e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Dynamika maszyn elektrycznych pr±du przemiennego

profesor dr hab. in¿. W³adys³aw Paszek
cena: 95.00 z
Data wydania: 2011-04-24
stron: 686, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
W ksi±¿ce Dynamika maszyn elektrycznych pr±du przemiennego:

  • Przedstawiono analizê stanów nieustalonych maszyn asynchronicznych i synchronicznych, ich specjalne przypadki pracy oraz analizê ich w³asno¶ci w stanach ustalonych.
  • Sformu³owano równania stanu elektromagnetycznego i elektromechanicznego. W maszynach indukcyjnych z wirnikiem klatkowym uwzglêdnia siê wypieranie pr±du w prêtach wirnika powoduj±ce roz³o¿enie parametrów elektromagnetycznych. Ca³kowanie równañ stanu dokonuje siê za pomoc± komputera.
  • Przedstawiono analizê wybranych stanów nieustalonych elektromagnetycznych przy sta³ej prêdko¶ci wirowania (za³±czenie do sieci sztywnej, zwarcie zasilania uzwojenia stojana, napiêcie resztkowe i jego wp³yw na przebiegi nieustalone pr±du i momentu elektromagnetycznego). Uwzglêdniono zasilanie maszyn indukcyjnych poprzez przemienniki czêstotliwo¶ci, sterowanie dwuosiowe maszyn indukcyjnych w celu kszta³towania przebiegów elektrodynamicznych.
  • W nawi±zaniu do modelu obwodowego maszyny indukcyjnej monoharmonicznej wyprowadzono model obwodowy maszyny synchronicznej i przedstawiono równania stanu elektromagnetycznego i elektromechanicznego, wyprowadzono podstawowe transmitancje operatorowe.
  • Przeanalizowano w³asno¶ci maszyny synchronicznej w stanach ustalonych, wybrane symetryczne i niesymetryczne stany nieustalone przy sta³ej prêdko¶ci wirowania (odbudowa napiêcia twornika po zwarciu symetrycznym ustalonym, zwarcie nieustalone symetryczne i niesymetryczne).
  • Przedstawiono zjawiska oscylacji prêdko¶ci wirowania przy pracy równoleg³ej z sieci± sztywn± (ko³ysania magne¶nicy wymuszone przez pulsuj±cy moment mechaniczny, ko³ysania w³asne, stabilno¶æ lokaln± przy pracy równoleg³ej), zjawiska samowzbudzenia pojemno¶ciowego generatora synchronicznego, dzia³anie kompaundacji fazowej wzbudzenia i sposoby odwzbudzania po¶piesznego.
  • Przedstawiono wybrane problemy zwi±zane z zastosowaniem silników synchronicznych w napêdzie elektrycznym (rozruch asynchroniczny, zasilanie silnika synchronicznego z przemiennika czêstotliwo¶ci, silnik przekszta³tnikowy).
  • Przedstawiono sposób uwzglêdnienia oddzia³ywania litych elementów t³umi±cych i bloku litego magne¶nicy o parametrach roz³o¿onych na w³asno¶ci elektromagnetyczne maszyny.


Cena: 95.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Metody i techniki sztucznej inteligencji (42.42z)
Obliczenia in¿ynierskie i naukowe (41.07z)
Matematyczne szkie³ko i oko. Mniej i bardziej powa¿ne zastosowania matmy (15.35z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i za (18.67z)
E-learning w edukacji. Jak stworzyæ multimedialn± i w pe³ni interaktywn± tre¶æ dydaktyczn± (49.00z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (44.10z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (20.35z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (54.45z)
Nowe ¶lady Pitagorasa (51.43z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (37.95z)
Podstawy statystyki z przyk³adami w R (94.28z)
Superpamiêæ dla dzieci (16.45z)
Przygody Bajtazara. 25 lat Olimpiady Informatycznej. Wybór zadañ (66.21z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8 (18.67z)
Gawêdy matematyczne na ka¿dy dzieñ miesi±ca (56.19z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (19.43z)
Badania statystyczne (48.89z)
Head First Algebra. Edycja polska (79.00z)
Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego (28.46z)

Pozostae z serii: Inne

C# 6.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie V (78.69z)
Zaawansowane techniki jêzyka JavaScript. Wydanie II (44.90z)
SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie (59.40z)
Learning Cocoa with Objective-C. Developing for the Mac and iOS App Stores. 3rd Edition (135.15z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej (8.90z)
Zrozumieæ Excela. Funkcje i wyra¿enia (29.90z)
AutoCAD 2004 PL. Pierwsze kroki (18.99z)
125 sposobów na bezpieczeñstwo sieci. Wydanie II. eBook. ePub (47.00z)
Mastering Vim (139.00z)
JavaScript Patterns. Build Better Applications with Coding and Design Patterns (101.15z)
Routery Cisco. Czarna ksiêga (99.00z)
Bieganie metod± Gallowaya. Ciesz siê dobrym zdrowiem i doskona³± form±! (31.99z)
Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3. Wydanie III (44.16z)
Unix Power Tools. 3rd Edition (237.15z)
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III . eBook. Pdf (54.99z)
Access 2019 PL. Biblia (81.95z)
Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II (26.94z)
Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem (32.45z)
Excel 2019. Æwiczenia zaawansowane (24.74z)
Maroko. Wydanie 1 (26.90z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem