e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym

Eric Evans
promocja -44%
cena: 126.69642857143 z 70.95 z
Data wydania: 2015-07-13
stron: 584, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Zmieñ sposób my¶lenia o projektowaniu systemów informatycznych!

Tworzenie skomplikowanych systemów informatycznych wymaga nowego podej¶cia. Dotychczas stosowane metody przestaj± siê sprawdzaæ i generuj± mnóstwo problemów. Odpowiedzi± na nie jest Domain-Driven Design, w skrócie DDD. W tym podej¶ciu szczególny nacisk k³adzie siê na tworzenie obiektów dok³adnie odzwierciedlaj±cych zachowanie ich odpowiedników istniej±cych w rzeczywisto¶ci. Dziêki temu projektowanie systemu mo¿na powierzyæ ekspertom z danej bran¿y, którzy niekoniecznie musz± byæ specjalistami w dziedzinie projektowania architektury systemów informatycznych.
Ta ksi±¿ka jest niezwyk³ym przewodnikiem, który wprowadzi Ciê w ¶wiat DDD. Siêgnij po ni± i poznaj elementy sk³adowe projektu sterowanego modelem oraz cykl ¿ycia obiektu dziedziny. W trakcie lektury kolejnych rozdzia³ów dowiesz siê, jak odkrywaæ pojêcia niejawne, stosowaæ wzorce analityczne oraz wi±zaæ wzorce projektowe z modelem. Ponadto zobaczysz, w jaki sposób utrzymywaæ integralno¶æ modelu, a na sam koniec zaznajomisz siê ze strukturami du¿ej skali oraz ³±czeniem strategii. Ta ksi±¿ka jest doskona³± lektur± dla wszystkich osób chc±cych zrozumieæ Domain-Driven Design oraz zastosowaæ to podej¶cie w praktyce!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • zrozumiesz ideê Domain-Driven Design
  • nauczysz siê tworzyæ modele
  • zadbasz o integralno¶æ stworzonego modelu
  • uporz±dkujesz system za pomoc± struktur du¿ej skali
  • rozpoznasz momenty prze³omowe w trakcie modelowania oraz na nie zareagujesz
  • wykorzystasz DDD w Twoim projekcie

Sprawd¼, jak projektowaæ skomplikowane systemy informatyczne!Cena: 70.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Learning DevOps (109.00z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (54.45z)
Chaos Engineering. System Resiliency in Practice (254.15z)
Modern Computer Architecture and Organization - Second Edition (179.00z)
Piêkny kod. Tajemnice mistrzów programowania (89.00z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (24.50z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (69.00z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (89.00z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (31.20z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (42.35z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.95z)
Systemy ucz±ce siê (39.01z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (20.35z)
Mercurial: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
Sztuka dobrego programowania (39.20z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (17.00z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (19.20z)
Z³o¿ono¶æ obliczeniowa (79.00z)
Learning Functional Programming (220.15z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (82.56z)

Pozostae z serii: Inne

PHP. Zaawansowane programowanie (32.45z)
Jêzyk Lua i LaTeX (55.20z)
C# 2005. Wprowadzenie (59.00z)
Programowanie z Minecraftem dla dzieci. Poziom podstawowy (21.95z)
C++ Builder 3 (99.00z)
Jêzyk R. Receptury. Analiza danych, statystyka i przetwarzanie grafiki. Wydanie II (48.95z)
Po prostu CorelDRAW 10 (30.00z)
HTML5 Komponenty (41.07z)
Cassandra: The Definitive Guide. Distributed Data at Web Scale. 2nd Edition (126.65z)
FileMaker Pro 11: The Missing Manual (135.15z)
UX for Beginners. A Crash Course in 100 Short Lessons (109.65z)
Bezpieczeñstwo nowoczesnych aplikacji internetowych. Przewodnik po zabezpieczeniach (37.17z)
Practical Deep Learning for Cloud, Mobile, and Edge. Real-World AI & Computer-Vision Projects Using Python, Keras & TensorFlow (288.15z)
Hands-On Serverless Computing with Google Cloud (159.00z)
Tablice informatyczne. Delphi (12.90z)
Learning Data Mining with Python - Second Edition (179.00z)
Python. Programowanie funkcyjne (36.85z)
Zarz±dzanie projektami ze Scrum. Twórz produkty, które pokochaj± klienci (39.00z)
WordPress 5 Cookbook (109.00z)
Steve Jobs (51.42z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | tantra dla par