e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -38%


Domowe lekcje matematyki

Danuta Zaremba
promocja -38%
cena: 29.41935483871 z 18.24 z
Data wydania: 2016-09-02
stron: 208, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Matematyka jest królow± nauk... Tylko jak przekonaæ o tym dzieci?

Matematyka w szkole podstawowej bywa dla uczniów przyjemno¶ci± albo udrêk± — w zale¿no¶ci od tego, jak du¿o z niej rozumiej± i na ile przydaje im siê w codziennym ¿yciu. Jej podstawy musz± poznaæ wszyscy, nie tylko m³odzi mi³o¶nicy abstrakcji, liczb i ³amig³ówek. Zdecydowana wiêkszo¶æ z nich bêdzie kiedy¶ zdawaæ j± na maturze, warto wiêc zawczasu zadbaæ o to, by dzieci zrozumia³y fundamentalne prawa matematyki, polubi³y j± i zaczê³y samodzielnie kombinowaæ, jak rozwi±zaæ zadania, a nie jedynie wyuczyæ siê schematów.

Domowe lekcje matematyki to kontynuacja znakomitej ksi±¿ki Jak t³umaczyæ dzieciom matematykê. Poradnik nie tylko dla rodziców. Autorka zamie¶ci³a tu scenariusze zajêæ, propozycje æwiczeñ i zadañ dla uczniów klas IV–VI. Rodzice i nauczyciele znajd± w tej publikacji podstawow± wiedzê matematyczn± wraz ze szczegó³owymi wskazówkami metodycznymi, które u³atwi± im wyposa¿enie dzieci w umiejêtno¶æ wykonywania dzia³añ, badania w³asno¶ci figur czy bry³, rozwi±zywania zadañ tekstowych bez narzucania jedynie s³usznej drogi dochodzenia do w³a¶ciwego wyniku. To wspania³a pozycja dla wszystkich, którzy chc± przekonaæ swoje latoro¶le, ¿e matematyka da siê rozumieæ!
 

Cena: 18.24 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Algebra macierzy liczbowych (21.60z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (14.95z)
Teoria sygna³ów. Wstêp. Wydanie II (69.00z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8 (18.67z)
Piszê akademick± pracê promocyjn± - licencjack±, magistersk±, doktorsk± (24.86z)
Podstawy uk³adów sterowañ cyfrowych i komputerowych (24.31z)
Analityk systemów. Przygotowanie do egzaminu z in¿ynierii wymagañ (49.45z)
Matematyczne szkie³ko i oko. Mniej i bardziej powa¿ne zastosowania matmy (15.35z)
Technika cyfrowa. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (44.10z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (23.68z)
Superpamiêæ dla dzieci (16.45z)
Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik (16.20z)
Dynamika maszyn elektrycznych pr±du przemiennego (95.00z)
Symulacje komputerowe w fizyce (24.76z)
Funkcja wyk³adnicza, logarytmy i ci±gi. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3 (Wydanie II) (18.67z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (54.45z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Trening intelektu dla dzieci (10.95z)
Wprowadzenie do teori automatów, jêzyków i obliczeñ (66.21z)

Pozostae z serii: Inne

MySQL. Mechanizmy wewnêtrzne bazy danych. eBook. Mobi (29.90z)
Algorytmy numeryczne w Delphi. Ksiêga eksperta (69.00z)
Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II. eBook. Pdf (22.90z)
iOS. Tajniki SDK. Biblioteka przydatnych narzêdzi (99.00z)
C# Machine Learning Projects (149.00z)
C# 6.0. Leksykon kieszonkowy (19.20z)
Microsoft Word 2016. Krok po kroku. Pliki æwiczeñ (44.80z)
Zrozumieæ g³êbokie uczenie (74.59z)
Designing Delivery. Rethinking IT in the Digital Service Economy (169.15z)
Królestwo k³amstw. Podró¿ w g³±b ¶wiata cyberprzestêpców (24.69z)
Java SOA Cookbook. SOA Implementation Recipes, Tips, and Techniques (169.15z)
Python. Kurs video. Programowanie asynchroniczne (49.00z)
Applied Text Analysis with Python. Enabling Language-Aware Data Products with Machine Learning (220.15z)
Wspomnienie o przesz³o¶ci Ziemi 1 Problem trzech cia³ (26.59z)
Algorithms in a Nutshell. A Practical Guide. 2nd Edition (220.15z)
GIMP. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (23.90z)
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla zaawansowanych (69.00z)
Sztuka kodowania. Sekrety wielkich programistów (37.95z)
Programowanie w jêzyku Rust (99.73z)
VMware vSphere 6.7 od podstaw (93.87z)