e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -19%


W poszukiwaniu zwinno¶ci w architekturze systemów IT

Krzysztof Boñczak
promocja -19%
cena: 58.271604938272 z 47.20 z
Data wydania: 2018-06-06
stron: 202, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Prezentowana ksi±¿ka zosta³a w ca³o¶ci po¶wiêcona praktykom zwinnym ze szczególnym uwzglêdnieniem spojrzenia na opisywane zagadnienia z perspektywy roli architekta.Publikacja pozwala zapoznaæ siê z aspektami zwinnego wytwarzania systemów rozproszonych, zrozumieæ wagê jak± stanowi architektura w nowoczesnych systemach oraz przewagê jak± daje stosowanie jej w ¶wiadomy sposób.Omawiane zagadnienia prezentowane s± ze szczególnym naciskiem na wspieranie dzia³añ biznesowych i dostarczanie maksymalnej mo¿liwej warto¶ci do u¿ytkownika koñcowego. Stanowi wprowadzenie w arkana budowania zespo³ów zwinnych i samoorganizuj±cych siê, koegzystuj±cych w ramach struktur liniowych, których wydajno¶æ pracy ma znacz±co wybiegaæ ponad przeciêtno¶æ w celu budowania trwa³ej przewagi rynkowej.Dziêki tej ksi±¿ce poznasz: nowatorskie podej¶cie do architektury zwi±zane z zagadnieniem architektury zwinnej, ewolucjê zagadnienia zwinno¶ci z poziomu niewielkich projektów do projektów du¿ej skali, zasady stosowania modelowania zwinnego, mechanizmy dzia³ania zespo³ów zwinnych, czynniki motywuj±ce i demotywuj±ce cz³onków zespo³ów zwinnych, sposoby tworzenia i istotê istnienia zespo³ów samoorganizuj±cych siê, metody wspierania dzia³añ biznesowych i budowania przewagi rynkowej w bran¿y IT, zasady tworzenia systemów IT dostosowanych do oczekiwañ i reaguj±cych na zmiany, genezê powstania zagadnienia architektury w ujêciu systemów IT, kompleksowe spojrzenie na zagadnienie architektury, ewolucjê stylów architektonicznych systemów rozproszonych wraz z ich wadami, zaletami i mo¿liwymi miejscami zastosowañ, reaktywne podej¶cie do tworzenia systemów rozproszonych.

Cena: 47.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (48.95z)
DevOps Adoption Strategies: Principles, Processes, Tools, and Trends (109.00z)
DDD dla architektów oprogramowania (99.00z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (17.90z)
Applied Akka Patterns. A Hands-On Guide to Designing Distributed Applications (169.15z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (67.00z)
Google App Engine. Kod w chmurze (31.35z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (29.40z)
Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 (47.20z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (25.54z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (69.00z)
Learning Domain-Driven Design (220.15z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (70.85z)
Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów (31.92z)
Zostañ programist±. Kurs video. Fundamentalne zasady i koncepcje programistyczne (29.00z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (17.90z)
Designing Distributed Systems. Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services (169.15z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (37.95z)

Pozostae z serii: Inne

Flash CS3 PL. Multimedialny trener (64.35z)
Te ma³e seksowne cyferki. Jak rozwin±æ biznes przy u¿yciu danych, które ju¿ mamy (35.91z)
Nowe ¶lady Pitagorasa (51.43z)
Git. Kurs video. Zaawansowane aspekty konfiguracji popularnego systemu kontroli wersji (79.00z)
Zrozumieæ Agile Project Management. Równowaga kontroli i elastyczno¶ci (38.64z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie III (47.00z)
Containerization with LXC (189.00z)
Wprowadzenie do SQL. Jak generowaæ, pobieraæ i obs³ugiwaæ dane. Wydanie III (43.45z)
Spraw, by rzeczy przemówi³y. Programowanie urz±dzeñ elektronicznych z wykorzystaniem Arduino (43.45z)
Jêzyk C dla ma³ych urz±dzeñ. Krótki kod o wielkich mo¿liwo¶ciach (36.85z)
ABC Access 2007 PL (29.00z)
W 80 zadañ dooko³a Excela. Arkusz kalkulacyjny w æwiczeniach. eBook. ePub (54.99z)
Rails. Sztuka programowania (59.00z)
Introducing GitHub. A Non-Technical Guide (101.15z)
AWS Tools for PowerShell 6 (179.00z)
Jak t³umaczyæ dzieciom matematykê. Poradnik nie tylko dla rodziców (18.24z)
RS 232C - praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera. Wydanie III (36.85z)
Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek. eBook. ePub (35.90z)
Przestrzenie Wszech¶wiata. Od geometrii do kosmologii (32.33z)
Wstêp do informatyki kwantowej (41.07z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | ciechocinek hotel | Komornik Poznań