e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -18%


e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê

Krzysztof Piasecki, Marcin Anholcer, Krzysztof Echaust
promocja -18%
cena: 69 z 56.58 z
Data wydania: 2013-01-01
stron: 499, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê - innowacyjny podrêcznik do nauki matematyki stosowanej ze wsparciem w ¶rodowisku powszechnie dostêpnego taniego oprogramowania. Ksi±¿ka adresowana do studentów ekonomii, finansów i zarz±dzania.
[...] Poziom ksi±¿ki oceniam jako wysoki. Student (a tak¿e wyk³adowca) mo¿e znale¼æ w podrêczniku wiele informacji przydatnych w dalszych studiach, jak równie¿ przy rozwi±zywaniu problemów praktycznych.  Dobre wykorzystanie ksi±¿ki mo¿e pozytywnie kszta³towaæ ¶wiatopogl±d studenta. Ksi±¿ka mo¿e byæ równie¿ bardzo dobrym przewodnikiem dla mniej do¶wiadczonego wyk³adowcy poprzez wykorzystanie znajduj±cych siê tam pewnych podpowiedzi dotycz±cych mo¿liwo¶ci zastosowañ w ekonomii omawianego aspektu matematycznego [...]
[...] W zwi±zku z postêpuj±c± informatyzacj± naszego ¿ycia potrzebna jest zmiana ¶rodków i celów kszta³cenia, uwzglêdniaj±ca tê okoliczno¶æ. W szczególno¶ci pojawia siê mo¿liwo¶æ stosowania praktycznego w dydaktyce matematyki programów komputerowych. [...] Te w³a¶nie narzêdzia s± wielokrotnie wykorzystywane w recenzowanej pracy i pozwalaj± na zniesienie utrudnieñ zwi±zanych z procesem obliczeniowym.
Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
Katedra Badañ Operacyjnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Cena: 56.58 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Matematyka Europejczyka

Matematyka-Arkusz maturalny. MegaMatma nr 1. Poziom rozszerzony. Zadania z rozwi±zaniami (7.99z)
Liczby. Ich dzieje, rodzaje, w³asno¶ci (33.52z)
Podstawy analizy matematycznej. Tom 2. Rachunek ca³kowy, szeregi (33.00z)
Krótkie wprowadzenie do równañ ró¿niczkowych cz±stkowych (9.60z)
Matematyka czyli Everest w zasiêgu Twojej d³oni - poziom podstawowy i rozszerzony (25.00z)
Matematyka. Zadania z tre¶ci±. Klasa 1 (4.80z)
Zbiór zadañ z matematyki dla biologów (10.50z)
Modele dalszego trwania ¿ycia oraz ich zastosowania w przypadku osób starszych (34.00z)
Sprawdziany. Matematyka. Klasa I (6.00z)
Witt morphisms (6.72z)
Фрукти проти овочів. Чому кав&#x (11.75z)
Matematyka finansowa (42.00z)
Przechytrzyæ MURPHYEGO czyli matematyka na co dzieñ (31.20z)
Matematyka. Poradnik encyklopedyczny (55.20z)
Elementy idempotentne i nilpotentne w pier¶cieniach macierzowych (15.92z)
Matematyka-Ci±gi, granice, pochodne, ca³ki wg MegaMatma (7.99z)
Matematyka finansowa (63.20z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2 (13.42z)
Uczê siê liczyæ. £amig³ówki. 7-9 lat. Dodawanie i odejmowanie do 100 (5.20z)
Elementy teorii operatorów na przestrzeni Hilberta (9.60z)

Pozostae z serii: Inne

Bieszczady. Solina. Po³oniny, Cerkwie. Przewodnik Rekreacyjny. Wydanie 2 (26.90z)
Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzeda¿y (32.45z)
Java w 24 godziny. Wydanie VIII (42.09z)
Edycja tekstów. Praktyczny poradnik (57.82z)
Jak dzia³a Linux. Podrêcznik administratora. Wydanie III (54.45z)
Word 2002/XP. Æwiczenia zaawansowane (18.00z)
Concurrency in C# Cookbook. Asynchronous, Parallel, and Multithreaded Programming. 2nd Edition (186.15z)
ROS Robotics Projects - Second Edition (139.00z)
Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Klasa 2. Czê¶æ 2 (9.68z)
Flash CS3 PL. Multimedialny trener (64.35z)
Apache 2 Pocket Reference. For Apache Programmers & Administrators (50.92z)
Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych. Wydanie II rozszerzone (25.85z)
Mastering Elasticsearch 5.x - Third Edition (189.00z)
Google App Engine. Tworzenie wydajnych aplikacji w Javie (54.90z)
W drodze do CCNA. Zadania przygotowuj±ce do egzaminu (69.00z)
AppleScript: The Definitive Guide. Scripting and Automating Your Mac. 2nd Edition (135.15z)
Techniki twórców z³o¶liwego oprogramowania. Elementarz programisty (18.10z)
Learn Robotics Programming - Second Edition (129.00z)
Python i AI dla e-commerce (64.35z)
Ciemne typki. Sekretne ¿ycie znaków typograficznych (49.00z)