e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Deep Learning. Praca z jêzykiem Python i bibliotek± Keras

Francois Chollet
promocja -44%
cena: 57.946428571429 z 32.45 z
Data wydania: 2019-03-19
stron: 368, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
W skrócie uczenie maszynowe polega na wyodrêbnianiu informacji z surowych danych i budowie modelu, który s³u¿y do przetwarzania kolejnych surowych danych. Technologia ta od kilku lat intensywnie siê rozwija, a w miarê wzrostu jej mo¿liwo¶ci rosn± równie¿ zainteresowanie i oczekiwania architektów i u¿ytkowników. Niektórzy widz± w g³êbokim uczeniu powa¿ne zagro¿enie, jednak obietnice, jakie daje ten rodzaj sztucznej inteligencji, s± fascynuj±ce. Narzêdzia s³u¿±ce do programowania uczenia maszynowego, takie jak zaimplementowana w Pythonie biblioteka Keras, s± dostêpne dla ka¿dego, kto chce wykorzystaæ tê technologiê do w³asnych celów.
Niniejsza ksi±¿ka jest praktycznym przewodnikiem po uczeniu g³êbokim. Znalaz³y siê tu dok³adne informacje o istocie uczenia g³êbokiego, o jego zastosowaniach i ograniczeniach. Wyja¶niono zasady rozwi±zywania typowych problemów uczenia maszynowego. Pokazano, jak korzystaæ z pakietu Keras przy implementacji rozpoznawania obrazu, przetwarzania jêzyka naturalnego, klasyfikacji obrazów, przewidywania danych szeregu czasowego, analizy sentymentu, generowania tekstu i obrazu. Nawet do¶æ skomplikowane zagadnienia, w³±czaj±c w to koncepcje i dobre praktyki, zosta³y wyja¶nione w sposób bardzo przystêpny i zrozumia³y, tak aby umo¿liwiæ samodzielne stosowanie technik uczenia g³êbokiego w kolejnych projektach.
W tej ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • kontekst i ogólne koncepcje sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i uczenia g³êbokiego
  • sieci neuronowe i pakiet Keras
  • typowe sposoby pracy nad projektami uczenia g³êbokiego
  • rozbudowane modele uczenia g³êbokiego oraz modele generatywne
  • perspektywy i ograniczenia technologii

Uczenie g³êbokie. Nikt nie zna granic tej technologii!Cena: 32.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Sztuczna inteligencja. B³yskawiczne wprowadzenie do uczenia maszynowego, uczenia ze wzmocnieniem i uczenia g³êbokiego (50.56z)
Raspberry Pi. Najlepsze projekty (69.00z)
Python. Podstawy nauki o danych. Wydanie II (59.00z)
Python. Dobre praktyki profesjonalistów (32.45z)
Data Science for Marketing Analytics (139.00z)
Hands-On Python Deep Learning for the Web (129.00z)
Python dla DevOps. Naucz siê bezlito¶nie skutecznej automatyzacji (44.50z)
Praktyczne uczenie nienadzorowane przy u¿yciu jêzyka Python (55.92z)
Python na maturze. Rozwi±zania i analiza wybranych zadañ programistycznych (22.34z)
Uczenie maszynowe z u¿yciem Scikit-Learn i TensorFlow. Wydanie II (81.27z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V (20.94z)
Extending Power BI with Python and R (159.00z)
Odoo 11 Development Cookbook - Second Edition (169.00z)
Web Development with Django (129.00z)
Python. Uczenie maszynowe (44.85z)
Python. Nowoczesne programowanie w prostych krokach. Wydanie II (48.95z)
ArcPy and ArcGIS - Second Edition (189.00z)
Uczenie g³êbokie od zera. Podstawy implementacji w Pythonie (32.45z)
The Hitchhiker's Guide to Python. Best Practices for Development (101.15z)
Data Mining. Eksploracja danych w sieciach spo³eczno¶ciowych. Wydanie III (44.85z)

Pozostae z serii: Inne

AutoCAD 2010. Pierwsze kroki (49.00z)
Uczenie g³êbokie od zera. Podstawy implementacji w Pythonie (59.00z)
Implementing Splunk 7, Third Edition (179.00z)
Microsoft Office 2013. Praktyczne programowanie makr i dodatków (54.90z)
AutoCAD 2023 PL. Pierwsze kroki (49.00z)
Mê¿czyzna od A do Z. Wydanie III rozszerzone (34.90z)
Flash 8: The Missing Manual (118.15z)
ABC komputera (16.00z)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego. eBook. Mobi (54.99z)
TypeScript na warsztacie. Praktyczny przewodnik pisania efektywnego kodu (64.35z)
Projektowanie hurtowni danych. Wspomaganie zarz±dzania relacjami z klientami (59.00z)
Google: The Missing Manual. The Missing Manual. 2nd Edition (84.92z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie V (99.00z)
Raspberry Pi. Przewodnik dla programistów Pythona (19.20z)
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (9.90z)
JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie (48.95z)
Abduzeedo. Inspiruj±cy przewodnik po ¶wiecie grafiki (54.90z)
Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie IV (9.85z)
LightWave 7. Vademecum profesjonalisty (75.00z)
Hands-On Embedded Programming with C++17 (139.00z)