e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Windows Server
Seria: Inne
Promocja: -19%


Egzamin 70-412 Konfigurowanie zaawansowanych us³ug Windows Server 2012 R2

J.c. Mackin, Orin Thomas
promocja -19%
cena: 78.814814814815 z 63.84 z
Data wydania: 2016-09-08
stron: 420, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
W pe³ni uaktualniony dla wydania Windows Server 2012 R2! Podrêcznik ten u³atwia zdobycie umiejêtno¶ci wymaganych do zdania egzaminu 70-412 oraz uzyskanie bieg³o¶ci w zakresie zaawansowanych zadañ konfiguracyjnych infrastruktury Windows Server. Adresowana do do¶wiadczonych specjalistów IT gotowych do podwy¿szenia swoich kwalifikacji, ksi±¿ka koncentruje siê na umiejêtno¶ciach niezbêdnych do odniesienia sukcesu na poziomie MCSA lub MCSE. Nastawienie na wysokie umiejêtno¶ci mierzone nastêpuj±cymi zadaniami: Konfigurowanie i zarz±dzanie wysok± dostêpno¶ci± Konfigurowanie rozwi±zañ us³ug plików i magazynowania Implementowanie ci±g³o¶ci dzia³ania i odzyskiwania po awariach Konfigurowanie us³ug sieciowych Konfigurowanie infrastruktury Active Directory Konfigurowanie rozwi±zañ dostêpowych i ochrony informacji Cechy tego podrêcznika: Zorganizowany wed³ug zagadnieñ egzaminacyjnych Opisuj±cy sposoby postêpowania na podstawie wziêtych z ¿ycia scenariuszy typu co, je¶li Przeznaczony dla profesjonalistów IT dysponuj±cych praktycznym do¶wiadczeniem w konfigurowaniu us³ug Windows Server 2012 R2 w ¶rodowisku przedsiêbiorstwa O tym egzaminie Egzamin 70-412 jest jednym z trzech egzaminów firmy Microsoft skupionych na umiejêtno¶ciach i wiedzy koniecznych do implementacji podstawowej struktury systemu Windows Server 2012 w istniej±cym ¶rodowisku. Egzamin ten jest wymagany do certyfikacji MCSA i MCSE w zakresie Windows Server. Dodatkowe informacje: microsoft.com/learning/certification O autorach J. C. Mackin, MCITP, MCTS, MCSE, MSDST, jest autorem, redaktorem, konsultatntem i certyfikowanym szkoleniowcem w dziedzinie sieci Microsoft. Jest autorem kilku podrêczników z serii Training Kit, w tym dla egzaminów 70-291, 70-622 i 70-643. Orin Thomas jest wyk³adowc± i autorem szeregu podrêczników dotycz±cych systemów Windows 7, Vista, Windows Server, a tak¿e rozwi±zañ SQL Server i Exchange.

Cena: 63.84 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Windows Server

Windows Server 2008 PL. Biblia (81.95z)
Microsoft Windows Server 2008 R2 Vademecum administratora (73.71z)
Microsoft Windows Small Business Server 2008 Vademecum Administratora (62.91z)
Egzamin 70-413. Projektowanie i implementacja infrastruktury serverów (60.80z)
Windows Server 2019 Cookbook - Second Edition (159.00z)
Microsoft Windows Server 2019. Kurs video. Nowoczesne administrowanie sieci± (49.00z)
MCTS Egzamin 70-432. Implementacja i obs³uga Microsoft SQL Server 2008 + p³yta CD (127.20z)
Windows Server Hacks. 100 Industrial-Strength Tips & Tools (109.65z)
Mastering Windows Security and Hardening (139.00z)
Microsoft Exchange Server 2010 Vademecum Administratora (55.44z)
Microsoft System Center Data Protection Manager Cookbook (159.00z)
Egzamin MCITP 70-647 Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiêbiorstwa (169.16z)
Windows Server 2016 Inside Out (134.10z)
Programowanie Microsoft SQL Server 2012 (127.20z)
Windows Server 2008 Ochrona dostêpu do sieci NAP (111.20z)
Windows Server 2019 dla profesjonalistów. Wydanie II (48.95z)
Vademecum administratora Microsoft Exchange Server 2013 - Konfiguracja i klienci (47.04z)
Egzamin 70-744 Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 (71.60z)
Biblia Windows Server 2019. Podrêcznik Administratora (54.90z)
Windows Server 2019 Administration Fundamentals (109.00z)

Pozostae z serii: Inne

Adobe Dreamweaver CS3 z ASP, ColdFusion i PHP. Oficjalny podrêcznik (69.00z)
Krajobrazy. Kreatywna fotografia. eBook. Pdf (47.00z)
Microsoft Excel 2019 Formu³y i funkcje (60.80z)
Edytor vi (59.00z)
Learning C# by Developing Games with Unity 2019 - Fourth Edition (129.00z)
Bezpieczeñstwo sieci w Pythonie. Rozwi±zywanie problemów za pomoc± skryptów i bibliotek. Wydanie II (50.56z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. Pdf (17.00z)
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika. eBook. Mobi (27.90z)
Extreme Programming Pocket Guide (55.24z)
Moodle 3.x Developer's Guide (179.00z)
The Complete Edition - Software Engineering for Real-Time Systems (139.00z)
Delphi 3. Ksiêga eksperta (112.50z)
Migrating Applications to the Cloud with Azure (129.00z)
Rails. Sztuka programowania (59.00z)
Kwalifikacja A.36. Czê¶æ 2. Prowadzenie rachunkowo¶ci. Podrêcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowo¶ci (31.92z)
Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax (79.00z)
Komputerowe metody analizy uk³adów analogowych (56.44z)
Odoo 12 Development Cookbook - Third Edition (139.00z)
Zrozumieæ Excela. VBA - makra i funkcje (54.45z)
FISZKI audio - j. angielski - Czasowniki dla pocz±tkuj±cych (15.19z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | kurs tantry Poznań | reshi