e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -62%


Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie

Beata Michalska-Dominiak, Piotr Grocholiñski
promocja -62%
cena: 39.210526315789 z 14.90 z
Data wydania: 2020-01-14
stron: 176, miêkka oprawa, format: 240x190

wicej na stronie helion.pl
Design thinking to metoda praktykowana z powodzeniem od dobrych kilkudziesiêciu lat. Stosuj± j± ¶wiatowi giganci, jak Apple czy Google. Definiowana jest jako podej¶cie, sposób my¶lenia czy - jak kto woli - filozofia, w której proponowanie nowych rozwi±zañ zostaje poprzedzone gruntownym poznaniem i zrozumieniem potrzeb u¿ytkowników. To metodologia absolutnie uniwersalna i intuicyjna, a dziêki filarom, na których bazuje - kulturze zrozumienia, dociekliwo¶ci i kwestionowaniu utartych schematów - pomaga nie tylko lepiej odpowiadaæ na ludzkie potrzeby. Pozwala tak¿e szybko odnajdowaæ punkty zapalne, których zniwelowanie mo¿e znacz±co przyczyniæ siê do podniesienia jako¶ci ¿ycia, pracy oraz do¶wiadczeñ zarówno pojedynczego cz³owieka, jak i spo³eczeñstwa.
Tym, co gwarantuje skuteczno¶æ metody design thinking, jest usystematyzowanie procesu, w którym technologiczn± wykonalno¶æ projektu ³±czy siê z jego biznesow± op³acalno¶ci± i codzienn± u¿yteczno¶ci±. Proces ten sk³ada siê z piêciu podstawowych etapów: odkrywania, definiowania wyzwania (potrzeb), tworzenia rozwi±zania, prototypowania, testowania, planowania wdro¿enia. Wszystkie podejmowane dzia³ania prowokuj± do zadania sobie podstawowych w metodologii design thinking pytañ: Dla kogo projektujemy? Po co to robimy? Co w zwi±zku z tym proponujemy? Jak to wygl±da? Czy dzia³a? Czy jest mo¿liwe do wdro¿enia? W efekcie kreowane s± produkty i us³ugi po¿±dane przez odbiorców, przy tym praktyczne i piêkne, a jednocze¶nie wolne od niepotrzebnych udziwnieñ.
Ta ksi±¿ka pokazuje krok po kroku, jak pos³ugiwaæ siê metod± design thinking. Od poszukiwania pomys³ów po pog³êbionych wywiadach przeprowadzonych z klientami po przygotowanie rynkowego wdro¿enia rozwi±zania - szczegó³owo omawia etapy procesu oraz praktyczne narzêdzia, które z powodzeniem bêdziesz móg³ wykorzystywaæ w swojej firmie. Znajdziesz tu studia przypadków z ró¿nych bran¿ oraz opinie i do¶wiadczenia specjalistów, którzy stosuj± tê metodê w swoim biznesie.
Beata Michalska-Dominiak i Piotr Grocholiñski to za³o¿yciele spo³eczno¶ci Klientocentryczni skupiaj±cej ekspertów metodyki design thinking i service design w Polsce. Ide± Klientocentrycznych jest wspieranie marki, tworzenie nowych produktów i us³ug, a tak¿e pomoc organizacjom w wewnêtrznej transformacji. W my¶l zasady, ¿e licz± siê ludzie, konsekwentnie zmieniaj± rzeczywisto¶æ firm, buduj±c now± warto¶æ i zapewniaj±c zupe³nie nowe do¶wiadczenia zarówno klientom, jak i pracownikom. Wiêcej na www.klientocentryczni.pl.
Cena: 14.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Programming Microsoft Dynamics 365 Business Central - Sixth Edition (159.00z)
AI for People and Business. A Framework for Better Human Experiences and Business Success (186.15z)
Programming Entity Framework: Code First. Creating and Configuring Data Models from Your Classes (63.74z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (43.45z)
Building RESTful Web Services with Java EE 8 (109.00z)
Kubernetes Best Practices. Blueprints for Building Successful Applications on Kubernetes (220.15z)
Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii i gospodarki (32.00z)
Na tropie b³êdów. Przewodnik hakerski (71.20z)
Git. Leksykon kieszonkowy (16.45z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
Testowanie oprogramowania. Podrêcznik dla pocz±tkuj±cych (22.45z)
Sieci spo³eczne i technologiczne (55.20z)
QGis. Tworzenie i analiza map (37.95z)
Hands-On RESTful Web Services with TypeScript 3 (129.00z)
Sztuczna inteligencja dla bystrzaków (37.76z)
Hello Scratch! Napisz swoj± pierwsz± grê i ucz siê programowania (29.89z)
Learning the vi and Vim Editors. 8th Edition (220.15z)
Gulp. Kurs video. Automatyzacja pracy na froncie (79.00z)
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe dla programistów. Praktyczny przewodnik po sztucznej inteligencji (79.00z)
Microsoft Dynamics NAV 2016 Financial Management - Second Edition (159.00z)

Pozostae z serii: Inne

Excel w praktyce, wydanie sierpieñ 2015 r (37.09z)
Linux Server. Bezpieczeñstwo i ochrona sieci (21.95z)
Software Architecture Patterns for Serverless Systems (179.00z)
Ostatni. Prawdziwa historia ¿o³nierza warszawskiej mafii (21.29z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Tom I (24.31z)
Si³a uwodzenia. Gesty, które wabi± (34.90z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie III (24.50z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. eBook. Pdf (27.90z)
Bez glutenu. Bez wyrzeczeñ. Natchnione przepisy dla bezglutenowców, wegetarian i ca³ej reszty ¶wiata. Wydanie II rozszerzone (19.95z)
The Deep Learning Workshop (129.00z)
Objective-C. Leksykon profesjonalisty (23.40z)
Elementy robotyki dla pocz±tkuj±cych (37.95z)
Mistrz programowania. Zwiêksz efektywno¶æ i zrób karierê. eBook. Mobi (29.90z)
OpenCV 4 Computer Vision Application Programming Cookbook (109.00z)
Mity bezpieczeñstwa IT. Czy na pewno nie masz siê czego baæ? eBook. Pdf (31.99z)
Efekt tygrysa - pu¶æ swoj± osobist± markê w ruch! (21.24z)
Scrum. 56 wzorców w strumieniu warto¶ci (47.20z)
Python. Zadania z programowania. Przyk³adowe funkcyjne rozwi±zania (25.54z)
HTML5. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (22.90z)
Microsoft HoloLens By Example (179.00z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | Sala na wynajem sale szkoleniowe kraków krowodrza Kraków | gazowanie domu