e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -20%


Skuteczny nowoczesny C++

Scott Meyers
promocja -20%
cena: 69.3 z 55.44 z
Data wydania: 2020-03-05
stron: 392, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Do opanowania jêzyków C++11 i C++14 nie wystarcza zapoznanie siê z wprowadzonymi w nich funkcjonalno¶ciami (np. deklaracjami typu auto, semantyk± operacji move, wyra¿eniami lambda i obs³ug± wspó³bie¿no¶ci). Sztuk± jest nauczenie siê korzystania z tych funkcjonalno¶ci skutecznie tak, aby programy by³y poprawne, wydajne, ³atwe w utrzymaniu i przeno¶ne. Pomocna w tym bêdzie niniejsza ksi±¿ka, w której zosta³ opisany sposób tworzenia wspania³ego oprogramowania przy u¿yciu standardów C++11 i C++14 tj. nowoczesnego jêzyka C++.Tematy:Zalety i wady inicjalizacji klamrowej, specyfikacji noexcept, technik doskona³ego przekazywania argumentów oraz funkcji make s³u¿±cych do tworzenia wska¼ników inteligentnychZwi±zki miêdzy std::move, std::forward, odwo³aniami do r-warto¶ci i odwo³aniami uniwersalnymiTechniki pisania czytelnych, poprawnych i skutecznych wyra¿eñ lambdaRó¿nice miêdzy std::atomic a volatile, zalecane sposoby u¿ycia ka¿dej z tych deklaracji oraz ich zwi±zek z interfejsem API wspó³bie¿no¶ci w jêzyku C++Zmiany najlepszych rozwi±zañ znanych ze starego jêzyka C++ (tj. C++98) wymagane podczas tworzenia oprogramowania w nowoczesnym jêzyku C++Ksi±¿ka Skuteczny nowoczesny C++ jest napisana zgodnie z wypróbowanym, opartym na wskazówkach i przyk³adach stylem wcze¶niejszych ksi±¿ek Scotta Meyersa, ale dotyczy ca³kowicie nowego materia³u. Jest wa¿n± pozycj± dla ka¿dego nowoczesnego twórcy oprogramowania w jêzyku C++.Przed ponad 20 laty ksi±¿ki Scotta Meyersa z serii Effective C++ (Effective C++, More Effective C++ i Effective STL) wyznaczy³y poziom odniesienia dla wskazówek dotycz±cych programowania w jêzyku C++. Jego jasne, ujmuj±ce wyja¶nienie skomplikowanego technicznego materia³u przynios³y mu ¶wiatow± s³awê, dziêki której sta³ siê popularnym trenerem, konsultantem i prezenterem konferencyjnym. Scott Meyers zyska³ tytu³ doktora informatyki na uniwersytecie Brown.Kiedy ju¿ zapozna³em siê z podstawami jêzyka C++, sposobów programowania kodu produkcyjnego w tym jêzyku nauczy³em siê z serii ksi±¿ek Meyersa Effective C++. Ksi±¿ka Skuteczny nowoczesny C++ jest najwa¿niejszym podrêcznikiem dotycz±cym istotnych wytycznych, stylów i idiomów przydatnych do skutecznego i dobrego stosowania nowoczesnego jêzyka C++. Nie masz jej jeszcze? Kup j±. Teraz.Herb Sutter Przewodnicz±cy komitetu standaryzacyjnego ISO C++ oraz architekt oprogramowania C++ w firmie Microsoft t

Cena: 55.44 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (54.90z)
Hands-On Functional Programming in Rust (159.00z)
C++ Fundamentals (94.99z)
C++20. Laboratorium (43.55z)
C++11. Nowy standard. Æwiczenia (12.04z)
C++ Optymalizacja kodu (55.44z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
Safe C++. How to avoid common mistakes (101.15z)
C++ Data Structures and Algorithm Design Principles (129.00z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (25.14z)
Skuteczny nowoczesny C++ (71.82z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (81.95z)
C++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie w³asnych klas (39.60z)
C++ Optymalizacja kodu (71.82z)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65z)
Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (89.00z)
Demystified Object-Oriented Programming with C++ (119.00z)
C++ High Performance (139.00z)

Pozostae z serii: Inne

Excel 2007 - nowa obs³uga i innowacje w grupowaniu danych (E-book) (13.11z)
Blender 2.71. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie w 3D, animacja i renderowanie (39.00z)
Kompozycja w fotografii. Praktyczny przewodnik (69.00z)
Joomla! 1.6. Prosty przepis na w³asn± stronê WWW. eBook. ePub (31.99z)
Modelowanie wnêtrz w 3D z wykorzystaniem bezp³atnych narzêdzi (26.95z)
Bazy danych dla studentów (22.02z)
IT Product Manager. Pierwsze kroki (23.94z)
Hands-On Design Patterns with Delphi (139.00z)
Adobe InDesign CC. Sk³ad dokumentów elektronicznych. Kurs video (49.00z)
Excel 2013 PL. Kurs (39.90z)
SUKCES W INTERNECIE Poradnik na start dla pocz±tkuj±cych. Edycja 2022, Czê¶æ 1, Marketing Internetowy (34.90z)
Krwawy bunt. Historia powstania w amerykañskim wiêzieniu Attica (17.90z)
AdWords 360°. Katalog skutecznych kampanii (19.20z)
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie II (14.90z)
Getting Started with Amazon SageMaker Studio (129.00z)
In¿ynieria wymagañ. Studium przypadków (55.20z)
JavaScript. Aplikacje WWW. eBook. ePub (31.99z)
ABC CorelDRAW 2018 PL (26.95z)
Flash ActionScript f/x (45.00z)
AWS Networking Cookbook (179.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem