e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -35%


Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym

Eric Evans
promocja -35%
cena: 99 z 64.35 z
Data wydania: 2015-07-06
stron: 584, twarda oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Zmieñ sposób my¶lenia o projektowaniu systemów informatycznych!

Tworzenie skomplikowanych systemów informatycznych wymaga nowego podej¶cia. Dotychczas stosowane metody przestaj± siê sprawdzaæ i generuj± mnóstwo problemów. Odpowiedzi± na nie jest DomainDriven Design, w skrócie DDD. W tym podej¶ciu szczególny nacisk k³adzie siê na tworzenie obiektów dok³adnie odzwierciedlaj±cych zachowanie ich odpowiedników istniej±cych w rzeczywisto¶ci. Dziêki temu projektowanie systemu mo¿na powierzyæ ekspertom z danej bran¿y, którzy niekoniecznie musz± byæ specjalistami w dziedzinie projektowania architektury systemów informatycznych.

Ta ksi±¿ka jest niezwyk³ym przewodnikiem, który wprowadzi Ciê w ¶wiat DDD. Siêgnij po ni± i poznaj elementy sk³adowe projektu sterowanego modelem oraz cykl ¿ycia obiektu dziedziny. W trakcie lektury kolejnych rozdzia³ów dowiesz siê, jak odkrywaæ pojêcia niejawne, stosowaæ wzorce analityczne oraz wi±zaæ wzorce projektowe z modelem. Ponadto zobaczysz, w jaki sposób utrzymywaæ integralno¶æ modelu, a na sam koniec zaznajomisz siê ze strukturami du¿ej skali oraz ³±czeniem strategii. Ta ksi±¿ka jest doskona³± lektur± dla wszystkich osób chc±cych zrozumieæ DomainDriven Design oraz zastosowaæ to podej¶cie w praktyce!

Dziêki tej ksi±¿ce:
  • zrozumiesz ideê DomainDriven Design
  • nauczysz siê tworzyæ modele
  • zadbasz o integralno¶æ stworzonego modelu
  • uporz±dkujesz system za pomoc± struktur du¿ej skali
  • rozpoznasz momenty prze³omowe w trakcie modelowania oraz na nie zareagujesz
  • wykorzystasz DDD w Twoim projekcie

Sprawd¼, jak projektowaæ skomplikowane systemy informatyczne!Cena: 64.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (9.35z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (34.90z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV (21.95z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (54.45z)
Algorytmy (26.95z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (43.45z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (70.95z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (49.00z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (32.45z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (33.50z)
Podstawy programowania wspó³bie¿nego i rozproszonego. Klasyka informatyki (44.82z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (32.45z)
Podstawy programowania. Kurs video. Projektowanie i modelowanie obiektowe (29.00z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (48.95z)
Algorytmy (69.00z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)
DevOps Paradox (109.00z)
DDD dla architektów oprogramowania (99.00z)
Monolith to Microservices. Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith (186.15z)
Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów (31.92z)

Pozostae z serii: Inne

UNIX dla ka¿dego (75.00z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone (37.00z)
Programowanie robotów przemys³owych (49.45z)
Hack I.T. Testy bezpieczeñstwa danych (55.00z)
Distributed Computing with Go (139.00z)
Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2012 (73.71z)
Flash 5 f/x (42.00z)
Pierwsze kroki z SQL. Praktyczne podej¶cie dla pocz±tkuj±cych (19.20z)
Software-Defined Networking with OpenFlow - Second Edition (159.00z)
Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzêdzia ci±g³ego dostarczania DevOps (50.56z)
Mastering Machine Learning with R - Second Edition (189.00z)
Szko³a systemu Linux (44.00z)
Moodle. Æwiczenia praktyczne (29.00z)
Securing Ajax Applications. Ensuring the Safety of the Dynamic Web (160.65z)
Podrecznik HTML5. Smashing Magazine (32.45z)
Maroko. W labiryncie orientalnych medyn. Wydanie 1 (49.90z)
CSS Fonts. Web Typography Possibilities (29.67z)
Go Web Scraping Quick Start Guide (79.90z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazona. eBook. Mobi (27.90z)
CSS3. Nieoficjalny podrêcznik. Wydanie III (43.45z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | kurs tantry Poznań | reshi