e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -20%


Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków

Steve McConnell
promocja -20%
cena: 58.8 z 47.04 z
Data wydania: 2016-09-22
stron: 322, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka ta nie tylko uczy sztuki szacowania, ale zmienia ca³kowicie sposób my¶lenia o tworzeniu oprogramowania. Powinna staæ na pó³ce ka¿dego zawodowego programisty. Eric Freeman, wspó³autor ksi±¿ki Head First Design Patterns Dziewiêæ dziesi±tych mened¿erów oprogramowania nadal uwa¿a, ¿e szacowanie powinno odbywaæ siê metod± przyj±æ to, co podpowiada instynkt i pomno¿yæ przez trzy. Ta wspania³a ksi±¿ka by³a od dawna potrzebna i dobrze, ¿e siê ukaza³a. Joel Spolsky, autor joelonsoftware.com Wreszcie jest ksi±¿ka pe³na jasnych wskazówek, które mówi±, jak programi¶ci i mened¿erowie mog± skutecznie dokonywaæ oszacowania. Scott Berkun, autor ksi±¿ki Art of Project Management Szacowanie oprogramowania, czêsto okre¶lane mianem czarnej magii ze wzglêdu na swoj± z³o¿ono¶æ i niepewno¶æ, nie jest wcale tak trudne i zagadkowe, jak niektórzy uwa¿aj±. W rzeczywisto¶ci generowanie oszacowania jest naturalne gdy ju¿ wiadomo, jak to robiæ. W tej bardzo oczekiwanej ksi±¿ce, jej ceniony autor Steve McConnell odkrywa tajemnice skutecznego szacowania oprogramowania zamieniaj±c wiedzê naukow± i zdobyte do¶wiadczenia w praktyczny przewodnik dla specjalistów od programowania. Zamiast niezrozumia³ego traktatu i sztywnych technik modelowania jest to przewodnik oferuj±cy zbiór sprawdzonych procedur, zrozumia³e wzory i metody heurystyczne, które pojedynczy programi¶ci i ich zespo³y mog± stosowaæ w swoich projektach w celu poprawy skuteczno¶ci szacowania.

Cena: 47.04 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Systemy ucz±ce siê (39.01z)
DDD dla architektów oprogramowania (99.00z)
Applied Akka Patterns. A Hands-On Guide to Designing Distributed Applications (169.15z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (32.45z)
Algorytmy. Wydanie IV (149.00z)
Sztuka dobrego programowania (39.20z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (103.20z)
Learning Domain-Driven Design (220.15z)
Algorytmy (26.95z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.95z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (37.95z)
Fundamentals of Software Architecture. An Engineering Approach (254.15z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (57.00z)
Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania (69.00z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (78.69z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (54.45z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (67.00z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (47.04z)
Metody formalne w in¿ynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego (65.57z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (54.45z)

Pozostae z serii: Inne

Elektronika dla bystrzaków. Wydanie II (21.45z)
Python. Zadania z programowania. Przyk³adowe funkcyjne rozwi±zania (21.95z)
Python for Excel (220.15z)
Python 3. Kurs video. Kompendium efektywnego Pythonisty (49.00z)
Projektowanie architektoniczne. Wprowadzenie do zawodu architekta. Wydanie II (49.00z)
Preventing Ransomware (119.00z)
Data Engineering with AWS (159.00z)
Programowanie robotów. Sterowanie prac± robotów autonomicznych (32.45z)
Microservices Development Cookbook (179.00z)
Effective TypeScript. 62 Specific Ways to Improve Your TypeScript (143.65z)
Na skróty. Jak hakerzy, wynalazcy i gwiazdy siêgaj± po sukces (24.70z)
Metody numeryczne w Turbo Pascalu (39.00z)
Access. Analiza danych. Receptury. eBook. Mobi (42.90z)
Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie ¶rodków z UE w ramach PO IG 8.1 (48.81z)
Android w akcji. Wydanie II (54.45z)
C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne (49.00z)
Google hacking. Jak szukaæ w Google, aby zarabiaæ pieni±dze, budowaæ biznes i u³atwiæ sobie pracê (39.00z)
Profesjonalne testy penetracyjne. Zbuduj w³asne ¶rodowisko do testów (69.00z)
FISZKI audio j. szwedzki Starter (15.19z)
Android w akcji. Wydanie II. eBook. Pdf (79.00z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów | Zajmujemy się wyłączanie adblue we wszystkich maszynach grupy CNH. Dojazd do klienta oraz gwarancja dożywotnia. Faktura Vat. Atrakcyjne ceny.