e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


DDD dla architektów oprogramowania

Vaughn Vernon
cena: 99.00 z
Data wydania: 2016-09-26
stron: 672, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Sprawne budowanie du¿ych systemów oprogramowania jest nie lada wyzwaniem, zw³aszcza gdy trzeba spe³niæ specyficzne wymagania biznesowe. Programowanie dziedzinowe, zwane w skrócie DDD, jest nowatorskim podej¶ciem do projektowania architektury oprogramowania, pozwalaj±cym na szybkie uzyskiwanie po¿±danych efektów. Wielu architektów stosuje DDD wy³±cznie jako techniczny zbiór narzêdzi i nie wykracza poza wykorzystywanie wzorców taktycznych. Tymczasem dopiero pe³ne wykorzystanie strategicznych wzorców projektowych DDD pozwoli na prawdziwie skuteczne projektowanie skomplikowanych systemów oprogramowania.

Niniejsza ksi±¿ka jest przeznaczona dla architektów aplikacji skali korporacyjnej. Zawarto tu wyczerpuj±cy opis zbioru narzêdzi DDD i ich stosowania do projektowania ró¿nych systemów, a tak¿e w przystêpny sposób pokazano aspekty praktycznego wykorzystania nowych technik, takich jak wzorce CQRS czy magazynowanie zdarzeñ. S± one stosowane z upodobaniem przez wielu praktyków DDD. Zaprezentowano tu wiele przyk³adów i cennych wniosków. Jednym s³owem, jest to kompletny podrêcznik, z którego skorzystaj± wszyscy deweloperzy oprogramowania, niezale¿nie od posiadanego do¶wiadczenia.

W ksi±¿ce przedstawiono nastêpuj±ce zagadnienia:
  • wprowadzenie do DDD i g³ówne zasady tego podej¶cia do projektowania
  • zastosowanie DDD w ró¿nych architekturach, w³±cznie z architektur± sze¶ciok±tn±, SOA, REST, CQRS, sterowan± zdarzeniami oraz Data Fabric (Grid)
  • zasady projektowania z wykorzystaniem encji i obiektów warto¶ci
  • praktyczne stosowania takich technik DDD, jak zdarzenia dziedziny, modu³y, agregaty
  • zasady implementacji integracji modelu z wykorzystaniem mapowania kontekstu oraz dziedziny g³ównej z kontekstami ograniczonymi
  • techniki projektowania repozytoriów dla rozwi±zañ ORM, NoSQL i wielu innych
Vernon Vaughn — projektant odpowiedzialny za rozwój architektury oprogramowania. Uznany lider nowatorskiego podej¶cia do upraszczania projektu i implementacji oprogramowania. Zasady programowania dziedzinowego stosuje w praktyce od lat dziewiêædziesi±tych, tworz±c modele oprogramowania dla takich bran¿, jak zarz±dzanie przestrzeni± powietrzn±, ochrona ¶rodowiska, ubezpieczenia, ochrona zdrowia czy telekomunikacja. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie DDD — jego wyk³ady ciesz± siê wielk± popularno¶ci± w wielu krajach.

Z DDD zaimplementujesz wszystko, co zechcesz!Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (42.35z)
Effective Akka. Patterns and Best Practices (63.74z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (25.54z)
Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Klasyka informatyki (73.87z)
Algorytmy. Wydanie IV (149.00z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (49.00z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (34.50z)
Zrozumieæ programowanie (57.82z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (30.20z)
Wprowadzenie do obliczeñ równoleg³ych (39.39z)
Distributed Tracing in Practice. Instrumenting, Analyzing, and Debugging Microservices (254.15z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (24.50z)
Analiza i projektowanie obiektowe. Rusz g³ow±! (43.45z)
Modelowanie i implementacja systemów informatycznych (21.35z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (46.20z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (67.00z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (20.90z)
Seeking SRE. Conversations About Running Production Systems at Scale (169.15z)
Algorytmy (69.00z)

Pozostae z serii: Inne

Techniki twórców z³o¶liwego oprogramowania. Elementarz programisty (32.90z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (29.00z)
Learn Power BI (129.00z)
Learning SAP Analytics Cloud (209.00z)
C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III (18.10z)
Qt5 Python GUI Programming Cookbook (179.00z)
Mistrzowskie ujêcia. Tim Grey o perfekcyjnej obróbce zdjêæ (21.45z)
AutoCAD 2011. Pierwsze kroki. eBook. Pdf (27.90z)
Adobe Premiere Pro 1.5. Techniki studyjne (69.00z)
Polska wed³ug Internautów. Wydanie 1 (29.90z)
Jako¶æ w Agile. Zwinna droga do sukcesu (55.20z)
Schudnij z Kaizen (34.90z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek (49.00z)
Angular 6 for Enterprise-Ready Web Applications (159.00z)
ASP.NET 2.0. Projektowanie aplikacji internetowych (119.00z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 2 (wydanie z numerem dopuszczenia) (44.90z)
JavaScript. Interaktywne aplikacje webowe (26.95z)
Excel 2000 PL. Æwiczenia praktyczne (7.00z)
Programowanie w jêzyku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje (66.21z)
Designing and Developing for Google Glass. Thinking Differently for a New Platform (186.15z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio