e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Domowe lekcje matematyki

Danuta Zaremba
promocja -44%
cena: 29.375 z 16.45 z
Data wydania: 2016-09-19
stron: 208, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Matematyka jest królow± nauk... Tylko jak przekonaæ o tym dzieci?

Matematyka w szkole podstawowej bywa dla uczniów przyjemno¶ci± albo udrêk± — w zale¿no¶ci od tego, jak du¿o z niej rozumiej± i na ile przydaje im siê w codziennym ¿yciu. Jej podstawy musz± poznaæ wszyscy, nie tylko m³odzi mi³o¶nicy abstrakcji, liczb i ³amig³ówek. Zdecydowana wiêkszo¶æ z nich bêdzie kiedy¶ zdawaæ j± na maturze, warto wiêc zawczasu zadbaæ o to, by dzieci zrozumia³y fundamentalne prawa matematyki, polubi³y j± i zaczê³y samodzielnie kombinowaæ, jak rozwi±zaæ zadania, a nie jedynie wyuczyæ siê schematów.

Domowe lekcje matematyki to kontynuacja znakomitej ksi±¿ki Jak t³umaczyæ dzieciom matematykê. Poradnik nie tylko dla rodziców. Autorka zamie¶ci³a tu scenariusze zajêæ, propozycje æwiczeñ i zadañ dla uczniów klas IV–VI. Rodzice i nauczyciele znajd± w tej publikacji podstawow± wiedzê matematyczn± wraz ze szczegó³owymi wskazówkami metodycznymi, które u³atwi± im wyposa¿enie dzieci w umiejêtno¶æ wykonywania dzia³añ, badania w³asno¶ci figur czy bry³, rozwi±zywania zadañ tekstowych bez narzucania jedynie s³usznej drogi dochodzenia do w³a¶ciwego wyniku. To wspania³a pozycja dla wszystkich, którzy chc± przekonaæ swoje latoro¶le, ¿e matematyka da siê rozumieæ!
 

Cena: 16.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Head First. Statystyka. Edycja polska (37.95z)
Zagadki logiczne (27.00z)
Superpamiêæ dla dzieci (29.90z)
Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX (33.43z)
Prawdopodobieñstwo i statystyka. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (21.99z)
Fascynuj±ca matematyka (38.57z)
Algebra macierzy liczbowych (21.60z)
Symulacje komputerowe w fizyce (24.76z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (23.68z)
Domowe lekcje matematyki (18.24z)
Rachunek prawdopodobieñstwa dla studentów studiów ekonomicznych (33.43z)
Wstêp do informatyki nie tylko dla informatyków (62.10z)
Gry i zabawy z zapa³kami (29.90z)
Jak zdaæ egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 (28.46z)
G³owa do liczb (29.89z)
Bioinformatyka i ewolucja molekularna (70.40z)
Gry i zabawy z zapa³kami (16.45z)
E-learning w edukacji. Jak stworzyæ multimedialn± i w pe³ni interaktywn± tre¶æ dydaktyczn± (49.00z)
Trygonometria. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)

Pozostae z serii: Inne

Python. Dobre praktyki profesjonalistów (32.45z)
Bieszczady. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Wydanie II (8.90z)
Python. Automatyzacja zadañ. Jak efektywnie pracowaæ z danymi, arkuszami Excela, raportami i e-mailami. Wydanie II (56.96z)
Exploring Expect. A Tcl-based Toolkit for Automating Interactive Programs (118.15z)
WSO2 Developer's Guide (179.00z)
C# 8 and .NET Core 3 Projects Using Azure - Second Edition (129.00z)
HTML5. Tworzenie gier (67.00z)
Reactive Systems in Java (254.15z)
Odoo 11 Development Cookbook - Second Edition (169.00z)
Sprawdziany szóstoklasisty. Próbne zestawy zadañ (16.00z)
Jira Quick Start Guide (94.99z)
JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów u¿ytkownika (54.45z)
Cross-platform Desktop Application Development: Electron, Node, NW.js, and React (179.00z)
Java. Kompendium programisty. Wydanie XI (109.45z)
Intrukcja zarz±dzania systemem informatycznym ze wzorami dokumentów (12.86z)
Programowanie w C#. Poziom drugi. Kurs video. Zaawansowane techniki (31.05z)
Smarty. Szablony w aplikacjach PHP (20.35z)
Wprowadzenie do CAD (9.60z)
Hands-On Natural Language Processing with Python (129.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | domy knurów