e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6

Danuta Zaremba
cena: 39.90 z
Data wydania: 2022-09-01
stron: 248, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl

Twoje dziecko wreszcie zrozumie matematykê!
Matematyka nie jest ³atwa, wielu uczniów uwa¿a j± za najtrudniejszy przedmiot w szkole. Nierzadko sprawia problemy tak¿e tym, którzy jej ucz± - nie jest ³atwo przygotowaæ lekcje tak, aby uczyniæ zrozumia³ym to, co zrozumieæ trudno. Autorka tej ksi±¿ki sama siê o tym przekona³a, gdy pracowa³a jako nauczycielka. Teraz dzieli siê swoimi pomys³ami, jak efektywnie uczyæ matematyki w szkole podstawowej. Zawarty w proponowanych scenariuszach lekcji materia³ nauczania jest okre¶lony podstaw± programow± nauczania matematyki w szkole podstawowej.
Domowe lekcje matematyki to propozycja dla opiekunów, którzy chc± pomóc dzieciom w zrozumieniu matematyki. Ka¿dej lekcji towarzysz± starannie dobrane do tematu æwiczenia, za pomoc± których autorka pokazuje, w jaki sposób rozmawiaæ z podopiecznym i jakie pytania mu zadawaæ, aby dostrzeg³ istotê omawianego zagadnienia. A w efekcie - zrozumia³ matematykê, bo, jak twierdzi francuski filozof Alain Badiou, "bez matematyki jeste¶my ¶lepi".

  • Arytmetyka liczb naturalnych
  • D³ugo¶æ i k±ty
  • U³amki zwyk³e i dziesiêtne
  • Trójk±ty, czworok±ty i wielok±ty
  • Bry³y
  • Liczby ujemne i dodatnie
  • Elementy algebry


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Prawdopodobieñstwo i statystyka. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Analityk systemów. Przygotowanie do egzaminu z in¿ynierii wymagañ (49.45z)
Zagadki logiczne (9.95z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (69.00z)
Zagadki logiczne (21.60z)
Bioinformatyka i ewolucja molekularna (70.40z)
Funkcja kwadratowa i funkcja wymierna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Podstawy statystyki z przyk³adami w R (94.28z)
Zagadki logiczne (27.00z)
Fascynuj±ca matematyka (38.57z)
Gawêdy matematyczne na ka¿dy dzieñ miesi±ca (56.19z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (20.35z)
G³owa do liczb (26.95z)
Podstawy uk³adów sterowañ cyfrowych i komputerowych (24.31z)
Jak zdaæ egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 (28.46z)
Head First Algebra. Edycja polska (43.45z)
Matematyczne szkie³ko i oko. Mniej i bardziej powa¿ne zastosowania matmy (27.90z)
Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX (33.43z)
Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego (28.46z)
Wstêp do informatyki kwantowej (41.07z)

Pozostae z serii: Inne

Praktyczna analiza pakietów. Wykorzystanie narzêdzia Wireshark do rozwi±zywania problemów zwi±zanych z sieci±. Wydanie III (37.95z)
Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy (24.70z)
MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II (59.90z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (19.20z)
Mózg rz±dzi. Twój niezast±piony narz±d (31.90z)
Head First iPhone and iPad Development. A Learner's Guide to Creating Objective-C Applications for the iPhone and iPad. 2nd Edition (169.15z)
ECDL. Przegl±danie stron internetowych i komunikacja. Modu³ 7 (31.20z)
AI dla ludzi i firmy. Potencja³ sztucznej inteligencji w biznesie (17.90z)
Przyspieszenie. Lean i DevOps w rozwoju firm technologicznych (49.00z)
Hybrid Cloud Apps with OpenShift and Kubernetes (220.15z)
QGis. Tworzenie i analiza map (37.95z)
Programming C# 8.0. Build Cloud, Web, and Desktop Applications (254.15z)
My¶l jak programista. Techniki kreatywnego rozwi±zywania problemów (26.95z)
Programowanie aplikacji dla urz±dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile. eBook. Pdf (47.00z)
Gimp 2.8. Praktyczne wprowadzenie (32.45z)
Essential SNMP. 2nd Edition (169.15z)
Wampiry. Historia z zimn± krwi± spisana (34.00z)
Swift Functional Programming - Second Edition (179.00z)
Rootkity i Bootkity (95.20z)
Building Maintainable Software, Java Edition. Ten Guidelines for Future-Proof Code (101.15z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | Ciechocinek pakiety pobytowe