e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -37%


Duch w sieci. Moje przygody jako najbardziej poszukiwanego hakera wszech czasów

Kevin Mitnick (Author), Steve Wozniak (Foreword), William L. Simon (Contributor)
promocja -37%
cena: 58.952380952381 z 37.14 z
Data wydania: 2019-09-16
stron: 432, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl
W latach 90., kiedy komputery i internet wygl±da³y i dzia³a³y nieco inaczej ni¿ dzi¶, Kevin Mitnick by³ niezwykle utalentowanym hakerem. Trudno zliczyæ systemy komputerowe i pozornie doskona³e zabezpieczenia, które z ³atwo¶ci± - i z finezj± - pokona³. Niezale¿nie od wysi³ków i determinacji FBI bardzo d³ugo wyprzedza³ agentów federalnych o krok. Szybko sta³ siê jednym z najbardziej poszukiwanych przestêpców tamtych czasów, choæ nigdy niczego nie ukrad³ ani nikogo nie zabi³. Gdy zosta³ w koñcu ujêty i uwiêziony, wspierali go liczni fani ze Stanów Zjednoczonych i z ró¿nych stron ¶wiata.
Ta ksi±¿ka jest autobiografi± najs³ynniejszego hakera na ¶wiecie i jednocze¶nie niezwykle pasjonuj±c± opowie¶ci±, porywaj±c± i wci±gaj±c± niczym najlepszy film sensacyjny - pe³n± zwrotów akcji, zawi³ych intryg i wyrafinowanych rozgrywek. Opowiedziana tu historia jest prawdziwa - przedstawia cz³owieka, który zbuntowa³ siê przeciwko systemowi i postanowi³ go z³amaæ. Mówi o bezwzglêdno¶ci w³adzy, która posunie siê do ka¿dego podstêpu i pod³o¶ci, aby dopi±æ swego i schwytaæ tego, kto okaza³ siê niepokorny i niepos³uszny.
Ju¿ za chwilê razem z Kevinem Mitnickiem w³amiesz siê na pilnie strze¿one serwery i znajdziesz siê w centrum podstêpnej intrygi FBI. Przestêpca, buntownik czy rewolucjonista - przeczytaj i przekonaj siê, kim jest najs³ynniejszy haker ¶wiata!

Najs³abszym ogniwem zawsze jest cz³owiek!Cena: 37.14 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Windows Commander. Æwiczenia praktyczne (9.90z)
iOS Sensor Apps with Arduino. Wiring the iPhone and iPad into the Internet of Things (42.42z)
Profesjonalne zarz±dzanie barw±. Wydanie II (199.00z)
Wstêp do informatyki gospodarczej. Zajêcia laboratoryjne (16.80z)
EPUB 3 Best Practices. Optimize Your Digital Books (63.74z)
Wprowadzenie do badañ operacyjnych z komputerem + CD (44.30z)
Komputerowy detektyw. Algorytmiczna opowie¶æ o przestêpstwach, spiskach i obliczeniach (49.45z)
The Art of Micro Frontends (129.00z)
Hadoop. Komplety przewodnik. Analiza i przechowywanie danych (48.95z)
Informatyka w spo³eczeñstwie informacyjnym (20.00z)
World of Warcraft. Strategia sukcesu (18.13z)
Supercharge Your Slack Productivity (94.99z)
Geek w ¶wiecie korporacji. Podrêcznik kariery programisty (21.45z)
Heroku: Up and Running. Effortless Application Deployment and Scaling (38.17z)
Production Kubernetes (254.15z)
Docker w praktyce (79.20z)
Engineering for Industrial Designers and Inventors. Fundamentals for Designers of Wonderful Things (186.15z)
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji (19.95z)
System ERP - Dobre praktyki wdro¿eñ (47.20z)
World of Warcraft. Strategia sukcesu (15.35z)

Pozostae z serii: Inne

Game Programming using Qt 5 Beginner's Guide - Second Edition (159.00z)
Zrozumieæ Excela. Obliczenia i wykresy (54.45z)
Naucz siê SQL-a! Kurs video. 100 æwiczeñ z grupowania i ³±czenia tabel (89.00z)
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie IV rozszerzone (24.90z)
Python dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV (99.00z)
Paj±czek. Najlepszy polski edytor stron WWW (45.00z)
100 sposobów na Perl (21.45z)
ASP.NET Ajax. Intensywny trening (69.00z)
Paj±czek 5 NxG Standard (licencja) (104.00z)
Building Modular Cloud Apps with OSGi. Practical Modularity with Java in the Cloud Age (101.15z)
Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II (97.00z)
Access 2003 PL dla ka¿dego (59.90z)
Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno¶ci witryny (36.85z)
GIMP 2.6. Receptury. eBook. Mobi (44.90z)
Nowoczesna Java w dzia³aniu (95.76z)
AutoCAD 12 dla pocz±tkuj±cych. Wersja angielska (18.00z)
Learn TensorFlow Enterprise (109.00z)
Hartowanie Linuksa we wrogich ¶rodowiskach sieciowych. Ochrona serwera od TLS po Tor (32.45z)
U mnie dzia³a. Jêzyk bran¿y IT (34.90z)
Fundamentals of Linux (109.00z)