e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Windows Server
Seria: Inne
Promocja: -20%


Egzamin MCITP 70-647 Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiêbiorstwa

John Policelli, Ian Mclean, Orin Thomas
promocja -20%
cena: 159 z 127.20 z
Data wydania: 2016-11-24
stron: 576, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Podwójny zestaw szkoleniowyKsi±¿ka pozwala zdobyæ umiejêtno¶ci potrzebne do zdania egzaminu MCITP 70-647, a tak¿e w pracy. Stosuj±c w³asne tempo mo¿na przerobiæ kolejne lekcje, wyczerpuj±ce ka¿dy temat egzaminu. Wziête z ¿ycia scenariusze przyk³adowe i zadania pomagaj± utrwaliæ zdobyt± wiedzê i zastosowaæ j± w praktyce. Ten oficjalny podrêcznik firmy Microsoft zosta³ zaprojektowany z my¶l± o maksymalnym wykorzystaniu czasu nauki.(Dla czytelników eBook'a obraz dysku CD towarzysz±cego ksi±¿ce jest dostêpny na stronie wydawcy - dok³adny link podano we wstêpie eBook'a).Zwiêksz swój wynik na egzaminie ucz±c siê, jak:Planowaæ us³ugi sieciowe, ³±cznie z DNS i ³±czno¶ci± IPv4-do-IPv6Projektowaæ lasy, domeny i topologiê Active DirectoryPlanowaæ stosowanie zasad grupy na poziomie przedsiêbiorstwa oraz ich administracjê, ³±cznie z delegowaniemProjektowaæ rozwi±zania wykorzystuj±ce NAP (Network Access Protection), PKI oraz us³ugi certyfikatówPlanowaæ migracjê, wspó³dzia³anie oraz struktury oddzia³ówPrzygotowywaæ aplikacje wdra¿aæ, aktualizowaæ i zapewniaæ zgodno¶æProjektowaæ wirtualizacjê systemów, zarz±dzanie danymi oraz rozwi±zania s³u¿±ce zapewnieniu ci±g³o¶ci dzia³aniaTesty próbne Oceñ swoje umiejêtno¶ci dziêki praktycznym testom æwiczeniowym na do³±czonym dysku CD. Setki pytañ w wielu trybach testowych pozwalaj± sprawdziæ wiedzê na ró¿ne sposoby. Dostêpne s± te¿ szczegó³owe obja¶nienia zarówno dla poprawnych, jaki b³êdnych odpowiedzi, wraz ze wskazaniem zalecanej metody uzupe³niania informacji.Certyfikacja Microsoft Certified IT Professional (MCITP) jest powszechnie uznawan± gwarancj± umiejêtno¶ci na poziomie eksperckim.Ten zestaw zawiera:Oficjalny podrêcznik do samodzielnej nauki.Testy æwiczeniowe z licznymi opcjami dostosowawczymi i planem nauki opartym na uzyskiwanych wynikach.Ponad 275 pytañ praktycznych i przegl±dowych.Scenariusze, æwiczenia i najlepsze praktyki.W pe³ni przeszukiwalny podrêcznik w formie ksi±¿ki elektronicznej (w jêzyku angielskim).O autorach Orin Thomas (MCSE, MCITP, MVP) jest administratorem systemów, autorem ksi±¿ek oraz redaktorem i wspó³autorem czasopisma Windows IT Pro. John Policelli (MCTS, MCSA, MVP) jest konsultantem IT specjalizuj±cym siê w architekturze, zabezpieczeniach i planowaniu strategicznym. Ian McLean (MCITP, MCTS, MCSE) ma 40-letnie do¶wiadczenie w dzia³alno¶ci akademickiej i komercyjnej i prowadzi w³asn± firmê consultingow± IT. J.C. Mackin (MCITP, MCSE, MCT) ma ponad 10-letnie do¶wiadczenie w dziedzinie sieci Microsoft i jest konsultantem IT, szkoleniowcem oraz autorem ksi±¿ek. Paul Mancuso (MCITP, MCSE, MCT) od ponad 20 lat jest instruktorem, konsultantem i autorem ksi±¿ek z dziedziny IT. David R. Miller (MCITP, MCT, CISSP) jest konsultantem in¿ynierem w dziedzinie sieci i IT, instruktorem oraz autorem ksi±¿ek. Firma GrandMasters specjalizuje siê w dziedzinie IT, opracowywaniu egzaminów oraz indywidualnej pomocy technicznej.

Cena: 127.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Windows Server

Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów (63.84z)
Windows Server 2012: Up and Running. Upgrading, Installing, and Optimizing Windows Server 2012 (186.15z)
Windows Server Automation with PowerShell Cookbook - Fourth Edition (159.00z)
Windows Server 2008 R2 Us³ugi pulpitu zdalnego Resource Kit (71.82z)
MCTS Egzamin 70-652 Konfigurowanie wirtualizacji systemów Windows Server (150.26z)
Vademecum administratora Windows Server 2012 R2 Przechowywanie danych, bezpieczeñstwo i sieci (62.37z)
Egzamin 70-740: Windows Server 2016 - Instalacja, funkcje magazynowe i obliczeniowe (88.83z)
Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 R2 Training Kit. Wydanie II (143.20z)
Microsoft SQL Server 2012. Optymalizacja kwerend T-SQL przy u¿yciu funkcji okna (44.80z)
Windows Server 2008 Security Resource Kit (63.84z)
Egzamin 70-414: Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2. Windows Server 2012 R2 (88.83z)
Microsoft Windows Server 2019. Kurs video. Zaawansowane administrowanie sieci± (49.00z)
Windows Server 2008. Ochrona dostêpu do sieci NAP + CD (134.10z)
DevOps with Windows Server 2016 (229.00z)
Tablice informatyczne. MS Windows Server 2008 (7.10z)
Microsoft Windows Server 2008 R2. Vademecum administratora (62.40z)
Windows Server 2008: The Definitive Guide (186.15z)
Biblia Windows Server 2019. Podrêcznik Administratora (54.90z)
Microsoft Windows Small Business Server 2008 Poradnik administratora (63.84z)
Active Directory Windows Server 2008 Resource Kit (121.91z)

Pozostae z serii: Inne

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Pi³komatyka. Matematyczne piêkno futbolu (38.02z)
Joomla! 1.6. Prosty przepis na w³asn± stronê WWW (25.93z)
Marketing w Internecie. Strategie dla ma³ych i du¿ych firm (39.99z)
Learning ASP.NET Core 2.0 (179.00z)
Novell NetWare 5.x. Æwiczenia praktyczne (12.00z)
iOS. Tajniki SDK. Biblioteka przydatnych narzêdzi (54.45z)
Cubase SX. Æwiczenia (18.99z)
Access. Analiza danych. Receptury (54.00z)
Corel PHOTO-PAINT 11. Æwiczenia (15.90z)
GIMP. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (23.90z)
Rytm i technika gry na gitarze dla bystrzaków (34.00z)
bash Idioms (186.15z)
Bezpieczeñstwo informacyjne. Nowe wyzwania (57.82z)
Zarys matematyki wy¿szej dla studentów. Czê¶æ 3 (47.20z)
ROS Robotics Projects (189.00z)
Sass i Compass. Praktyczny przewodnik dla projektantów (26.95z)
Wysoko wydajny Python. Efektywne programowanie w praktyce. Wydanie II (48.95z)
Projektowanie architektoniczne. Wprowadzenie do zawodu architekta (37.00z)
Adobe AIR 1.5 Cookbook. Solutions and Examples for Rich Internet Application Developers (135.15z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | tantra dla par