e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


DDD dla architektów oprogramowania

Vaughn Vernon
promocja -44%
cena: 97.232142857143 z 54.45 z
Data wydania: 2016-09-23
stron: 672, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Sprawne budowanie du¿ych systemów oprogramowania jest nie lada wyzwaniem, zw³aszcza gdy trzeba spe³niæ specyficzne wymagania biznesowe. Programowanie dziedzinowe, zwane w skrócie DDD, jest nowatorskim podej¶ciem do projektowania architektury oprogramowania, pozwalaj±cym na szybkie uzyskiwanie po¿±danych efektów. Wielu architektów stosuje DDD wy³±cznie jako techniczny zbiór narzêdzi i nie wykracza poza wykorzystywanie wzorców taktycznych. Tymczasem dopiero pe³ne wykorzystanie strategicznych wzorców projektowych DDD pozwoli na prawdziwie skuteczne projektowanie skomplikowanych systemów oprogramowania.

Niniejsza ksi±¿ka jest przeznaczona dla architektów aplikacji skali korporacyjnej. Zawarto tu wyczerpuj±cy opis zbioru narzêdzi DDD i ich stosowania do projektowania ró¿nych systemów, a tak¿e w przystêpny sposób pokazano aspekty praktycznego wykorzystania nowych technik, takich jak wzorce CQRS czy magazynowanie zdarzeñ. S± one stosowane z upodobaniem przez wielu praktyków DDD. Zaprezentowano tu wiele przyk³adów i cennych wniosków. Jednym s³owem, jest to kompletny podrêcznik, z którego skorzystaj± wszyscy deweloperzy oprogramowania, niezale¿nie od posiadanego do¶wiadczenia.

W ksi±¿ce przedstawiono nastêpuj±ce zagadnienia:
  • wprowadzenie do DDD i g³ówne zasady tego podej¶cia do projektowania
  • zastosowanie DDD w ró¿nych architekturach, w³±cznie z architektur± sze¶ciok±tn±, SOA, REST, CQRS, sterowan± zdarzeniami oraz Data Fabric (Grid)
  • zasady projektowania z wykorzystaniem encji i obiektów warto¶ci
  • praktyczne stosowania takich technik DDD, jak zdarzenia dziedziny, modu³y, agregaty
  • zasady implementacji integracji modelu z wykorzystaniem mapowania kontekstu oraz dziedziny g³ównej z kontekstami ograniczonymi
  • techniki projektowania repozytoriów dla rozwi±zañ ORM, NoSQL i wielu innych
Vernon Vaughn — projektant odpowiedzialny za rozwój architektury oprogramowania. Uznany lider nowatorskiego podej¶cia do upraszczania projektu i implementacji oprogramowania. Zasady programowania dziedzinowego stosuje w praktyce od lat dziewiêædziesi±tych, tworz±c modele oprogramowania dla takich bran¿, jak zarz±dzanie przestrzeni± powietrzn±, ochrona ¶rodowiska, ubezpieczenia, ochrona zdrowia czy telekomunikacja. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie DDD — jego wyk³ady ciesz± siê wielk± popularno¶ci± w wielu krajach.

Z DDD zaimplementujesz wszystko, co zechcesz!Cena: 54.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Seeking SRE. Conversations About Running Production Systems at Scale (169.15z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (32.45z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)
User Story Mapping. Discover the Whole Story, Build the Right Product (143.65z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (20.35z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (9.35z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (33.50z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (42.35z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (119.00z)
The Software Architect Elevator. Redefining the Architect's Role in the Digital Enterprise (220.15z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (49.00z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (21.95z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (59.00z)
Modern Computer Architecture and Organization - Second Edition (179.00z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (25.14z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (34.59z)
Kombinatoryka dla programistów. Klasyka informatyki (45.69z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (37.95z)

Pozostae z serii: Inne

Mastering spaCy (139.00z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Czê¶æ 1 (Wydanie II) (32.90z)
Arduino dla zaawansowanych (35.69z)
Microsoft Visual Studio 2010. Ksiêga eksperta (199.00z)
Skuteczne social media. Prowad¼ dzia³ania, osi±gaj zamierzone efekty. Wydanie 2 rozszerzone (12.90z)
TCP/IP od ¶rodka. Protoko³y. Wydanie II (129.00z)
PHP 5. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (19.90z)
JavaScript (58.50z)
Angular 11. Kurs video. Poznaj moc tworzenia aplikacji typu SPA (79.00z)
Microsoft 365 and SharePoint Online Cookbook (149.00z)
Po prostu Visual Basic 6 (36.00z)
Drupal 7. Zaawansowane programowanie (43.45z)
Efekt tygrysa - pu¶æ swoj± osobist± markê w ruch! (21.24z)
Projektowanie oprogramowania. Wstêp do programowania i techniki komputerowej (69.00z)
XML Pocket Reference. Extensible Markup Language. 3rd Edition (33.92z)
Fast text. Jak pisaæ krótkie teksty, które b³yskawicznie przyci±gn± uwagê (26.95z)
Apache Hive Essentials (109.00z)
13 najpopularniejszych sieciowych ataków na Twój komputer. Wykrywanie, usuwanie skutków i zapobieganie (19.20z)
Identity Management with Biometrics (129.00z)
Mastering React Native (159.00z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła | pokoje w ciechocinku