. ePub (29.90z)
Building Microservices with Micronaut(R) (159.00z)
Skuteczne programowanie Lego Mindstorms (44.80z)
BackTrack 5. Testy penetracyjne sieci WiFi (26.95z)
Sztuka tworzenia wydajnego kodu. Przewodnik po zaawansowanych technikach wykorzystywania sprzêtu i kompilatorów (89.00z)
Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik (19.90z)
LEGO BOOST - wyzwalacz kreatywno¶ci. Jak zbudowaæ 95 robotów o prostej konstrukcji (44.85z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | ciechocinek hotel | Komornik Poznań