e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -11%


Lectures on Number Theory

Andrzej Bia³ynicki-Birula, Mariusz Ska³ba
promocja -11%
cena: 11.865168539326 z 10.56 z
Data wydania: 2017-11-21
stron: 122, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Angielskojêzyczny podrêcznik do wyk³adu z teorii liczb, w którym przedstawiono m.in.: metody lokalne, prawo wzajemno¶ci dla reszt kwadratowych, twierdzenie o liczbach pierwszych, twierdzenie o rozk³adzie idea³ów w pier¶cieniach ca³kowitoliczbowych, twierdzenie o elementach odwracalnych w pier¶cieniach ca³kowitoliczbowych rozszerzeñ kwadratowych oraz twierdzenia o rozk³adzie liczb pierwszych w rozszerzonych pier¶cieniach ca³kowitoliczbowych. Ksi±¿ka zawiera podstawowe wiadomo¶ci z teorii liczb w zakresie potrzebnym ka¿demu matematykowi bez wzglêdu na jego przysz³± specjalizacjê. Podrêcznik powsta³ na podstawie notatek towarzysz±cych wyk³adom prof. Andrzeja Bia³ynickiego-Biruli w semestrze jesiennym roku akademickiego 20112012 na Uniwersytecie Warszawskim. Ka¿dy jego rozdzia³ koñczy siê seri± zadañ o ró¿nym stopniu trudno¶ci, przy czym wskazówki lub rozwi±zania trudniejszych zadañ mo¿na znale¼æ na koñcu ksi±¿ki. The book is intended as a manual for a half-year introductory course of number theory. The aim is to present the theory to the extent which is indispensable to every mathematics student, regardless of their future specialization. The target points include the local methods, the Quadratic Reciprocity Law, the Prime Number Theorem, unique factorization of ideals in rings of algebraic integers in finite extensions of~Q, units in the rings of integers in quadratic extensions of~Q, and decomposition of primes in rings of integers. The authors' main aim was to show that the beauty of number theory lies in the fact that on the one hand it enriches other domains of mathematics, and on the other hand it makes frequent use of their methods and results. Each chapter is complemented with problems, of different complexity. Some solutions and hints are given at the end of the book.

Cena: 10.56 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Matematyka Europejczyka

Matematyka z komiksami Liczymy do 20 (2.40z)
Elementy logiki matematycznej i metodologii nauk ¶cis³ych (skrypt z wyk³adów) (16.96z)
Analiza matematyczna (55.20z)
Nie bój siê pochodnej (63.20z)
Ciekawe zadania z matematyki. Zbiór zadañ dla zainteresowanego matematyk± licealisty (17.07z)
Teoria gier. Podstawy matematyczne (63.20z)
Коли я нарешті висплюся?. Як за& (11.75z)
Równania ró¿niczkowe zwyczajne. Teoria i zadania (12.00z)
Uczê siê liczyæ. £amig³ówki. 6-8 lat. Dodawanie i odejmowanie do 30 (5.20z)
Wstêp do geometrii ró¿niczkowej (9.60z)
O matematyce i m±dro¶ci (7.13z)
Algebra (47.20z)
Algebra liniowa z elementami geometrii. Teoria, przyk³ady, zadania (36.00z)
Wstêp do algebry z elementami teorii liczb (24.00z)
Pi razy drzwi czyli dziwne przypadki matematyki (32.90z)
50 idei, które powiniene¶ znaæ. Matematyka (39.20z)
Statystyka opisowa i matematyczna dla zarz±dzania (24.00z)
Matematyka finansowa (49.45z)
Algorytmy. Kiedy mniej my¶leæ (31.12z)
O twierdzeniach i hipotezach (9.60z)

Pozostae z serii: Inne

Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek (24.70z)
Android w akcji. Wydanie II. eBook. ePub (79.00z)
Arduino. Automatyka domowa dla ka¿dego (18.10z)
Photoshop 4 w praktyce (37.50z)
Jak projektowaæ us³ugi. Niezawodne zasady w praktycznym zastosowaniu (81.27z)
Adobe Photoshop CC. Oficjalny podrêcznik. Wydanie II (77.00z)
MATLAB 7 dla naukowców i in¿ynierów (46.67z)
Sieci Linux. Receptury (89.00z)
Java. Efektywne programowanie. Wydanie II (59.00z)
Python. Uczymy siê programowania (47.74z)
Projektowanie baz danych dla ka¿dego. Przewodnik krok po kroku. Wydanie IV (54.45z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. Pdf (39.00z)
Adobe Photoshop Lightroom 4. Podrêcznik dla fotografów (70.95z)
Linux. Programowanie w pow³oce. Praktyczny przewodnik. Wydanie III (149.00z)
Inspiruj±ce fotografie. Warszaty fotograficzne (59.00z)
Lutowanie od podstaw (20.35z)
Planning for IPv6. IPv6 Is Now. Join the New Internet (84.92z)
Agile. Retrospektywy w zarz±dzaniu standardami (26.95z)
Mastering Non-Functional Requirements (159.00z)
Drupal 8 Module Development - Second Edition (129.00z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | Ciechocinek pakiety pobytowe