e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -35%


Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie

Beata Michalska-Dominiak, Piotr Grocholiñski
promocja -35%
cena: 39.892307692308 z 25.93 z
Data wydania: 2019-10-15
stron: 176, miêkka oprawa, format: 240x190

wicej na stronie helion.pl
Design thinking to metoda praktykowana z powodzeniem od dobrych kilkudziesiêciu lat. Stosuj± j± ¶wiatowi giganci, jak Apple czy Google. Definiowana jest jako podej¶cie, sposób my¶lenia czy - jak kto woli - filozofia, w której proponowanie nowych rozwi±zañ zostaje poprzedzone gruntownym poznaniem i zrozumieniem potrzeb u¿ytkowników. To metodologia absolutnie uniwersalna i intuicyjna, a dziêki filarom, na których bazuje - kulturze zrozumienia, dociekliwo¶ci i kwestionowaniu utartych schematów - pomaga nie tylko lepiej odpowiadaæ na ludzkie potrzeby. Pozwala tak¿e szybko odnajdowaæ punkty zapalne, których zniwelowanie mo¿e znacz±co przyczyniæ siê do podniesienia jako¶ci ¿ycia, pracy oraz do¶wiadczeñ zarówno pojedynczego cz³owieka, jak i spo³eczeñstwa.
Tym, co gwarantuje skuteczno¶æ metody design thinking, jest usystematyzowanie procesu, w którym technologiczn± wykonalno¶æ projektu ³±czy siê z jego biznesow± op³acalno¶ci± i codzienn± u¿yteczno¶ci±. Proces ten sk³ada siê z piêciu podstawowych etapów: odkrywania, definiowania wyzwania (potrzeb), tworzenia rozwi±zania, prototypowania, testowania, planowania wdro¿enia. Wszystkie podejmowane dzia³ania prowokuj± do zadania sobie podstawowych w metodologii design thinking pytañ: Dla kogo projektujemy? Po co to robimy? Co w zwi±zku z tym proponujemy? Jak to wygl±da? Czy dzia³a? Czy jest mo¿liwe do wdro¿enia? W efekcie kreowane s± produkty i us³ugi po¿±dane przez odbiorców, przy tym praktyczne i piêkne, a jednocze¶nie wolne od niepotrzebnych udziwnieñ.
Ta ksi±¿ka pokazuje krok po kroku, jak pos³ugiwaæ siê metod± design thinking. Od poszukiwania pomys³ów po pog³êbionych wywiadach przeprowadzonych z klientami po przygotowanie rynkowego wdro¿enia rozwi±zania - szczegó³owo omawia etapy procesu oraz praktyczne narzêdzia, które z powodzeniem bêdziesz móg³ wykorzystywaæ w swojej firmie. Znajdziesz tu studia przypadków z ró¿nych bran¿ oraz opinie i do¶wiadczenia specjalistów, którzy stosuj± tê metodê w swoim biznesie.
Beata Michalska-Dominiak i Piotr Grocholiñski to za³o¿yciele spo³eczno¶ci Klientocentryczni skupiaj±cej ekspertów metodyki design thinking i service design w Polsce. Ide± Klientocentrycznych jest wspieranie marki, tworzenie nowych produktów i us³ug, a tak¿e pomoc organizacjom w wewnêtrznej transformacji. W my¶l zasady, ¿e licz± siê ludzie, konsekwentnie zmieniaj± rzeczywisto¶æ firm, buduj±c now± warto¶æ i zapewniaj±c zupe³nie nowe do¶wiadczenia zarówno klientom, jak i pracownikom. Wiêcej na www.klientocentryczni.pl.
Cena: 25.93 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Nauka programowania opartego na testach. Jak pisaæ przejrzysty kod w kilku jêzykach programowania (38.35z)
Sztuczna inteligencja dla bystrzaków (37.76z)
Metody i techniki sztucznej inteligencji (49.45z)
Programowanie w jêzyku R (63.20z)
Knative Cookbook. Building Effective Serverless Applications with Kubernetes and OpenShift (186.15z)
Haskell. Plac æwiczeñ dla uczonych (31.20z)
Testowanie oprogramowania. Podrêcznik dla pocz±tkuj±cych (59.00z)
SAP Intelligent RPA for Developers (149.00z)
Jêzyk Lua i LaTeX. Tworzenie dynamicznych dokumentów (57.82z)
Extending Microsoft Dynamics 365 for Operations Cookbook (209.00z)
Programowanie dla najm³odszych. W ruchu, z tabletem, przez zabawê (10.90z)
Kubernetes. Tworzenie natywnych aplikacji dzia³aj±cych w chmurze (34.59z)
Pasja testowania. Wydanie II rozszerzone (24.50z)
Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów wspó³bie¿nych (43.99z)
Mastering Go (179.00z)
Programowanie z Ozobotem (28.29z)
Systemy ucz±ce siê (65.57z)
Platforma Windows Azure (79.00z)
Orchard CMS: Up and Running (72.24z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie V (37.17z)

Pozostae z serii: Inne

Mastering PHP 7 (179.00z)
Java. Podstawy. Wydanie X (99.00z)
Litwa, £otwa i Estonia. Nadba³tyckim szlakiem. Wydanie 1 (26.90z)
GNS3. Emulowanie sieci komputerowych Cisco (49.00z)
Flash 5. Techniki zaawansowane (79.00z)
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych (52.54z)
iPhone: The Missing Manual. 5th Edition (67.92z)
Radzka radzi: Tobie dobrze w tym! (35.92z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi (52.90z)
Java. Praktyczny kurs. Wydanie IV (69.00z)
Elektronika dla bystrzaków. Wydanie II. eBook. Pdf (31.99z)
TypeScript High Performance (159.00z)
Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy. eBook. Mobi (15.90z)
Practical Web Design (139.00z)
Ember.js dla webdeveloperów (39.90z)
Photoshop w trampkach. Stwórz w³asny album rodzinny (14.85z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. ePub (17.00z)
Mastering Visual Studio .NET. Getting the Most Out of the Visual Studio .NET Environment (135.15z)
Ksi±¿ê (27.00z)
Machine Learning with TensorFlow 1.x (159.00z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek