e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8

Danuta Zaremba
cena: 39.90 z
Data wydania: 2022-10-01
stron: 216, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl

Twoje dziecko wreszcie zrozumie matematykê!
Matematyka z natury rzeczy nie jest ³atwa. Dla wielu to najtrudniejszy przedmiot w szkole. Sprawia problemy nie tylko uczniom, ale tak¿e tym, którzy jej ucz±. Nie³atwo przygotowaæ lekcje tak, aby uczyniæ zrozumia³ym to, co trudno zrozumieæ. Autorka przekona³a siê o tym w czasie swojej pracy jako nauczycielka, a teraz swoimi pomys³ami dzieli siê z czytelnikami, proponuj±c scenariusze lekcji w szkole podstawowej. Zgromadzony tu materia³ nauczania jest zgodny z podstaw± programow± nauczania matematyki w szkole podstawowej.
Domowe lekcje matematyki to propozycja dla opiekunów, którzy chc± pomóc dzieciom w nauce tego przedmiotu. Ka¿dej lekcji towarzysz± starannie dobrane do danego tematu æwiczenia, za pomoc± których autorka pokazuje, w jaki sposób rozmawiaæ z podopiecznym i jakie pytania mu zadawaæ, aby dostrzeg³ istotê omawianego zagadnienia. A w efekcie - zrozumia³ matematykê, bo, jak twierdzi francuski filozof Alain Badiou, „bez matematyki jeste¶my ¶lepi”

  • Potêgi i pierwiastki
  • Równania i wyra¿enia algebraiczne
  • Przystawanie i symetria
  • Twierdzenie Pitagorasa
  • Obwód, pole i objêto¶æ
  • Proporcjonalno¶æ i obliczenia procentowe
  • Uk³ad wspó³rzêdnych na p³aszczy¼nie
  • Graficzne przedstawianie danych
  • Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieñstwa


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Wprowadzenie do teori automatów, jêzyków i obliczeñ (66.21z)
Przygody Bajtazara. 25 lat Olimpiady Informatycznej. Wybór zadañ (66.21z)
Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego (28.46z)
Trygonometria. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (20.35z)
E-learning w edukacji. Jak stworzyæ multimedialn± i w pe³ni interaktywn± tre¶æ dydaktyczn± (26.95z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (21.90z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (69.00z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 1. Doskonalimy kaligrafiê, syntezê i analizê wzrokowo-s³uchow± oraz uczymy siê o emocjach, uczuciach i zachowaniach (18.67z)
Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego (30.36z)
Wstêp do informatyki kwantowej (41.07z)
Zagadki logiczne (27.00z)
Funkcja kwadratowa i funkcja wymierna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
E-learning w edukacji. Jak stworzyæ multimedialn± i w pe³ni interaktywn± tre¶æ dydaktyczn± (49.00z)
Gry i zabawy z zapa³kami (16.45z)
Zagadki logiczne (9.95z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 1 (33.67z)
Trening superkreatywno¶ci dla dzieci (25.93z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (46.67z)

Pozostae z serii: Inne

Java. Algorytmy i struktury danych (79.00z)
Hands-On Artificial Intelligence for IoT (179.00z)
Mapy drogowe produktu - nowe podej¶cie. Wyznaczanie kierunków rozwoju w czasach niepewno¶ci (20.90z)
ASP.NET. Programowanie (99.00z)
Podstawy kryptografii. Wydanie III (48.19z)
Google Power Search. The Essential Guide to Finding Anything Online with Google (38.17z)
My¶lenie systemowe. Wprowadzenie (44.90z)
Mensa Kids Æwicz swój mózg £amig³ówki dla dzieci Poziom 3. Dla ekspertów (7.89z)
Managing Kubernetes. Operating Kubernetes Clusters in the Real World (220.15z)
Jêzyk C++. Efektywne programowanie obiektowe (89.00z)
CompTIA Security+: SY0-601 Certification Guide - Second Edition (119.00z)
Domowe wypieki (24.70z)
Everest. Góra Gór (31.99z)
Zabbix 5 IT Infrastructure Monitoring Cookbook (139.00z)
Photoshop CS4: The Missing Manual. The Missing Manual (169.15z)
MCTS Egzamin 70-432: Implementacja i obs³uga Microsoft SQL Server 2008 Training Kit. Podrêcznik do samodzielnej nauki (87.92z)
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla ka¿dego. eBook. Pdf (59.90z)
Statistics for Machine Learning (189.00z)
Windows PowerShell 3.0. Krok po kroku (97.60z)
JavaScript - mocne strony (26.95z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio