e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: excel
Seria: Inne
Promocja: -44%


Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha

Michael Alexander, Richard Kusleika
promocja -44%
cena: 97.232142857143 z 54.45 z
Data wydania: 2016-12-22
stron: 864, miêkka oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl
Wielu z nas nie wyobra¿a sobie pracy bez Excela. Studenci, naukowcy, biznesmeni, analitycy, ksiêgowi, a nawet gospodynie domowe znajduj± dla tego potê¿nego arkusza kalkulacyjnego najró¿niejsze zastosowania. Mimo ¿e mo¿liwo¶ci Excela s± imponuj±ce, mo¿na je jeszcze rozszerzaæ i budowaæ aplikacje szczególnego przeznaczenia za pomoc± dostarczonego przez Microsoft narzêdzia — jêzyka Visual Basic for Applications (VBA). Wystarczy tylko poznaæ sk³adniê i zasady programowania w VBA!

Niniejsza ksi±¿ka jest zaktualizowanym wydaniem unikalnego przewodnika po jêzyku VBA. W przystêpny sposób wyja¶niono tu wiele z³o¿onych zagadnieñ, dziêki czemu szybko zaczniesz pisaæ programy, które automatyzuj± wykonywanie ró¿nych zadañ w Excelu. Bêd± to zarówno proste makra, jak i wyrafinowane aplikacje i narzêdzia, pozwalaj±ce na zaawansowan± interakcjê z u¿ytkownikiem. Uk³ad tre¶ci w ksi±¿ce pozwala zarówno na systematyczn± naukê VBA, jak i szybkie wyszukanie porad i wskazówek umo¿liwiaj±cych rozwi±zanie konkretnego zadania. Nie zabrak³o równie¿ wielu praktycznych przyk³adów gotowego do u¿ycia kodu.

Najwa¿niejsze zagadnienia ujête w ksi±¿ce:
  • podstawy programowania w VBA, w tym tworzenie funkcji i procedur
  • projektowanie aplikacji arkusza kalkulacyjnego
  • automatyzacja operacji na tabelach przestawnych i wykresach
  • integracja aplikacji Excela z innymi aplikacjami, takimi jak Word czy Outlook
  • praca z zewnêtrznymi ¼ród³ami danych
  • formularze UserForm

Po³±cz VBA z Excelem i napisz najlepsz± aplikacjê!Cena: 54.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: excel

Microsoft Excel 2019 Analiza i modelowanie danych biznesowych (87.92z)
Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel (32.45z)
Excel 2019 PL w biurze i nie tylko (36.58z)
Zrozumieæ Excela. VBA - makra i funkcje (54.45z)
Sprytne makra (41.83z)
Planowanie i ocena rentowno¶ci przedsiêwziêcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (21.95z)
Excel 2019 VBA. Kurs video. Opanuj podstawy i przeæwicz je na 50 praktycznych przyk³adach (89.00z)
Microsoft Excel 2013. Budowanie modeli danych przy u¿yciu PowerPivot (75.20z)
Excel w praktyce, wydanie listopad 2015 r (37.09z)
Raporty podsumowuj±ce - teraz 2x szybciej! (42.40z)
Generator kodów paskowych gotowych do wydruku (13.34z)
Excel w praktyce, wydanie kwiecieñ 2015 r (37.09z)
Excel. 101 makr gotowych do u¿ycia (49.00z)
Tablice informatyczne. VBA dla Excela (12.90z)
ABC komputera. Wydanie XII (31.36z)
Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków. Wydanie IV (32.45z)
Po prostu Excel 2002/XP PL (18.99z)
Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko (69.00z)
Excel 2021 i Microsoft 365 Krok po kroku (71.82z)
Excel 2002 PL. Ksiêga eksperta (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

Access. Analiza danych. Receptury. eBook. Mobi (42.90z)
Aplikacje 3D. Przewodnik po HTML5, WebGL i CSS3 (32.45z)
Android w praktyce (54.45z)
Zdrowie masz we krwi! Jak ¿yæ w zgodzie z grup± krwi. Wydanie II (27.90z)
Rejestr Windows XP. Praktyczne przyk³ady (18.99z)
Minecraft Poradnik dla pocz±tkuj±cych (24.99z)
Python i Excel. Nowoczesne ¶rodowisko do automatyzacji i analizy danych (37.95z)
Poradnik przedsiêbiorcy. Sage Symfonia Start. KPiR i rycza³t (47.20z)
Bryce 4 f/x (80.00z)
E-biznes. Poradnik praktyka (20.83z)
Frameworki JavaScript. Projektowanie interaktywnych i dynamicznych stron WWW (21.95z)
AutoCAD 2023 PL. Pierwsze kroki (49.00z)
Best iPhone Apps. The Guide for Discriminating Downloaders. 2nd Edition (67.92z)
Cyfrowe filmy wideo (58.00z)
Google Advertising Tools. Cashing in with AdSense, AdWords, and the Google APIs (101.15z)
Communicating with Data (254.15z)
PostgreSQL. Receptury dla administratora (43.45z)
Przywództwo w ¶wiecie VUCA. Jak byæ skutecznym liderem w niepewnym ¶rodowisku (12.90z)
Dreamweaver MX (27.00z)
Zarz±dzanie zasobami. Wzorce projektowe (47.00z)