e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -40%


UXUI. Design Zoptymalizowany. Workshop Book

Chris Badura
promocja -40%
cena: 39.9 z 23.94 z
Data wydania: 2019-09-24
stron: 240, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

U¿ywaj razem! Manual Book + Workshop Book

Poznaj najlepsze praktyki projektowania, aby Twoje aplikacje mog³y podbijaæ ¶wiat!

Czy wiesz, ¿e projektowanie skutecznych produktów cyfrowych, takich jak aplikacje, strony czy systemy, to znacznie wiêcej ni¿ nadanie im ³adnego wygl±du? O ich sukcesie przes±dza równowaga pomiêdzy u¿yteczno¶ci±, zaspokajaniem potrzeb u¿ytkownika a szat± graficzn±. Je¶li chcesz siê dowiedzieæ, jak prawid³owo definiowaæ funkcje takich produktów, jak dobrze je zaprojektowaæ i prowadziæ badania jako¶ciowe z u¿ytkownikami — koniecznie siêgnij po ten niezwykle u¿yteczny zestaw ksi±¿ek, z³o¿ony z podrêcznika i æwiczeñ. To jedyna taka publikacja na rynku, pozwalaj±ca na przekrojowe do¶wiadczanie wiedzy, w którym teoria przenika siê z praktyk± UXUI, co daje mo¿liwo¶æ dog³êbnego zrozumienia zagadnieñ i trafnego stosowania rozwi±zañ.

Praktyka stanowi podstawê pe³nego zrozumienia ka¿dego etapu procesu projektowego, u³atwia zapamiêtywanie zagadnieñ i pokazuje zale¿no¶ci, jakie miêdzy nimi wystêpuj±. Æwicz±c, nabierasz pewno¶ci, ugruntowujesz wiedzê. Ponadto dziêki takiej aktywno¶ci pokazujesz sobie i otoczeniu, ¿e naprawdê znasz i rozumiesz efektywny proces projektowy. Umiejêtno¶ci praktyczne potrzebne do jego skutecznego przeprowadzenia utrwalisz dziêki temu zeszytowi æwiczeñ. Workshop Book to ogromna liczba szablonów oszczêdzaj±cych czas i przyspieszaj±cych realizacjê zadañ, do których instrukcje znajdziesz w Manual Booku.


Cena: 23.94 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Funkcjonalno¶æ stron i UX

Angular 6 by Example (159.00z)
Web Site Measurement Hacks. Tips & Tools to Help Optimize Your Online Business (84.92z)
Hands-On Artificial Intelligence for Search (84.99z)
D3.js w akcji (69.00z)
Programming the iPhone User Experience. Developing and Designing Cocoa Touch Applications (118.15z)
Jak projektowaæ us³ugi. Niezawodne zasady w praktycznym zastosowaniu (70.95z)
UX for Beginners. A Crash Course in 100 Short Lessons (109.65z)
Org Design for Design Orgs. Building and Managing In-House Design Teams (109.65z)
101 UX Principles - Second Edition (119.00z)
D3.js w akcji (37.95z)
Strategia UX. Jak tworzyæ innowacyjne produkty cyfrowe, które spotkaj± siê z uznaniem rynku (26.95z)
Designing for Wearables. Effective UX for Current and Future Devices (126.65z)
Prawa UX. Jak psychologia pomaga w projektowaniu lepszych produktów i us³ug (26.95z)
Wirtualna rzeczywisto¶æ. Doznanie na ¿±danie (13.90z)
UX Research. Practical Techniques for Designing Better Products (109.65z)
Mapping Experiences. A Complete Guide to Creating Value through Journeys, Blueprints, and Diagrams (109.65z)
Badanie UX. Praktyczne techniki projektowania bezkonkurencyjnych produktów (21.95z)
Strategia UX. Techniki tworzenia innowacyjnych rozwi±zañ cyfrowych. Wydanie II (44.16z)
Python Web Scraping Cookbook (139.00z)
Product Leadership. How Top Product Managers Launch Awesome Products and Build Successful Teams (126.65z)

Pozostae z serii: Inne

3ds max 5. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Getting Started with Windows 8 Apps. A Guide to the Windows Runtime (55.24z)
Zmieñ swoje nawyki w 30 dni. Jak w prosty sposób przej±æ kontrolê nad w³asnym ¿yciem (21.95z)
Po prostu Fireworks 3 (29.00z)
Scrum. Czyli jak robiæ dwa razy wiêcej dwa razy szybciej (47.20z)
O twierdzeniach i hipotezach (9.35z)
PHP5. Ksiêga eksperta (89.00z)
ACDSee. Æwiczenia (19.90z)
Software Craftsman. Profesjonalizm, czysty kod i techniczna perfekcja (29.50z)
Zapytania w jêzyku T-SQL w Microsoft SQL Server 2014 i SQL Server 2012 (134.10z)
Minecraft. Modyfikacje dla m³odych bystrzaków (13.70z)
3D Studio MAX. Doskona³o¶æ i precyzja (69.50z)
Instrumenta computatoria. Wybrane architektury komputerów (27.00z)
Uczê siê liczyæ. 8-10 lat. £amig³ówki Mno¿enie i dzielenie do 100 (5.20z)
Stwórz jednoro¿ca. Od idei po startup wart miliony (21.95z)
Instrukcja obs³ugi projektu (37.76z)
Head First Object-Oriented Analysis and Design. Edycja polska (Rusz g³ow±!) (79.00z)
Monitorowanie otoczenia z Arduino (27.00z)
Forecasting Time Series Data with Facebook Prophet (139.00z)
Conversational AI with Rasa (119.00z)