e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Data Science. Programowanie, analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem jêzyka R

Michael Freeman, Joel Ross
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2019-12-05
stron: 360, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Aby surowe dane przekuæ w gotow± do wykorzystania wiedzê, potrzebna jest umiejêtno¶æ ich analizy, przekszta³cania i niekiedy równie¿ wizualizacji. Nagrod± za w³o¿ony w to wysi³ek jest lepsze rozumienie ró¿nych z³o¿onych zagadnieñ z wielu dziedzin wiedzy. Co wiêcej, znajomo¶æ procesów programowego przetwarzania danych pozwala na szybkie wykrywanie i opisywanie wzorców danych, praktycznie niemo¿liwych do dostrze¿enia innymi technikami. Dla wielu badaczy jednak barier± na drodze do skorzystania z tych atrakcyjnych mo¿liwo¶ci jest konieczno¶æ pisania kodu.
Oto podrêcznik programowania w jêzyku R dla analityków danych, szczególnie przydatny dla osób, które nie maj± do¶wiadczenia w tej dziedzinie. Dok³adnie opisano tu potrzebne narzêdzia i technologie. Zamieszczono wskazówki dotycz±ce instalacji i konfiguracji oprogramowania do pisania kodu, wykonywania go i zarz±dzania nim, a tak¿e ¶ledzenia wersji projektów i zmian w nich oraz korzystania z innych podstawowych mechanizmów. Poszczególne kroki tworzenia kodu w jêzyku R wyja¶niono dok³adnie i przystêpnie. Dziêki tej ksi±¿ce mo¿na p³ynnie przej¶æ do konkretnych zadañ i budowaæ potrzebne aplikacje. Zrozumienie prezentowanych w niej tre¶ci u³atwiaj± liczne przyk³ady i æwiczenia, co pozwala szybko przyst±piæ do skutecznego analizowania w³asnych zbiorów danych.
W tej ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • przygotowanie ¶rodowiska pracy i rozpoczêcie programowania w R
  • podstawy zarz±dzania projektami, kontrola wersji i generowanie dokumentacji
  • ramki danych, pakiety dplyr i tidyr
  • kod do wizualizacji danych i pakiet ggplot2
  • tworzenie aplikacji i techniki wspó³pracy w zespo³ach specjalistów

Po prostu R i dane. Wyci¶niesz ka¿d± kroplê wiedzy!Cena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: R - Programowanie

Jêzyk R dla ka¿dego: zaawansowane analizy i grafika statystyczna zaawansowane analizy i grafika statystyczna (71.60z)
Jêzyk R dla ka¿dego: zaawansowane analizy i grafika statystyczna zaawansowane analizy i grafika statystyczna (88.83z)
Jêzyk R. Receptury. Analiza danych, statystyka i przetwarzanie grafiki. Wydanie II (48.95z)
Jêzyk R. Kompletny zestaw narzêdzi dla analityków danych (48.95z)
Wydajne programowanie w R. Praktyczny przewodnik po lepszym programowaniu (52.80z)
Mastering Shiny (254.15z)
Deep Learning. Praca z jêzykiem R i bibliotek± Keras (42.35z)
Jêzyk R i analiza danych w praktyce. Wydanie II (54.45z)
Wydajne programowanie w R. Praktyczny przewodnik po lepszym programowaniu (62.37z)
Jêzyk R. Receptury. Analiza danych, statystyka i przetwarzanie grafiki. Wydanie II (56.07z)
Efficient R Programming. A Practical Guide to Smarter Programming (143.65z)
Deep Learning. Praca z jêzykiem R i bibliotek± Keras (47.74z)
Jêzyk R. Kompletny zestaw narzêdzi dla analityków danych (26.90z)
Wydajne programowanie w R. Praktyczny przewodnik po lepszym programowaniu (47.04z)
Data Science. Programowanie, analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem jêzyka R (69.00z)
Mastering Spark with R. The Complete Guide to Large-Scale Analysis and Modeling (186.15z)
Jêzyk R i analiza danych w praktyce. Wydanie II (63.36z)

Pozostae z serii: Inne

Programowanie w jêzyku Delphi (26.95z)
3ds max 9. Animacja 3D od podstaw (32.45z)
Data Science with Python (109.00z)
MySQL. Jak zaprojektowaæ i wdro¿yæ wydajn± bazê danych. Wydanie II (70.95z)
Adobe Photoshop CS6/CS6 PL. Oficjalny podrêcznik (77.00z)
Mózg i serce magiczny duet (35.02z)
TensorFlow Machine Learning Cookbook (209.00z)
Elektronika dla ka¿dego. Przewodnik (59.00z)
Getting Started with Haskell Data Analysis (79.90z)
Dancing with Qubits (159.00z)
Zero Configuration Networking: The Definitive Guide. The Definitive Guide (135.15z)
Excel 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (14.85z)
Ucz siê s³ówek z tych krzy¿ówek! Angielskie krzy¿ówki dla najm³odszych (4.49z)
Mistrz programowania. Zwiêksz efektywno¶æ i zrób karierê. eBook. ePub (29.90z)
Ma³y szachista. Wspólna nauka to dobra zabawa (10.95z)
Algorytmy. Almanach. eBook. Mobi (39.00z)
Adobe Photoshop Lightroom Classic CC. Podrêcznik dla fotografów (70.95z)
PHP. Wzorce projektowe (26.95z)
OpenGL. Ksiêga eksperta. Wydanie III (119.00z)
Biblia e-biznesu (54.45z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | domy knurów