e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -20%


Zaawansowany Python. Jasne, zwiêz³e i efektywne programowanie

Luciano Ramalho
promocja -20%
cena: 139.9 z 111.92 z
Data wydania: 2016-07-04
stron: 814, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Prostota jêzyka Python pozwala szybko osi±gn±æ produktywno¶æ, ale oznacza to równie¿, ¿e czêsto nie wykorzystujemy wszystkiego, co ma da zaoferowania. Dziêki temu praktycznemu poradnikowi Czytelnik nauczy siê, jak pisaæ efektywny, idiomatyczny kod Pythona dziêki wykorzystaniu jego najlepszych   i zapewne najbardziej lekcewa¿onych   cech. Autor, Luciano Ramalho, prowadzi Czytelnika poprzez podstawowe cechy jêzyka i biblioteki i pokazuje, jak sprawiæ, aby kod by³ jednocze¶nie krótszy, szybszy i bardziej czytelny.
Wielu do¶wiadczonych programistów próbuje nagi±æ Pythona do wzorców, których nauczyli siê z innych jêzyków i nigdy nie odkrywa mo¿liwo¶ci, które wykraczaj± poza ich do¶wiadczenie. Dziêki tej ksi±¿ce ci programi¶ci bêd± mogli siê nauczyæ, jak osi±gn±æ bieg³o¶æ w jêzyku Python 3.
Ksi±¿ka obejmuje:
Model danych Pythona: pozwala zrozumieæ, ¿e metody specjalne s± kluczem do spójnego zachowania obiektów
Struktury danych: umo¿liwia w pe³ni wykorzystaæ wbudowane typy i zrozumieæ dualizm tekstowo-bajtowy w erze Unicode
Funkcje jako obiekty: wgl±d w funkcje Pythona jako obiekty pierwszej klasy i wyja¶nienie, jak wp³ywa to na popularne wzorce projektowania
Idiomy zorientowane obiektowo: budowanie klas poprzez poznawanie odwo³añ, zmienno¶ci, interfejsów, przeci±¿anie operatorów i wielokrotne dziedziczenie
Przep³yw sterowania: wykorzystanie mened¿erów kontekstu, generatorów, wspó³programów i wspó³bie¿no¶ci przy u¿yciu pakietów concurrent.futures i asyncio
Metaprogramowanie: wykorzystanie w³a¶ciwo¶ci, deskryptorów atrybutów, dekoratorów klas i metaklas
Luciano Ramalho, programista Pythona od roku 1998, jest cz³onkiem Python Software Foundation, wspó³w³a¶cicielem Python.pro.br   brazylijskiej firmy szkoleniowej i wspó³za³o¿ycielem Garoa Hacker Clube, pierwszego w Brazyli klubu hackerskiego. Prowadzi zespo³y projektowania oprogramowania i wyk³ada stosowanie Pythona dla sektora medialnego, bankowego i rz±dowego.

„Jestem dumny, ¿e zosta³em recenzentem technicznym tej ksi±¿ki   nie tylko pomo¿e ona wielu ¶rednio zaawanowanym programistom w ich drodze do mistrzostwa, ale ja sam nauczy³em siê z niej kilku rzeczy!”
—Alex Martelli
Python Software Foundation
„Zaawansowany Python to skarbiec pe³en u¿ytecznych programistycznych trików, przydatnych tak ¶rednio, jak i bardzo do¶wiadczonym programistom, którzy chc± rozszerzyæ granice swojej wiedzy.”
—Daniel i Audrey Roy Greenfeld
autorzy Two Scoops of Django

Cena: 111.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Machine Learning i jêzyk Python. Kurs video. Praktyczne wykorzystanie popularnych bibliotek (109.00z)
Speed Up Your Python with Rust (129.00z)
Python dla nastolatków. Projekty graficzne z Python Turtle (21.95z)
Deep Learning for Coders with fastai and PyTorch (254.15z)
Matematyczny Python. Obliczenia naukowe i analiza danych z u¿yciem NumPy, SciPy i Matplotlib (76.16z)
Zautomatyzuj swoj± firmê z Pythonem. Praktyczne rozwi±zania dla firmowej sieci (36.85z)
Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. Wydanie II (42.21z)
Machine learning, Python i data science. Wprowadzenie (44.16z)
Algorytmy w Pythonie. Techniki programowania dla praktyków (65.45z)
Introduction to Machine Learning with Python. A Guide for Data Scientists (186.15z)
Hands-On Q-Learning with Python (109.00z)
Python Ethical Hacking from Scratch (129.00z)
Zaawansowany Python. Jasne, zwiêz³e i efektywne programowanie (134.10z)
Learning Python. 3rd Edition (135.15z)
Machine Learning Algorithms (189.00z)
Statystyka praktyczna w data science. 50 kluczowych zagadnieñ w jêzykach R i Python. Wydanie II (37.95z)
Matematyka dyskretna dla praktyków. Algorytmy i uczenie maszynowe w Pythonie (37.95z)
Becoming an Enterprise Django Developer (139.00z)
Machine Learning Engineering with Python (129.00z)
Hands-On Data Science with Anaconda (119.00z)

Pozostae z serii: Inne

Wyst±pienia publiczne w biznesie. Kurs video (39.00z)
Bazy danych. Pierwsze starcie. eBook. Mobi (22.90z)
Wysoko wydajne sieci TCP/IP (49.90z)
Trzydzie¶ci sze¶æ strategii staro¿ytnych Chin (39.90z)
Why. A Guide to Finding and Using Causes (109.65z)
Elastyczne programowanie obrabiarek (39.20z)
Mastering Python for Networking and Security - Second Edition (129.00z)
Grafika wektorowa. Szkolenie podstawowe (59.00z)
Microsoft SharePoint 2016 Krok po kroku (63.84z)
Mózg. Nieoficjalny podrêcznik (49.00z)
100 rzeczy, które ka¿dy projektant powinien wiedzieæ o potencjalnych klientach (49.00z)
Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x (32.90z)
C# 7 and .NET: Designing Modern Cross-platform Applications (179.00z)
Jak zarabiaæ w Internecie. Poradnik dla przedsiêbiorczych webmasterów (37.00z)
Hands-On RESTful Web Services with TypeScript 3 (129.00z)
Wzorce projektowe w .NET Core 3. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F# (37.95z)
Geospatial Data Science Quick Start Guide (94.99z)
Design Leadership. How Top Design Leaders Build and Grow Successful Organizations (126.65z)
Ajax on Java. eBook. Mobi (29.90z)
Delphi 2005. Æwiczenia praktyczne (17.90z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | ciechocinek hotel | Komornik Poznań