e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -36%


Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki

Danuta Zaremba
promocja -36%
cena: 34.359375 z 21.99 z
Data wydania: 2020-11-13
stron: 152, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Przekonaj uczniów, ¿e matma wcale nie musi byæ nudna i niezrozumia³a!

 • Poznaj sposoby skutecznego przekazywania wiedzy
 • Naucz siê wzbudzaæ zainteresowanie matematyk±
 • Dowiedz siê, czego unikaæ na swoich lekcjach
Matematyka jest najlepszym przyk³adem przedmiotu, który zupe³nie nies³usznie ma opiniê trudnego, nudnego i nieprzydatnego w codziennym ¿yciu. Tê z³± s³awê zawdziêcza g³ównie przestarza³ym metodom edukacyjnym, niepodzielnie panuj±cym w wiêkszo¶ci polskich szkó³, oraz nieinteresuj±cym, z punktu widzenia uczniów, przyk³adom i zadaniom, które s± zmuszeni rozwi±zywaæ. Tymczasem matematyka to pasjonuj±ca dziedzina, która znajduje zastosowanie dos³ownie wszêdzie i której zawdziêczamy rozwój wielu innych nauk i tysi±ce wynalazków technicznych.
Wyjd¼ poza schemat i zerwij z tradycj± z³ego nauczania matematyki! Dowiedz siê, jak prowadziæ interesuj±ce lekcje i zachêcaæ uczniów do aktywno¶ci, poznaj sposoby, dziêki którym dostrzeg± zastosowanie zdobytej wiedzy poza murami szko³y, i spraw, aby nauka sta³± siê dla nich prawdziw± przygod±. Zebrane w tej ksi±¿ce felietony pomog± Ci przygotowywaæ ciekawe zajêcia, zrozumieæ m³odych ludzi i wzbudziæ w nich pasjê do matematyki. Autorka dzieli siê swoim bogatym do¶wiadczeniem i nieszablonowym podej¶ciem do tematu, a tak¿e pokazuje, jak w pracy nauczyciela stosowaæ dobre praktyki i korzystaæ z przyk³adów, które ucz± logicznego my¶lenia, zamiast powielaæ schematy.
 • Pasja i pomys³owo¶æ
 • Nauka przez zabawê
 • My¶lenie ponad schematy
 • Nieszablonowe metody
 • Obalanie starych mitów
 • Rado¶æ ze zdobywania wiedzy
 • Eksperymenty, które ucz±
 • Samodzielne wyci±ganie wniosków
 • B³êdy jako okazja do nauki
 • Zastosowanie wiedzy w praktyce
 • Przyk³ady z ¿ycia wziête

Spraw, aby lekcje matematyki by³y niezapomnian± przygod±!Cena: 21.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Trening superkreatywno¶ci dla dzieci (21.95z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8 (39.90z)
Matematyczne szkie³ko i oko. Mniej i bardziej powa¿ne zastosowania matmy (27.90z)
Superpamiêæ dla dzieci (16.45z)
Analityk systemów. Przygotowanie do egzaminu z in¿ynierii wymagañ (49.45z)
Ekonometria Zbiór zadañ (37.97z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 1 (33.67z)
Trening intelektu dla dzieci (10.95z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (54.45z)
Matematyka przy kominku (51.76z)
Jak tego dowie¶æ - krótka opowie¶æ. Dowody matematyczne dla ka¿dego (29.00z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 1. Doskonalimy kaligrafiê, syntezê i analizê wzrokowo-s³uchow± oraz uczymy siê o emocjach, uczuciach i zachowaniach (18.67z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (69.00z)
Superpamiêæ dla dzieci (29.90z)
Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego (30.36z)
Gry i zabawy z zapa³kami (29.90z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (99.00z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (19.43z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (19.20z)
Zagadki logiczne (27.00z)

Pozostae z serii: Inne

Drony dla bystrzaków (21.95z)
Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Klasa 2. Czê¶æ 1 (12.90z)
Delphi 6. Nowe narzêdzia obliczeniowe (25.00z)
Zwinne projekty w klasycznej organizacji. Scrum, Kanban, XP (21.95z)
Zarz±dzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach (31.35z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (21.45z)
Excel w praktyce, wydanie pa¼dziernik 2015 r (37.09z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (49.00z)
Building a Windows IT Infrastructure in the Cloud. Distributed Hosted Environments with AWS (126.65z)
C#. Programowanie (67.00z)
Praktyczny SQL. Opowiadanie historii przez dane przewodnik dla pocz±tkuj±cych (74.59z)
FISZKI audio j. w³oski S³ownictwo 3 (23.20z)
Tajemnice JavaScriptu. Podrêcznik ninja (69.00z)
The Connected Company (109.65z)
Drupal 7. Wprowadzenie (49.00z)
SharePoint Apps with LightSwitch (50.92z)
Rust Programming By Example (149.00z)
Programista. Przewodnik po zawodzie (37.95z)
Hands-On Game Development Patterns with Unity 2019 (99.90z)
Learning Flex 3. Getting up to Speed with Rich Internet Applications (135.15z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | allwestenergy | ciechocinek hotel