e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -26%


Efekt tygrysa - pu¶æ swoj± osobist± markê w ruch!

Maciej Dutko
promocja -26%
cena: 28.702702702703 z 21.24 z
Data wydania: 2017-09-27
stron: 160, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Patroni Medialni i Sponsorzy:

"Allegro" "dziennik-internautow" "istore-logo"
"Kontestacja" "Nasza "Maklamp"
 

Pierwsza polska ksi±¿ka o personal branding!

Skoñczy³y siê czasy mecenasów. Wszechobecny wy¶cig chomików (bo ju¿ nawet nie szczurów...) oraz skupienie na w³asnym nosie powoduje, ¿e bardziej prawdziwe ni¿ kiedykolwiek wcze¶niej sta³o siê porzekad³o: je¶li umiesz liczyæ, licz na siebie. Maciej Dutko (ze wstêpu)

 
To ksi±¿ka dla m³odych i mniej m³odych, którzy chc± zaistnieæ, buduj±c swoj± osobist± markê. Bez uk³adów, bez pieniêdzy, bez ci±g³ego biegu w cudzym zaprzêgu (czytaj: na etacie w korporacji). Personal branding bez tajemnic i w polskich realiach!
 
Dowiedz siê:

 • dlaczego bez w³asnej marki nie przetrwasz w XXI wieku?
 • jakie hamulce ograniczaj± Twoj± rozpoznawalno¶æ i jak je wy³±czyæ?
 • dlaczego dobrze jest wydaæ ksi±¿kê i jak zrobiæ to... za 5 z³?
 • jak m±drze budowaæ wizerunek na Facebooku i na Youtube?
 • czy op³aca siê prowadziæ bloga eksperckiego i jak to robiæ?
 • w jaki sposób zaistnieæ w g³ównych mediach?
 • czym s± i jak stosowaæ “d¼wignie brandingowe”?
 • czy warto budowaæ markê przez udzia³ w konferencjach i seminariach?
 • czy zapach i czcionka mog± byæ “utrwalaczami” Twojej marki?
 • dlaczego Twoje cv... jest nudne jak dziura w bucie i jak to zmieniæ?
 • z jakiego powodu musisz budowaæ strategiczne portfolio?
 • co warto wiedzieæ o statystykach w³asnych dzia³añ i jak je wykorzystaæ?
 • jak zdobyæ rekomendacje, które wypozycjonuj± Twoj± markê?
 • jak nie staæ siê kolejn± cenodajk±, czyli dlaczego Twoi klienci kochaj±... kiedy jeste¶ dro¿szy od innych?

O Autorze:
"" Maciej Dutko – przedsiêbiorca, inwestor, Certyfikowany Wyk³adowca Allegro. Najbardziej znany i do¶wiadczony w Polsce audytor ofert sprzeda¿owych w internecie - ze wzglêdu na zami³owanie do tropienia szkodników psuj±cych sprzeda¿ i "uzdrawianie" ofert, nazywany "doktorem Housem polskiego internetu". Autor kilkunastu ksi±¿ek (m.in. „Targuj siê! Zen negocjacji”, „Efekt tygrysa”, „Nieruchomo¶ciowe seppuku”).
Pomys³odawca i koordynator najwa¿niejszej ksi±¿ki w polskim e-commerce „Biblia e-biznesu”, która jeszcze na etapie przedsprzeda¿y trafi³a na listê bestsellerów, pó¼niej otrzyma³a te¿ szereg nagród (m.in. I nagroda Economicus za najlepszy poradnik ekonomiczny roku w konkursie "Gazety Prawnej" oraz Oscar Czytelników za najlepsz± publikacjê roku Wydawnictwa Helion - w plebiscycie "Biblia e-biznesu" pokona³a kilkaset innych tytu³ów). Ksi±¿ki M. Dutko sprzeda³y siê dotychczas (2019) w ponad 50 tysi±cach egzemplarzy, a w jego szkoleniach w latach 2003-2019 uczestniczy³o ponad 20 tysiêcy osób. Wyk³adowca w 6 z 20 najlepszych uczelni biznesowych w ca³ym kraju (studia podyplomowe i MBA).
Twórca autorskich szkoleñ „E-biznes do Kwadratu” oraz „Zen obs³ugi klienta”. Felietonista Onet.pl (do 2015), „Mensis.pl” oraz - go¶cinnie - „Magazynu Online Marketing”. Uczestnik i wspó³organizator polskich i miêdzynarodowych konferencji bran¿owych, wspó³autor licznych artyku³ów i raportów (m.in. „E-commerce Standard”). W³a¶ciciel Grupy Dutkon.pl; w jej sk³ad wchodz± m.in.: AkademiaInternetu.pl (blog i szkolenia dla e-biznesu), Audite.pl (poprawa skuteczno¶ci sprzeda¿owej ofert) i Korekto.pl (firma edytorska). Propagator etyki w marketingu i w biznesie. Przez serwis WhitePress.pl uznany za jedn± ze 100 najbardziej inspiruj±cych osób polskiej bran¿y interaktywnej. Laureat nagrody von Misesa za promowanie idei wolnego rynku. Inwestor. Na wynajmie zarabia od 2003 roku, choæ powa¿niej zainteresowa³ siê nieruchomo¶ciami dopiero w 2012 r. Konsultowa³ i audytowa³ oferty po¶redników, mniejszych deweloperów, ale i spó³ek gie³dowych, takich jak Marvipol - wszystkim pomaga³ poprawiæ skuteczno¶æ e-sprzeda¿y. Prelegent licznych imprez biznesowych na ca³ym ¶wiecie (Polska, Wielka Brytania, Australia, Tajlandia, Zambia, Szwecja, Norwegia), w tym - eventów nieruchomo¶ciowych (m.in. Mieszkanicznik Sydney, InvestCamp, Global Investors Club, MBA, Oslo Investors, Polish Professionals in Sydney, Australia Study, Asbiro Sheffield Investors, BiznesCamp, KontestCamp i in.). Oprócz nieruchomo¶ci, inwestuje w sztukê, obiecuj±ce spó³ki, a z bardziej zmiennym "szczê¶ciem" - równie¿ w gie³dê i kryptowaluty. Wielki zwolennik inteligencji negocjacyjnej, któr± promuje w ksi±¿ce "Targuj siê!" oraz podczas szkoleñ z tego zakresu.
Wiêcej: Dutko.pl ● Facebook.com/dutkon
  
 

 


Cena: 21.24 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Head First. Sieci komputerowe. Edycja polska. eBook. Pdf (62.90z)
Jak wynagradzaæ pracowników w start-upach i ma³ych firmach. Wskazówki dla przedsiêbiorców zarz±dzaj±cych ma³ym zespo³em (49.00z)
Jêzyk C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji. eBook. Mobi (69.90z)
Getting Started with Windows 8 Apps. A Guide to the Windows Runtime (55.24z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona. eBook. ePub (27.90z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów (27.90z)
Wspomnienie o przesz³o¶ci Ziemi 1 Problem trzech cia³ (26.59z)
Living Clojure (135.15z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla!. eBook. Pdf (25.90z)
Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny. eBook. ePub (79.00z)
Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji . eBook. Mobi (44.90z)
Natural Language Processing with Spark NLP. Learning to Understand Text at Scale (254.15z)
DNS & Bind Cookbook (152.15z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II. eBook. ePub (44.90z)
Learn Microsoft PowerApps (129.00z)
Archiwizacja i odzyskiwanie danych. eBook. Pdf (79.00z)
HTML5. Tworzenie gier. eBook. Mobi (52.90z)
CakePHP 1.3. Programowanie aplikacji. Receptury. eBook. Pdf (47.00z)
Windows 7 PL. Kurs. eBook. Pdf (27.90z)
Tablice informatyczne. MS Excel 2007 PL. Funkcje. eBook. Pdf (9.90z)

Pozostae z serii: Inne

Docker for Developers (129.00z)
.Net. Najpilniej strze¿one tajemnice (27.00z)
Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarz±dzaæ w XXI wieku (17.90z)
SharePoint 2010 for Project Management. Learn How to Manage Your Projects with SharePoint. 2nd Edition (152.15z)
Modem bez tajemnic (19.50z)
Go Cookbook (139.00z)
MATLAB. Praktyczny podrêcznik modelowania (44.90z)
NetSuite ERP for Administrators (179.00z)
Sekrety SEO. Tajna wiedza ekspertów. eBook. ePub (62.90z)
ECDL S4 Edycja obrazów Syllabus v.2.0 (32.68z)
Mastering Reverse Engineering (159.00z)
Ujêcia ze smakiem. Kulisy fotografii kulinarnej i stylizacji dañ (59.00z)
Blockchain By Example (109.00z)
Learning the vi and Vim Editors. Text Processing at Maximum Speed and Power. 7th Edition (118.15z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Czê¶æ 1 (Wydanie II) (32.90z)
Data Analytics Made Easy (94.99z)
Monitoring i bezpieczeñstwo sieci (21.45z)
Storytelling in Design. Defining, Designing, and Selling Multidevice Products (186.15z)
Artificial Intelligence By Example - Second Edition (129.00z)
Nawyk produktywno¶ci. Wszystko, czego potrzebujesz, aby osi±gaæ w ¿yciu maksymalne efekty (20.35z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | autoszyby Mirosławiec - www.autoszyby-walcz.pl