e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: linux
Seria: Inne
Promocja: -50%


Docker. Praktyczne zastosowania

Karl Matthias, Sean P. Kane
promocja -50%
cena: 44.9 z 22.45 z
Data wydania: 2017-01-16
stron: 208, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Docker zosta³ zaprezentowany ¶wiatu w marcu 2013 roku i praktycznie od pocz±tku wzbudza zaskakuj±ce zainteresowanie. Narzêdzie to pozwala na proste zarz±dzanie procesem tworzenia okre¶lonego elementu aplikacji, wdra¿ania go na du¿± skalê w dowolnym ¶rodowisku oraz usprawniania przep³ywu pracy. Ma przy tym du¿e mo¿liwo¶ci i ³±czy w sobie prostotê wdra¿ania aplikacji z prostot± administrowania. Jednym s³owem, Docker jest niezwykle u¿ytecznym narzêdziem!

Niniejsza ksi±¿ka jest praktycznym przewodnikiem, dziêki któremu Docker przyczyni siê do sukcesu organizacji na wiele sposobów: upro¶ci podejmowanie decyzji dotycz±cych architektury, u³atwi pisanie narzêdzi pomocniczych, a przede wszystkim umo¿liwi bezproblemowe przeprowadzanie integracji kolejnych elementów aplikacji. Opisano tu, w jaki sposób za pomoc± Dockera mo¿na przygotowaæ pakiet aplikacji ze wszystkimi ich zale¿no¶ciami, a nastêpnie je testowaæ, wdra¿aæ, skalowaæ oraz utrzymywaæ ich pracê w ¶rodowiskach produkcyjnych.

W tej ksi±¿ce omówiono:
  • wykorzystanie Dockera do automatyzacji i uproszczenia obs³ugi pakietów
  • zasady pracy z obrazami, kontenerami i aplikacjami Dockera
  • do³±czanie do kodu aplikacji niezbêdnych plików systemu operacyjnego
  • mo¿liwo¶æ testowania tego samego elementu aplikacji we wszystkich systemach i ¶rodowiskach
  • oddzielenie warstwy aplikacji od warstwy sprzêtowej bez po¶wiêcania cennych zasobów
  • zagadnienia konfiguracji sieci, koordynacji, bezpieczeñstwa i zarz±dzania konfiguracj± Dockera

Docker — sposób na niezawodne zarz±dzanie rozwojem aplikacji!Cena: 22.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: linux

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II (43.45z)
Linux. Biblia. Wydanie X (81.95z)
Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II (79.00z)
Mastering Bash (179.00z)
ABC Linux. Wydanie II (20.35z)
Najlepsze narzêdzia w systemie Linux. Wykorzystaj ponad 70 receptur i programuj szybko i skutecznie (21.95z)
Najlepsze narzêdzia w systemie Linux. Wykorzystaj ponad 70 receptur i programuj szybko i skutecznie (39.90z)
Linux Cookbook. Practical Advice for Linux System Administrators (135.15z)
Edytor vi (59.00z)
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie V (12.45z)
Bash. Praktyczne skrypty (32.45z)
Knoppix Hacks. Tips and Tools for Hacking, Repairing, and Enjoying Your PC. 2nd Edition (118.15z)
Linux Command Line and Shell Scripting Techniques (159.00z)
Linux Pocket Guide. Essential Commands. 3rd Edition (72.24z)
Linux. Receptury. Najwa¿niejsze umiejêtno¶ci u¿ytkownika i administratora. Wydanie II (70.85z)
Running Linux. 5th Edition (169.15z)
Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy (10.95z)
Skrypty pow³oki systemu Linux. Receptury. Wydanie III (54.29z)
Slackware Linux (39.00z)
Linux. Ksiêga eksperta (150.00z)

Pozostae z serii: Inne

Digital Photography Pocket Guide. Pocket Guide. 3rd Edition (50.92z)
Creating HTML5 Animations with Flash and Wallaby. Converting Flash Animations to HTML5 (55.24z)
Text Mining: metody, narzêdzia i zastosowania. Wykorzystanie SAS Text Analytics (49.45z)
Ri³a i Pirin. Góry Bu³garii z plecakiem. Wydanie 1 (39.90z)
Learning MySQL. 2nd Edition (220.15z)
Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku (37.95z)
Growth Hacker Marketing. O przysz³o¶ci PR, marketingu i reklamy. Wydanie rozszerzone (12.90z)
Internet. Kurs. Wydanie III (39.00z)
Practical Time Series Analysis (179.00z)
Advanced Blockchain Development (139.00z)
Bootstrap. Praktyczne projekty (19.20z)
EGZAMIN GIMNAZJALNY. Testy powtórzeniowe z matematyki, fizyki, chemii oraz geografii wraz z rozwi±zaniami (9.90z)
3D Studio. Biblioteka materia³ów mapowanych (18.00z)
Mapping with Drupal. Navigating Complexities to Create Beautiful and Engaging Maps (42.42z)
Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Oficjalny podrêcznik (42.09z)
Matematyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Klasa 3 (24.90z)
Hands-On Motion Graphics with Adobe After Effects CC (119.00z)
Ionic Cookbook (159.00z)
C# 10 and .NET 6 - Modern Cross-Platform Development - Sixth Edition (159.00z)
Poradnik dla dozoru i elektromonterów zdaj±cych egzamin kwalifikacyjny URE Grupy G1 (21.95z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | Preparat grzybobójczy SAVO przeciw pleśni i grzybom sciennym savo Wrocław ul.Krynicka 7 Domix24.pl