e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -19%


Sztuka dobrego programowania

Krzysztof Jassem, Andrzej Ziemkiewicz
promocja -19%
cena: 48.395061728395 z 39.20 z
Data wydania: 2016-12-01
stron: 236, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka przeznaczona jest dla programistów, którzy chc±, aby ich programy dzia³a³y dobrze, czyli szybko zwraca³y wyniki, zu¿ywa³y ma³o pamiêci i obejmowa³y szeroki zakres danych wej¶ciowych. Programista pocz±tkuj±cy znajdzie tutaj wyja¶nienia podstawowych elementów jêzyka C, a czytelnik zaawansowany dowie siê, jak mo¿e udoskonaliæ swój warsztat.Czytelnik tej ksi±¿ki nauczy siê pisaæ funkcje dzia³aj±ce oszczêdnie i wydajnie, np. funkcjê, która znajduje liczby pierwsze 56 razy wiêksze ni¿ przyk³ady podawane w standardowych kursach programowania, a przy tym czyni to 7 razy szybciej.Dowie siê, jak poprawnie tworzyæ programy sterowane argumentami wywo³ania. Nauczy siê, jak zautomatyzowaæ proces budowania programów z³o¿onych. Bêdzie potrafi³ przetwarzaæ wyra¿enia regularne, czy te¿ stworzyæ interpreter poleceñ podanych w jêzyku naturalnym.Stanie siê dobrym programist±.

Cena: 39.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Algorytmy. Wydanie IV (81.95z)
Budowanie mikrous³ug (69.00z)
Z³o¿ono¶æ obliczeniowa (79.00z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (34.90z)
Mistrz programowania. Zwiêksz efektywno¶æ i zrób karierê (20.84z)
Programming Pig. Dataflow Scripting with Hadoop. 2nd Edition (143.65z)
Piêkny kod. Tajemnice mistrzów programowania (89.00z)
Metody formalne w in¿ynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego (65.57z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (59.00z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (49.28z)
Algorytmy. Æwiczenia (19.20z)
Software Engineering at Google. Lessons Learned from Programming Over Time (220.15z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (62.91z)
Head First Software Development. Edycja polska (37.95z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (59.95z)
Metodologia i techniki programowania (12.58z)
Podstawy programowania. Kurs video. Projektowanie i modelowanie obiektowe (29.00z)
Learning Functional Programming (220.15z)
Modern DevOps Practices (139.00z)
Algorytmy (26.95z)

Pozostae z serii: Inne

Shipping Greatness. Practical lessons on building and launching outstanding software, learned on the job at Google and Amazon (109.65z)
JAVA. Uniwersalne techniki programowania. Rozdzia³ 3-4 (10.52z)
Vue.js 2 and Bootstrap 4 Web Development (179.00z)
Alex po drugiej stronie lustra. Jak liczby odzierciedlaj± ¿ycie,a ¿ycie odzwierciedla liczby (25.87z)
Zostañ ultrasamoukiem. Jak mistrzowsko opanowaæ twarde umiejêtno¶ci w zadziwiaj±co krótkim czasie (12.90z)
Kto Ci ukrad³ marzenia? Czyli autorska metoda realizacji #1000marzeñ (31.92z)
Word 2013 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Angular. Profesjonalne techniki programowania. Wydanie II (65.45z)
CorelDRAW 11. Æwiczenia praktyczne (16.89z)
Tablice informatyczne. MS Excel 2007 PL. Funkcje (12.90z)
97 Things Every Information Security Professional Should Know (169.15z)
Struktury danych i algorytmy w jêzyku Java. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (21.95z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (69.00z)
Matematyczny Python. Obliczenia naukowe i analiza danych z u¿yciem NumPy, SciPy i Matplotlib (65.45z)
Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie IV (11.63z)
Bitcoin. Z³oto XXI wieku (17.55z)
HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty. Wydanie II (79.00z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
Zastosowania technologii Blockchain (55.20z)
Matematyka z komputerem dla liceum i technikum (49.00z)