e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -15%


Diagnostyka i naprawa p³yt g³ównych laptopów

Sebastian Kiek
promocja -15%
cena: 29.788235294118 z 25.32 z
Data wydania: 2015-07-15
stron: 86, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Spo¶ród usterek wystêpuj±cych w laptopach naprawa p³yt g³ównych jest prawdopodobnie najtrudniejsz± dziedzin±. Wiele serwisów nie wykonuje takich napraw oferuj±c wymianê p³yty g³ównej na sprawn±.
Taki sposób postêpowania czêsto nie jest korzystny dla klienta - niepotrzebnie zwiêksza koszty naprawy, zw³aszcza w przypadkach prostych i stosunkowo niedrogich w naprawie usterek p³yty g³ównej.
Inspiracj± do powstania niniejszej publikacji by³y czêsto padaj±ce pytania o lekturê na temat diagnostyki i naprawy p³yt g³ównych.
Dla kogo przeznaczona jest ta ksi±¿ka? Przede wszystkim dla osób znaj±cych podstawy elektroniki, chc±cych poszerzyæ swoj± wiedzê w kierunku diagnostyki i napraw p³yt g³ównych.
Nie ma tu porad typu „w³ó¿ p³ytê do piekarnika”, „potraktuj chip opalark± lub palnikiem”. Tego typu metody popularne np. na znanym portalu z filmami czêsto powoduj± nieodwracalne uszkodzenia p³yty g³ównej. Nawet je¶li taka „naprawa” przyniesie skutek – bêdzie on krótkotrwa³y.
Omówione zosta³y na praktycznych przyk³adach ró¿ne kategorie usterek wraz ze sposobami ich diagnozowania oraz usuwania (naprawy).
 


Cena: 25.32 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Rozbudowa i naprawa

ABC sam naprawiam komputer. Wydanie II (21.45z)
Hardware Hacker. Przygody z konstruowaniem i rozpracowywaniem sprzêtu (66.21z)
Samodzielna naprawa laptopa (4.28z)

Pozostae z serii: Inne

Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. Pdf (19.90z)
Digital Marketing with Drupal (109.00z)
Cloud Native Transformation. Practical Patterns for Innovation (254.15z)
Photoshop. Korekcja i separacja. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V (147.00z)
Unreal Engine 4 Virtual Reality Projects (129.00z)
Word 2010 PL. Pierwsza pomoc (17.90z)
Wojownik SEO. Sztuka osi±gania najwy¿szych pozycji w wyszukiwarkach (32.45z)
Nowoczesne rozwi±zania w logistyce (42.00z)
Java 9 Concurrency Cookbook - Second Edition (189.00z)
Zapytaj swojego programistê. Jak wykorzystaæ potencja³ programistów i podbiæ XXI wiek (59.90z)
Visual Basic 6. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
WordPress. 50 genialnych wtyczek. Kurs video (39.00z)
Efficiency Best Practices for Microsoft 365 (109.00z)
Programowanie aplikacji na iPhone 4. Poznaj platformê iOS SDK3 od podstaw. eBook ePub (69.90z)
Black Hat Python. Jêzyk Python dla hakerów i pentesterów. Wydanie II (32.45z)
Raportowanie z JPK_KR podstawy (25.75z)
Podrêcznik CSS. Eric Meyer o tworzeniu nowoczesnych uk³adów stron WWW. Smashing Magazine. eBook. Mobi (39.90z)
jOOQ Masterclass (149.00z)
Hands-On Artificial Intelligence on Amazon Web Services (139.00z)
Exploring Everyday Things with R and Ruby. Learning About Everyday Things (109.65z)